Krajowe sądy szczególne

Litwa

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące sądów szczególnych na Litwie.

Autor treści:
Litwa

Sądy szczególne

Trybunał Konstytucyjny Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas) stoi na straży nadrzędności konstytucji w systemie prawnym. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach dotyczących zagadnień konstytucyjnych, a zatem rozstrzyga, czy ustawy i inne akty prawne uchwalone przez parlament są zgodne z konstytucją, a także czy akty uchwalone przez Prezydenta lub rząd są zgodne z konstytucją i ustawami.

Sądy administracyjne

Na Litwie jest sześć sądów administracyjnych:

  • Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy; oraz
  • pięć okręgowych sądów administracyjnych.

Najwyższy Sąd Administracyjny

Najwyższy Sąd Administracyjny (Vyriausiasis administracinis teismas) jest sądem pierwszej i ostatniej instancji w sprawach administracyjnych, które należą do jego właściwości ustawowej. Sąd ten rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń, postanowień i zarządzeń okręgowych sądów administracyjnych, a także od orzeczeń sądów rejonowych w sprawach o przestępstwa administracyjne.

Najwyższy Sąd Administracyjny rozpoznaje również wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, w tym w sprawach dotyczących przestępstw administracyjnych w dziedzinach określonych przepisami prawa. Najwyższy Sąd Administracyjny wykształcił jednolitą praktykę sądową w zakresie wykładni i stosowania ustaw oraz innych aktów prawnych.

Okręgowe sądy administracyjne

Okręgowe sądy administracyjne (apygardų administraciniai teismai) są sądami o właściwości szczególnej. Do ich właściwości należy rozstrzyganie skarg na akty administracyjne oraz czynności lub bezczynność (niedopełnienie obowiązków) organów administracji publicznej i wewnętrznej.

Okręgowe sądy administracyjne rozstrzygają spory z zakresu administracji publicznej oraz sprawy dotyczące między innymi legalności aktów administracyjnych, kwestii podatkowych itp.

Przed złożeniem skargi do sądu administracyjnego istnieje możliwość zaskarżenia indywidualnego aktu administracyjnego lub czynności organu administracji publicznej w postępowaniu przedprocesowym. W takich przypadkach spory są rozstrzygane przez gminne komisje ds. sporów administracyjnych, rejonowe komisje ds. sporów administracyjnych oraz Naczelną Komisję ds. Sporów Administracyjnych (Vyriausioji administracinių ginčų komisija).

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.