Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Schotland

Op deze pagina vindt u een beschrijving van een aantal gespecialiseerde rechtbanken in Schotland.

Inhoud aangereikt door
Schotland

Administratieve rechtbanken

Bij de Tribunals and Courts Enforcement Act 2007 (wet van 2007 betreffende rechtbanken en tenuitvoerlegging) is voor de meeste tribunals met aan de regering van het VK voorbehouden bevoegdheden één enkele, uniforme structuur tot stand gebracht, die bestaat uit het First-tier Tribunal (lagere rechtbank) en het Upper Tribunal (hogere rechtbank). Het First-tier Tribunal en het Upper Tribunal hebben elk eigen kamers voor verschillende onderwerpen, waarin vergelijkbare zaken worden behandeld. Informatie over de tribunals is te vinden op de website van Her Majesty's Courts and Tribunals Service.

Bij de Tribunals (Scotland) Act 2014 (wet van 2014 op de rechtbanken (Schotland)) is voor Schotland een enkel First-tier Tribunal en een enkel Upper Tribunal opgericht. De eerste tribunals zijn op 1 december 2016 in de nieuwe structuur geïntegreerd.

Ingevolge artikel 39 van de Scotland Act 2016 (wet van 2016 inzake Schotland) is het mogelijk het beheer en de werking van een aantal voorbehouden tribunals aan Schotland over te dragen.

First-tier Tribunal (lagere rechtbank) van het VK

Het First-tier Tribunal van het VK is een tribunal met algemene bevoegdheid. De belangrijkste taak ervan is de behandeling van beroepszaken tegen besluiten van de overheid op de gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen. Voor bepaalde aangelegenheden is het tribunal in het hele Verenigd Koninkrijk, inclusief Schotland, bevoegd. Het First-tier Tribunal is momenteel onderverdeeld in zeven kamers:

 • de Social Entitlement Chamber (sociale uitkeringen);
 • de Health, Education and Social Care Chamber (gezondheidszorg, onderwijs en welzijn);
 • de War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (oorlogspensioenen en schadevergoedingen voor de strijdkrachten);
 • de Tax Chamber (belastingzaken);
 • de General Regulatory Chamber (regelgevingskwesties);
 • de Immigration and Asylum Chamber (immigratie- en asielzaken);
 • de Property Chamber (eigendomsgerelateerde zaken).

Upper Tribunal van het VK

Het Upper Tribunal van het VK beslist voornamelijk, maar niet uitsluitend, over beroepszaken tegen beslissingen van het First-tier Tribunal van het VK. Het is een superior Court of Record (hogere rechtbank die procedurestukken bewaart) en is onder bepaalde omstandigheden ook bevoegd om over te gaan tot een juridische toetsing.

Het Upper Tribunal van het VK bestaat uit:

 • de Administrative Appeals Chamber (administratieve beroepszaken);
 • de Lands Chamber (onroerende goederen);
 • de Tax and Chancery Chamber (belastingzaken);
 • de Immigration and Asylum Chamber (immigratie- en asielzaken).

Kenmerkend voor de tribunals is hun kennis over de onderwerpen waarop de beroepszaken betrekking hebben. De structuur is van dien aard dat de rechters deskundig zijn op de desbetreffende gebieden en dat ook de niet-juristen beschikken over de relevante beroepskwalificaties of -ervaring. De samenstelling van de kamers voor de verschillende soorten beroepsprocedures is afhankelijk van het onderwerp van de betrokken zaak.

Employment Tribunal en Employment Appeal Tribunal

Het Employment Tribunal (arbeidsrechtbank) en het Employment Appeal Tribunal (het hof van beroep voor arbeidszaken) maken geen deel uit van de uniforme structuur van de tribunals, maar worden ondersteund door Her Majesty's Courts and Tribunals Service. Hun taak bestaat erin de administratieve werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om vorderingen te kunnen instellen bij de Employment Tribunals en vervolgens eventueel beroepsprocedures bij het Employment Appeal Tribunal. Er is voor Schotland een aparte Employment Appeal Tribunal.

Schotse tribunals

In Schotland zijn er verschillende tribunals. De meeste tribunals staan onder leiding van een president of voorzitter en hebben elk hun eigen uitvoeringsbevoegdheden. De bevoegdheden lopen uiteen van beroepszaken tegen parkeerboetes tot de verplichte behandeling en opname van patiënten met ernstige psychische aandoeningen.

Beroepszaken tegen beslissingen van Schotse tribunals worden behandeld door de civil courts (burgerlijke rechtbanken) in Schotland en kunnen worden beoordeeld door het sheriff court en het Court of Session.

Hervorming van de Schotse tribunals

De Tribunals (Scotland) Act 2014 heeft een gestroomlijnde tweeledige structuur voor de Schotse tribunals ingesteld. De hoogste rechter van Schotland, de Lord President, heeft de leiding over de nieuwe structuren, vergelijkbaar met het hierboven beschreven model van het Verenigd Koninkrijk. De Lord President heeft een aantal functies gedelegeerd aan Lady Smith, die is benoemd tot President of Scottish Tribunal.  De Upper Tribunal neemt de bevoegdheid voor de behandeling van de meeste beroepszaken tegen beslissingen van het First-tier Tribunal over van de andere rechtbanken. De Scottish Courts and Tribunals Service. is verantwoordelijk voor het beheer van het First-tier Tribunal en het Upper Tribunal. De rechtbanken zullen in een gefaseerd proces worden overgeheveld naar de Schotse Tribunals, waarbij de eerste overheveling in december 2016 heeft plaatsgevonden.

De praktijk van de tribunals

In het algemeen zijn de procedures bij de tribunals van het VK en Schotland minder formeel dan bij de andere rechtbanken. De leden van de tribunals kunnen onder andere specialisten of deskundigen zonder juridische opleiding zijn, zoals artsen en leken, hoewel de voorzitter bijna altijd een juridische opleiding heeft genoten.

Bestuursrechtelijke zaken (rechterlijke toetsing) worden in Schotland behandeld door het Court of Session. Meer informatie over de Schotse tribunals is te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals.

Gespecialiseerde rechtbanken

In Schotland kan een (burgerlijke of strafrechtelijke) zaak waarbij een ‘constitutionele' kwestie aan de orde wordt gesteld die voortvloeit uit de decentralisatieregelingen van het VK (bv. mensenrechtenkwesties), worden behandeld door het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk.

De Sheriff Personal Injury Court

Deze rechtbank is op 22 september 2015 opgericht om op te treden als nationaal expertisecentrum voor letselschadezaken. Letselschadezaken kunnen voor deze rechtbank worden gebracht als het bedrag waarvoor een vordering wordt ingesteld hoger is dan 5 000£. De partijen kunnen er ook voor kiezen om hun vorderingen tot schadevergoeding voor persoonlijk letsel, ongeacht het bedrag ervan, in te stellen bij het plaatselijke Sheriff Court. Er zijn specifieke bepalingen vastgesteld voor gevallen van letsel op het werk: vorderingen van meer dan 1 000£ kunnen rechtstreeks bij het Sheriff Personal Injury Court worden ingesteld, terwijl vorderingen van minder dan 1 000£ naar het Court kunnen worden doorverwezen indien de plaatselijke Sheriff van mening is dat zij voldoende belangrijk zijn of problemen met zich meebrengen. Sinds 22 september 2015 kan het Court of Session zich niet langer buigen over letselschadevorderingen van minder dan 100 000£.

Andere rechtbanken zijn onder andere:

Links

Her Majesty's Courts and Tribunals Service

Court of the Lord Lyon

Scottish Land Court

Laatste update: 28/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.