Krajowe sądy szczególne

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Sądy szczególne to sądy gospodarcze (trgovački sudovi) i sądy administracyjne (upravni sudovi), będące sądami pierwszej instancji, oraz Apelacyjny Sąd ds. Wykroczeń Republiki Chorwacji (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), Apelacyjny Sąd Gospodarczy Republiki Chorwacji (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) oraz Apelacyjny Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji (Visoki upravni sud Republike Hrvatske), będące sądami drugiej instancji.

Jeżeli chodzi o obszary właściwości tych sądów:

Sądy gospodarcze

W Republice Chorwacji istnieje dziewięć sądów gospodarczych (w Zagrzebiu, Splicie, Rijece, Osijeku, Bjelovarze, Varazdinie, Zadarze, Pazinie, Dubrowniku),

które:

 1. orzekają w postępowaniu spornym i bezspornym w sprawach w przypadkach określonych w przepisach szczególnych;
 2. dokonują czynności związanych z rejestracją i prowadzą rejestry sądowe;
 3. orzekają w sprawie wniosków związanych z utworzeniem, funkcjonowaniem i likwidacją spółek prawa handlowego;
 4. orzekają w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania upadłościowego i prowadzą postępowania przedupadłościowe i upadłościowe;
 5. orzekają w sprawie wpisów do rejestru statków i jachtów w sprawach, które zgodnie z kodeksem morskim podlegają właściwości sądów gospodarczych, a także w sprawach dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków i w sprawach skarg na ostateczną podstawę rozliczenia awarii wspólnej, chyba że w danej sytuacji przepisy szczególne stanowią inaczej;
 6. prowadzą postępowania w sprawie uznawania orzeczeń sądów zagranicznych, jak również wyroków sądów polubownych w sprawach gospodarczych;
 7. zabezpieczają dowody na potrzeby postępowań podlegających ich właściwości;
 8. stosują środki służące zabezpieczeniu interesu prawnego w postępowaniach i w związku z postępowaniami, które podlegają ich właściwości;
 9. zapewniają międzynarodową pomoc prawną przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach gospodarczych;
 10. podejmują inne czynności przewidziane w przepisach prawa.

Sądy gospodarcze Republiki Chorwacji

Sądy administracyjne

W Republice Chorwacji działają cztery sądy administracyjne (w Zagrzebiu, Splicie, Rijece i Osijeku), które:

 1. orzekają w sprawach skarg na decyzje indywidualne wydawane przez podmioty prawa publicznego;
 2. orzekają w sprawach skarg na czynności podmiotów prawa publicznego;
 3. orzekają w sprawach skarg na niepodjęcie decyzji indywidualnej lub na niepodjęcie czynności przez podmiot prawa publicznego w ustawowym terminie;
 4. orzekają w sprawach skarg na porozumienia administracyjne i wykonywanie porozumień administracyjnych;
 5. orzekają w innych sprawach określonych w przepisach prawa.

Sądy Administracyjne Republiki Chorwacji

Apelacyjny Sąd ds. Wykroczeń Republiki Chorwacji (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske)

 1. orzeka w sprawie zwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych w sprawach o wykroczenia oraz od decyzji wydawanych przez podmioty prawa publicznego orzekające w pierwszej instancji w postępowaniach o naruszenie w przypadkach określonych w przepisach szczególnych;
 2. rozstrzyga spory dotyczące właściwości między sądami rejonowymi w sprawach o wykroczenia;
 3. orzeka w sprawie nadzwyczajnych środków odwoławczych od prawomocnych orzeczeń w sprawach o wykroczenia w przypadkach określonych w przepisach szczególnych;
 4. orzeka w sprawie środków odwoławczych przypadkach związanych z międzynarodową współpracą wymiarów sprawiedliwości z państwami członkowskimi UE w sprawach o wykroczenie podlegających ich właściwości;
 5. nadzoruje należyte postępowanie sędziów prowadzących sprawy o wykroczenia;
 6. dokonuje innych czynności przewidzianych w przepisach prawa.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 480 75 10
Faks: +385 1 461 12 91

e-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Apelacyjny Sąd Gospodarczy Republiki Chorwacji

 1. orzeka w sprawie środków odwoławczych od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez sądy gospodarcze;
 2. rozstrzyga spory dotyczące właściwości miejscowej między sądami gospodarczymi oraz orzeka w sprawach dotyczących delegacji właściwości między sądami gospodarczymi;
 3. dokonuje innych czynności przewidzianych w przepisach prawa.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 489 68 88
Faks: +385 1 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

Apelacyjny Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji

 1. orzeka w sprawie środków odwoławczych od wyroków sądów administracyjnych oraz innych orzeczeń podlegających zaskarżeniu;
 2. orzeka w kwestii legalności aktów o charakterze generalnym;
 3. rozstrzyga spory dotyczące właściwości między sądami administracyjnymi;
 4. orzeka w innych sprawach określonych w przepisach prawa.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 480 78 00
Faks: +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.