Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Krajowe sądy szczególne

Anglia i Walia

W tej części przedstawiono informacje dotyczące sądów szczególnych, w tym trybunałów, w Anglii i Walii.

Autor treści:
Anglia i Walia

Sądy administracyjne

Ustawą z 2007 r. o sądach, trybunałach i egzekucji wprowadzono jedną ujednoliconą strukturę dla większości trybunałów, przewidującą podział na trybunały pierwszej instancji (First-tier Tribunals) i wyższe trybunały (Upper Tribunals). Zarówno trybunały pierwszej instancji, jak i wyższe trybunały składają się z wyspecjalizowanych izb o odmiennej właściwości rzeczowej. Szczegółowe informacje na temat trybunałów można znaleźć na stronie internetowej Służby ds. Sądów i Trybunałów Jej Królewskiej Mości (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).

Trybunał pierwszej instancji (First-tier Tribunal)

Trybunał pierwszej instancji to trybunał o właściwości ogólnej. Jego główną funkcją jest rozpatrywanie skarg na decyzje rządu na obszarze jego właściwości. W niektórych przypadkach jest on właściwy w całym Zjednoczonym Królestwie. Obecnie trybunał pierwszej instancji składa się z sześciu izb. Są to:

 • Izba ds. Zabezpieczenia Społecznego (Social Entitlement Chamber);
 • Izba ds. Opieki Zdrowotnej, Edukacji i Opieki Społecznej (Health, Education and Social Care Chamber);
 • Izba ds. Rent Wojskowych i Odszkodowań dla Personelu Sił Zbrojnych (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber);
 • Izba Podatkowa (Tax Chamber);
 • Izba ds. Regulatorów (General Regulatory Chamber);
 • Izba ds. Imigracji i Azylu (Immigration and Asylum Chamber);
 • Izba ds. Własności (Property Chamber).

Wyższy trybunał (Upper Tribunal)

Wyższy trybunał rozpoznaje głównie odwołania od orzeczeń trybunału pierwszej instancji. Jest to sąd wyższej instancji typu court of record, który w niektórych okolicznościach jest również właściwy do prowadzenia kontroli sądowej.

Wyższy trybunał składa się z następujących izb:

 • Izby ds. Odwołań Administracyjnych (Administrative Appeals Chamber);
 • Izby ds. Nieruchomości (Lands Chamber);
 • Izby Podatkowej i Kanclerskiej (Tax and Chancery Chamber);
 • Izby ds. Imigracji i Azylu (Immigration and Asylum Chamber).

Jedną z cech charakterystycznych trybunałów jest posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu rozpoznawanych odwołań. W trybunałach zasiadają zarówno sędziowie specjalizujący się w prawie w zakresie swojej właściwości, jak i osoby bez przygotowania prawniczego, które posiadają kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe w dziedzinie, którą się zajmują. Skład orzekający w poszczególnych rodzajach odwołań różni się w zależności od ich przedmiotu.

Trybunał ds. Zatrudnienia i Trybunał Odwoławczy ds. Zatrudnienia (Employment and Employment Appeal Tribunals)

Trybunał ds. Zatrudnienia i Trybunał Odwoławczy ds. Zatrudnienia nie należą do ujednoliconej struktury trybunałów, lecz podlegają Służbie ds. Sądów i Trybunałów Jej Królewskiej Mości (HMCTS). Zadaniem trybunału jest wykonywanie czynności administracyjnych niezbędnych do rozpoznania spraw wnoszonych do Trybunału ds. Zatrudnienia oraz późniejszych odwołań do Trybunału Odwoławczego ds. Zatrudnienia.

W Anglii i Walii sąd administracyjny rozstrzyga zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego na obszarze Anglii i Walii, jak również jest sądem nadrzędnym nad sądami i trybunałami niższych instancji.

Sądy szczególne

W Anglii i Walii funkcjonuje szereg sądów szczególnych.

 • sądach koronerskich (Coroners' Courts) koroner (niekiedy z ławą przysięgłych) ustala przyczyny zgonów gwałtownych, nienaturalnych lub podejrzanych bądź zgonów nagłych, w przypadku gdy przyczyna zgonu jest nieznana.
 • Sądzie Opiekuńczym (Court of Protection) rozstrzyga się kwestie dotyczące majątku, opieki zdrowotnej i dobrobytu osób dorosłych (oraz, w nielicznych przypadkach, dzieci), które nie mają zdolności do czynności prawnych. Sąd ten jest również uprawniony do badania zdolności danej osoby do dokonania określonej czynności. Jest to sąd wyższej instancji typu court of record, którego orzeczenia mogą stanowić precedensy.
 • Sądy wojskowe (Courts Martial) rozpoznają sprawy członków sił zbrojnych, którzy podlegają prawu wojskowemu.
 • Sądy kościelne (Ecclesiastical Courts) rozpoznają sprawy dotyczące Kościoła Anglii i z zakresu prawa kościelnego.
 • Sądy gospodarcze (Commercial/Mercantile Courts) rozpoznają sprawy gospodarcze.
 • Sądy technologiczno-budowlane (Technology and Construction Courts) rozpoznają sprawy związane z robotami budowlanymi lub umowami z zakresu technologii informacyjnej.

Powiązane strony

Służba ds. Sądów i Trybunałów Jej Królewskiej Mości

Ostatnia aktualizacja: 28/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.