Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Zweden

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Zweden.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Gespecialiseerde rechtbanken

Er bestaan enkele gespecialiseerde rechtbanken voor de behandeling van specifieke zaken en onderwerpen:

  • de arbeidsrechtbank (Arbetsdomstolen) behandelt arbeidsgeschillen. Arbeidsgeschillen zijn geschillen in de relatie tussen werknemers en werkgevers. De arbeidsrechtbank is bij arbeidsgeschillen doorgaans de eerste en enige bevoegde instantie. Niettemin worden sommige arbeidsgeschillen eerst in een arrondissementsrechtbank behandeld, waarna een beroep kan worden ingesteld bij de arbeidsrechtbank als rechtbank van tweede en laatste instantie.
  • de marktrechtbank (Marknadsdomstolen) behandelt onder andere geschillen die onder de concurrentiewet en de wet marketingpraktijken vallen.
  • de beroepscommissie patenten (Patentbesvärsrätten) behandelt beroepen tegen beslissingen van het Zweedse patenten- en registratiebureau (Patent- och registreringsverket) over patenten, handelsmerken, ontwerpen, etc. Hoger beroep tegen de beslissingen van de beroepscommissie patenten wordt ingesteld bij het hoogste rechtscollege voor bestuursrechtspraak (Högsta förvaltningsdomstolen).

Land- en milieurechtbanken (Mark- och miljödomstolar) behandelen zaken als vergunningen voor waterprojecten en milieugevaarlijke activiteiten, kwesties met betrekking tot de volksgezondheid, natuurbehoud, afvalinzameling, vervuilde gebieden en gevaarlijk afval, kwesties met betrekking tot milieuschade en -schadevergoeding, kwesties met betrekking tot bouw-, sloop- en gebruiksvergunningen krachtens de Zweedse wet op de ruimtelijke ordening, erfpacht, hoger beroep in kwesties met betrekking tot de ruimtelijke ordening, verkaveling, erfdienstbaarheid en onteigening. Er zijn vijf land- en milieurechtbanken. Dit zijn gespecialiseerde rechtbanken binnen de districtsrechtbanken in Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå en Östersund. Hoger beroep tegen vonnissen en uitspraken van de land- en milieurechtbanken kan worden ingesteld bij de beroepsinstantie voor de land- en milieurechtbanken (Mark- och miljööverdomstolen), die onderdeel uitmaakt van de beroepsinstantie van Svea. Hoger beroep in zaken die zijn ingeleid bij een land- en milieurechtbank en die in hoger beroep zijn behandeld door de land- en milieurechtbank, kan worden ingesteld bij het hoogste rechtscollege (Högsta domstolen).

Scheepvaartrechtbanken (Sjörättsdomstolar) behandelen zaken die onder het Zweedse scheepvaartwetboek (1994:1009) vallen. Er zijn zeven scheepvaartrechtbanken, die onderdeel uitmaken van de arrondissementsrechtbanken van Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg en Värmland.

Migratierechtbanken (Migrationsdomstolar) herzien beslissingen die door de Zweedse migratieraad (Migrationsverket) zijn genomen over zaken betreffende vreemdelingen of staatsburgerschap. Migratierechtbanken zijn gespecialiseerde rechtbanken die onderdeel uitmaken van de districtsrechtbanken (bestuursrechtbanken) van Malmö, Göteborg, Stockholm en Luleå. Hoger beroep tegen vonnissen en uitspraken van de migratierechtbanken kan worden ingesteld bij de beroepsinstantie voor migratierechtbanken (Migrationsöverdomstolen) die onderdeel uitmaakt van de districtsrechtbank van Stockholm.

Bepaalde soorten geschillen met betrekking tot huur, appartementsrecht en pacht worden behandeld door regionale huur- en pachtcommissies (hyres- och arrendenämnder). Dit zijn semi-rechterlijke organen waarvan de bevoegdheden vergelijkbaar zijn met die van de rechtbanken.

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Er bestaat in Zweden geen constitutioneel hof of iets dergelijks.

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.