Krajowe sądy szczególne

Estonia

W tej części znajdziesz informacje na temat sądów administracyjnych i sądów szczególnych w ramach estońskiego systemu sądownictwa.

Autor treści:
Estonia

Sądy szczególne

Konstytucja estońska przewiduje możliwość przyjmowania przepisów o utworzeniu sądów szczególnych o określonej właściwości. Zakazuje się tworzenia sądów nadzwyczajnych.

W Estonii nie utworzono żadnych sądów szczególnych.

Sąd konstytucyjny

Sąd Najwyższy pełni jednocześnie funkcję sądu apelacyjnego najwyższej instancji i sądu konstytucyjnego.

Działając jako sąd konstytucyjny, Sąd Najwyższy:

 • orzeka w przedmiocie wniosków o stwierdzenie zgodności z konstytucją powszechnie obowiązujących aktów normatywnych oraz przypadków odmowy wydania takich aktów;
 • orzeka w przedmiocie wniosków o zbadanie zgodności umów międzynarodowych z konstytucją;
 • orzeka w przedmiocie wniosków o wydanie opinii w sprawie wykładni konstytucji w związku z prawem Unii Europejskiej;
 • orzeka w przedmiocie wniosków dotyczących uchwał i skarg na uchwały estońskiego parlamentu, prezydium parlamentu oraz Prezydenta Republiki;
 • orzeka w przedmiocie wniosków o stwierdzenie niezdolności posła, Prezydenta Republiki, Kanclerza Sprawiedliwości lub Kontrolera Państwowego do wykonywania obowiązków w dłuższym okresie;
 • orzeka w przedmiocie wniosków o pozbawienie mandatu posła;
 • postanawia w przedmiocie udzielenia zgody przewodniczącemu parlamentu, występującemu w charakterze Prezydenta Republiki, na ogłoszenie przedterminowych wyborów parlamentarnych lub odmawia udzielenia zgody na ogłoszenie ustawy;
 • orzeka w przedmiocie wniosków o delegalizację partii politycznej;
 • orzeka w przedmiocie skarg i protestów przeciwko działaniom administracji wyborczych i decyzjom i działaniom komisji wyborczych.

Osoba fizyczna nie może wnieść skargi konstytucyjnej.

Dane kontaktowe Sądu Najwyższego dostępne są na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Skarga konstytucyjna została uregulowana w ustawie o postępowaniu sądowym w sprawie skargi konstytucyjnej.

Sądy administracyjne

Sądy administracyjne rozpoznają sprawy administracyjne jako sądy pierwszej instancji. W Estonii funkcjonują one jako niezależne organy sądowe jedynie w pierwszej instancji.

Orzeczenia sądów administracyjnych można zaskarżyć do sądów okręgowych, działających jako sądy drugiej instancji.

Właściwość sądów administracyjnych, procedurę wnoszenia skargi do sądu administracyjnego oraz przepisy dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi określono w kodeksie postępowania przed sądami administracyjnymi.

Sądy administracyjne

W Estonii działają dwa sądy administracyjne: Sąd Administracyjny w Tallinnie oraz Sąd Administracyjny w Tartu.

Sądy administracyjne mają ośrodki zamiejscowe (kohtumaja).

Sąd Administracyjny w Tallinnie (Tallinna Halduskohus) ma dwa ośrodki zamiejscowe:

 • ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Tallinnie;
 • ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Pärnu.

Sąd Administracyjny w Tartu (Tartu Halduskohus) ma dwa ośrodki zamiejscowe:

 • ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Tartu;
 • ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Jõhvi.

Sądy okręgowe:

W Estonii działają dwa sądy okręgowe, pełniące funkcję sądów drugiej instancji.

 • Sąd Okręgowy w Tallinie (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Sąd Okręgowy w Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Dane kontaktowe sądów estońskich są dostępne na ich stronie internetowej. Dostęp do danych kontaktowych sądów jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.