Krajowe sądy szczególne

Finlandia

W niniejszej części przedstawiono informacje o sądach szczególnych w Finlandii.

Autor treści:
Finlandia

Sądy szczególne

W Finlandii istnieje szereg sądów szczególnych, których zadania są określone w odrębnych ustawach. Sądy szczególne ustanowione zostały w celu prowadzenia określonego rodzaju spraw, które nie mogą zostać rozpoznane przez sądy powszechne lub administracyjne, ponieważ wymagają zastosowania specjalistycznej wiedzy. Skład sądu szczególnego zazwyczaj odzwierciedla specjalistyczną wiedzę mającą związek z odnośną dziedziną. Do sądów szczególnych zalicza się:

  • Sąd Pracy
  • Sąd Gospodarczy
  • Sąd ds. Ubezpieczeń
  • Trybunał Stanu

Sąd Pracy

Sąd Pracy (Työtuomioistuin) rozpoznaje sprawy i rozstrzyga spory dotyczące wykładni ustawy o umowach o pracę, ustawy o umowach o pracę urzędników państwowych, ustawy o umowach o pracę urzędników miejskich oraz ustawy o umowach o pracę urzędników zatrudnionych przez kościół ewangelicko-luterański. Sąd ten rozstrzyga również spory związane z umowami o pracę urzędników państwowych oraz układami zbiorowymi pracy.

Sąd Gospodarczy

Sąd Gospodarczy (Markkinaoikeus) działa w charakterze sądu szczególnego w zakresie konkurencji i egzekwowania prawa, własności intelektualnej i prawa rynkowego.

Sąd ds. Ubezpieczeń

Sąd ds. Ubezpieczeń (Vakuutusoikeus) działa w charakterze sądu szczególnego w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego. Sąd ds. Ubezpieczeń zajmuje się m.in. prawem do emerytury z tytułu zatrudnienia, emerytury krajowej i zasiłku dla bezrobotnych oraz prawem do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej, szkody poniesionej w wyniku przestępstwa, inwalidztwa lub wypadku w związku z pełnieniem służby wojskowej.

Trybunał Stanu

Trybunał Stanu (Valtakunnanoikeus) jest sądem szczególnym, który rozpoznaje sprawy obejmujące zarzuty o naruszenie prawa podczas sprawowania urzędu skierowane przeciwko członkom rządu Finlandii, sędziom Sądu Najwyższego i Najwyższego Sądu Administracyjnego oraz niektórym urzędnikom służby cywilnej wyższego szczebla. Trybunał Stanu zwoływany jest wyłącznie w razie potrzeby.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa fińskich sądów zawiera informacje na temat systemu sądownictwa w Finlandii. Jest to wspólny portal, na którym można znaleźć informacje na temat sądów, prokuratur, organów egzekucyjnych oraz pomocy prawnej.

Na stronie tej znajduje się na przykład najnowsze orzecznictwo sądów apelacyjnych i sądów administracyjnych oraz łącza do stron internetowych wszystkich sądów.

Ostatnia aktualizacja: 19/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.