Krajowe sądy szczególne

Czechy

Autor treści:
Czechy

Sądy szczególne

Co do zasady w Republice Czeskiej nie ma sądów szczególnych, chociaż w sądach powszechnych istnieją wyspecjalizowane wydziały (zajmujące się sprawami z zakresu prawa pracy).

Inne sądy szczególne

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny jest organem wymiaru sprawiedliwości odpowiedzialnym za ochronę konstytucyjności.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje sprawy w pełnym składzie orzekającym lub w jednym z czterech składów złożonych z trzech sędziów.

Wyłącznie pełny skład orzekający jest uprawniony do wydawania orzeczeń w sprawach dotyczących zasadniczych kwestii o istotnym znaczeniu dla państwa lub sądownictwa Do zakresu tych spraw należą na przykład: uchylenie ustawy przyjętej przez Parlament, postawienie w stan oskarżenia Prezydenta Republiki lub stwierdzenie niemożności sprawowania przez niego urzędu, czy rozwiązanie partii politycznej.

W pełnym składzie orzekającym zasiadają wszyscy sędziowie, przy czym przy wydawaniu orzeczenia obecnych musi być dziesięciu sędziów spośród pełnego składu. Orzeczenia w następujących sprawach wymagają większości głosów dziewięciu sędziów: uchylenie ustawy przyjętej przez Parlament, orzeczenie dotyczące postawienia w stan oskarżenia Prezydenta Republiki lub stwierdzenia niemożności sprawowania przez niego urzędu, wydanie orzeczenia w oparciu o inną wykładnię prawa niż wykładnia przyjęta w orzeczeniu sądu niższej instancji.

Wszystkie inne sprawy są rozpoznawane w składzie trzech sędziów. Obejmują one na przykład skargi konstytucyjne wniesione przez osoby fizyczne lub gminy, spory dotyczące wyboru lub wybieralności posła/senatora, a także spory kompetencyjne między centralnymi organami państwa a autonomicznymi organami władz lokalnych.

W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 15 sędziów. Sędziowie są mianowani przez prezydenta, za zgodą Senatu, na dziesięcioletnią kadencję. Nie ma ograniczeń w zakresie ponownego mianowania.

Na czele administracji Trybunału Konstytucyjnego stoi przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących. Każdy sędzia Trybunału korzysta z pomocy asystentów ds. prawnych i sekretarza.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.