Krajowe sądy szczególne

Belgia

W niniejszej części znajduje się przegląd sądów szczególnych w Belgii.

Autor treści:
Belgia

Sądy szczególne

Wszystkie informacje dotyczące sądów szczególnych specjalizujących się w jednej dziedzinie (prawo pracy, prawo handlowe) można znaleźć w części „Sądy powszechne”.

Trybunał Konstytucyjny (La Cour Constitutionnelle)

Trybunał Konstytucyjny sprawdza zgodność ustaw, dekretów i rozporządzeń z konstytucją. Nadzoruje również właściwy podziału kompetencji między poszczególnymi członami federacji i państwem federalnym.

W skład Trybunału wchodzi 12 sędziów, którzy czuwają nad przestrzeganiem konstytucji przez belgijskich prawodawców. Może on unieważniać i zawieszać ustawy, dekrety i rozporządzenia. Trybunał Konstytucyjny utworzono jako sąd szczególny. Ze względu na swoją szczególną misję jest on niezależny zarówno od władzy ustawodawczej, jak i władzy wykonawczej i sądowniczej.

Zastąpił on Trybunał Arbitrażowy utworzony w 1980 r. podczas stopniowego przekształcenia Belgii w państwo federalne. Pierwszą nazwę nadano mu w konstytucji ze względu na jego pierwotną misję arbitra między różnymi władzami prawodawczymi: państwem federalnym oraz wspólnotami i regionami. Jego misja ograniczała się wówczas do kontroli zgodności ustaw, dekretów i rozporządzeń z regułami dotyczącymi podziału kompetencji zapisanymi w konstytucji i w ustawach dotyczących reform instytucjonalnych.

Nazwa „Trybunał Konstytucyjny”, którą nadano mu w dniu 7 maja 2007 r., odpowiada bardziej jego kompetencjom, które poszerzono o kontrolę ustaw, dekretów i rozporządzeń pod względem zgodności z tytułem II konstytucji (art. 8-32 dotyczące praw i wolności Belgów) oraz z art. 170 i 172 (legalność i równość w zakresie podatków) i z art. 191 (ochrona obcokrajowców).

Sześciu sędziów należy do francuskiej grupy językowej i sześciu do niderlandzkiej grupy językowej. Jeden z sędziów musi posiadać wystarczającą znajomość języka niemieckiego. W każdej grupie językowej 3 sędziów posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w charakterze członka zgromadzenia parlamentarnego, a 3 sędziów wykonywało zawód prawniczy (profesora prawa na belgijskim uniwersytecie, sędziego w Sądzie Kasacyjnym ( Cour de cassation) lub w Radzie Stanu (Conseil d’Etat), referendarza w Trybunale Konstytucyjnym).

Źródło: strona internetowa Trybunału Konstytucyjnego.

Sądy administracyjne

Rada Stanu

Instytucja jednocześnie doradcza i sądowa, sytuująca się na styku władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, Rada Stanu zawdzięcza swoje istnienie woli prawodawcy, aby zapewnić wszystkim osobom fizycznym lub prawnym możliwość skutecznego odwołania od wadliwych aktów administracyjnych, który mogłyby im przynieść szkody.

Do głównych kompetencji Rady Stanu należy zatem zawieszanie lub unieważnianie aktów administracyjnych (aktów indywidualnych i rozporządzeń) sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.

Ochrona przed samowolą administracyjną nie jest jednak jedynym zadaniem Rady. Pełni ona również funkcję organu doradczego w sprawach legislacyjnych i regulacyjnych.

Rada Stanu pełni także funkcję najwyższego sądu administracyjnego, który rozpatruje odwołania od decyzji sądów administracyjnych niższej instancji.

Rada Stanu orzeka w przedmiocie złożonych wniosków w drodze wyroków i postanowień.

Rada składa się z 44 mianowanych dożywotnio członków: pierwszego prezesa, prezesa, 14 prezesów izb i 28 radców stanu.

Członkowie zasiadają w zgromadzeniu ogólnym Rady Stanu i w jednej z izb wydziału sądowo-administracyjnego lub wydziału legislacyjnego.

Źródło: Strona internetowa belgijskiej Rady Stanu.

Prawnicze bazy danych w tych dziedzinach

Strona internetowa Rady Stanu.

Strona internetowa Trybunału Konstytucyjnego.

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

Ciekawe strony

Service Public Fédéral Justice (Federalny wymiar sprawiedliwości)

 

Ostatnia aktualizacja: 28/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.