Krajowe sądy szczególne

Cypr

Autor treści:
Cypr

W Republice Cypryjskiej funkcjonują następujące sądy szczególne:

Sądy szczególne

  • Sąd Administracyjny (Διοικητικό Δικαστήριο),

Zgodnie z art. 146 konstytucji Sąd Administracyjny ma właściwość wyłączną do rozpoznawania w pierwszej instancji skarg na decyzje, czynności lub przypadki zaniechania osób lub organów sprawujących władzę administracyjną. Sąd Administracyjny może unieważnić dowolny administracyjny akt wykonawczy, którego wydanie nosi znamiona przekroczenia uprawnień lub nadużycia władzy bądź który jest sprzeczny z ustawą lub konstytucją. W przypadku gdy skarga dotyczy spraw podatkowych lub spraw związanych z postępowaniem o udzielenie ochrony międzynarodowej, Sąd może zmienić zaskarżoną decyzję w całości lub w części.

  • Sądy rodzinne (Οικογενειακό Δικαστήριο),

Sądy rodzinne mają właściwość wyłączną do rozpoznawania spraw o rozwód, prawo do opieki nad dzieckiem, przyznanie alimentów oraz w sprawach dotyczących sporów majątkowych między małżonkami należącymi do Greckiego Kościoła Prawosławnego.

Jeżeli strony należą do jednej z pozostałych grup religijnych na Cyprze, tzn. są członkami Kościoła ormiańskiego, maronitami lub rzymskimi katolikami, właściwość w wyżej wspomnianych sprawach posiada Sąd Rodzinny dla Związków Wyznaniowych.

W Republice Cypryjskiej działają trzy sądy rodzinne: jeden dla Nikozji i Kirenii, jeden dla Limassolu i Pafos oraz jeden dla Larnaki i Famagusty. Dodatkowo w Nikozji ma siedzibę Sąd Rodzinny dla Związków Wyznaniowych, którego właściwość miejscowa obejmuje całe terytorium Cypru.

Sprawy przez sądem rodzinnym rozpoznaje jeden sędzia, z wyjątkiem spraw rozwodowych, które są rozpoznawane w składzie trzech sędziów.

  • Sądy ds. sporów pracowniczych (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών),

Sąd ds. sporów pracowniczych ma właściwość wyłączną do rozstrzygania wszelkich sporów pracowniczych wynikających z rozwiązania stosunku pracy, m.in. dotyczących wypłaty odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy (z wyjątkiem spraw, w których wysokość roszczenia przekracza równowartość dwuletnich zarobków – wówczas sądem właściwym jest sąd rejonowy), wypłaty odprawy z tytułu zwolnienia bez zachowania okresu wypowiedzenia, wypłaty odprawy z tytułu zwolnień grupowych oraz roszczeń wynikających z umowy o pracę, dotyczących m.in. zaległych wynagrodzeń, urlopu rocznego, trzynastej pensji lub premii. Sąd ten jest również właściwy do rozpoznawania spraw z powództwa cywilnego wniesionych na podstawie ustawy o ochronie macierzyństwa (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), spraw o nierówne traktowanie i molestowanie seksualne w miejscu pracy, a także sporów między funduszami emerytalnymi (Ταμεία Πρόνοιας) a ich członkami.

W skład sądu ds. sporów pracowniczych wchodzi przewodniczący lub sędzia będący członkiem Służby Sądowej Republiki (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), a także dwóch ławników wyznaczonych z rekomendacji przedstawicieli pracodawców i pracowników. Ławnicy pełnią rolę czysto doradczą.

Obecnie w Republice Cypryjskiej funkcjonują trzy sądy ds. sporów pracowniczych, z siedzibą w Nikozji, Limassolu i Larnace.

  • Sądy ds. najmu (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων),

Trybunał ds. kontroli najmu jest właściwy do rozpoznawania spraw dotyczących przywrócenia posiadania wynajmowanej nieruchomości, ustalenia godziwego czynszu i innych spraw wpadkowych lub dodatkowych.

W skład każdego trybunału ds. kontroli wchodzi przewodniczący będący członkiem kadr wymiaru sprawiedliwości oraz dwóch ławników wyznaczonych z rekomendacji przedstawicieli najemcy i wynajmującego. Ławnicy pełnią rolę czysto doradczą. Trybunał składa się z dwóch izb.

  • Sąd Administracyjny ds. Ochrony Międzynarodowej (Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας)

Sąd Administracyjny ds. Ochrony Międzynarodowej ma właściwość wyłączną w pierwszej instancji w sprawach dotyczących wniosków o udzielenie azylu zgodnie z przepisami ustawy o uchodźcach przyjętej na podstawie art. 146 konstytucji Cypru oraz w sprawach dotyczących zaniechania działania na podstawie tej ustawy.

  • Sąd Wojskowy (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Sąd Wojskowy jest właściwy do rozpoznawania spraw o przestępstwa popełnione przez personel wojskowy stanowiące naruszenie wojskowego kodeksu karnego (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), ustawy o Gwardii Narodowej (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), kodeksu karnego (Ποινικός Κώδικας) lub innej ustawy, niezależnie od wymiaru kary, jaką zagrożone jest przestępstwo. W drodze wyjątku osoby cywilne również mogą zostać wezwane przed Sąd Wojskowy, w przypadku gdy przewiduje to wojskowy kodeks karny lub inna ustawa.

Jeżeli oskarżony jest oficerem w randze pułkownika lub wyższej, Sąd Wojskowy orzeka w takim samym składzie, co sąd assize (κακουργιοδικείου).

Przewodniczącym sądu jest sędzia będący członkiem Służby Sądowej Republiki. W skład sądu wchodzą również dwaj wojskowi wyznaczeni przez Najwyższą Radę Sądownictwa.

Prawnicze bazy danych

Nadal nie utworzono oficjalnej prawniczej bazy danych. Dostępnych jest wiele prywatnych prawniczych baz danych; niektóre z nich świadczą usługi po uiszczeniu opłaty abonenckiej, zaś dostęp do innych jest nieodpłatny.

Wspomniane bazy danych zawierają informacje na temat orzeczeń sądowych i prawa pierwotnego.

Ostatnia aktualizacja: 10/07/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.