Krajowe sądy szczególne

Irlandia

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów szczególnych w Irlandii jako elementu systemu sądowego. Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami dotyczącymi sądów, zob. strony na temat systemu sądowego i sądów zwyczajnych.

Autor treści:
Irlandia

Sądy szczególne

Trybunał ds. Drobnych Roszczeń (Small Claims Court)

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń zapewnia tani i nieformalny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich bez konieczności korzystania przez strony z zastępstwa procesowego. Trybunał ds. Drobnych Roszczeń (Small Claims Court) działa w ramach sądu rejonowego (District Court). Postępowanie to ma zastosowanie w przypadku roszczeń nieprzekraczających kwoty 2 000 EUR w przypadku nabycia przez konsumenta towarów lub usług, wystąpienia drobnej szkody majątkowej lub dochodzenia zwrotu kaucji za najem lokalu. W przypadku roszczeń bezspornych nie jest wymagane stawiennictwo w sądzie. W przypadku nieuznania roszczenia i niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawę rozpoznaje sędzia sądu rejonowego, od którego orzeczenia przysługuje odwołanie do sądu okręgowego.

Sąd Gospodarczy (Commercial Court)

Sąd Gospodarczy stanowi w istocie wyspecjalizowany wydział Wysokiego Trybunału (High Court). Sąd ten jest uprawniony do bezzwłocznego rozpatrywania spraw, co stanowi jedną z jego najważniejszych cech. W tym celu w sądzie opracowano procedury przyspieszające rozpatrywanie spraw znajdujących się na wokandzie. Procedury te są uregulowane w zarządzeniu stanowiącym element regulaminu sądów wyższej instancji (Order 63A Rules of the Superior Courts):

Sąd ten rozpatruje sprawy ujęte w kategorii „postępowania w sprawach gospodarczych” (commercial proceedings) zgodnie z zarządzeniem 63A, r1 (Order 63A, r1). Obejmują one spory z zakresu prawa spółek, prawa upadłościowego, własności intelektualnej, budownictwa, prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego. Sprawa z powództwa lub powództwa wzajemnego zostanie przyjęta do rozpoznania przez sąd zgodnie z zarządzeniem 63A, r1(a), jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 1 000 000 EUR. W odniesieniu do spraw przyjętych zgodnie z zarządzeniem 63A, r1(b) nie przyjęto progu, co daje sędziemu tego sądu swobodę oceny.

Sąd ds. Osób Uzależnionych od Narkotyków (Drug Treatment Court)

Program Drug Treatment Court (DTC) działa w ramach sądu rejonowego (District Court). Umożliwia on osobom uzależnionym od narkotyków, skazanym za przestępstwa popełnione bez użycia przemocy, wydostanie się z kręgu uzależnienia, przestępstw i pobytów w więzieniu. Odpowiednich kandydatów ocenia się na podstawie ich motywacji do zaangażowania się w program.

Pozostałe trybunały

Szereg trybunałów rozpoznaje sprawy dotyczące odwołań w sprawie podatku dochodowego, uprawnień do zasiłków z opieki społecznej, skarg na podstawie przepisów dotyczących równouprawnienia, wniosków imigracyjnych, planowania przestrzennego oraz spraw pracowniczych. Trybunałom tym nie przewodniczą sędziowie, ale wykwalifikowani specjaliści, a ich decyzje podlegają odwołaniu lub kontroli przez sąd okręgowy lub Wysoki Trybunał.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.