Krajowe sądy szczególne

Luksemburg

W tej części przedstawiono w skrócie informacje na temat sądów szczególnych w Luksemburgu.

Autor treści:
Luksemburg

Sąd szczególny w ramach sądownictwa powszechnego

Rada Arbitrów Ubezpieczeń Społecznych i Wyższa Rada Ubezpieczeń Społecznych

Wszelkie spory z zakresu zabezpieczenia społecznego dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym lub obowiązkiem z tego tytułu, składek, kar pieniężnych oraz świadczeń, z wyjątkiem określonych w art. 317 lub objętych art. 147 i 148 kodeksu ubezpieczeń społecznych (Code des assurances sociales), rozpoznaje Rada Arbitrów Ubezpieczeń Społecznych (Conseil arbitral de la sécurité sociale), a odwołania od jej orzeczeń rozpoznaje Wyższa Rada Ubezpieczeń Społecznych (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Orzeczenia wydane przez Radę Arbitrów, jak również orzeczenia Wyższej Rady podlegają zaskarżeniu w drodze skargi kasacyjnej do Sądu Kasacyjnego (Cour de cassation).

Sądy administracyjne

Trybunał Administracyjny (Cour Administrative)

Z wyjątkiem przypadków, w których ustawa stanowi inaczej, do Trybunału Administracyjnego z siedzibą w Luksemburgu można wnosić środki zaskarżenia od orzeczeń Sądu Administracyjnego (Tribunal administratif) jako sądu orzekającego o nieważności w sprawach dotyczących indywidualnych lub generalnych aktów administracyjnych. Trybunał Administracyjny rozpoznaje również, jako sąd drugiej instancji oraz jako sąd orzekający co do istoty sprawy (juge de fond), środki zaskarżenia od orzeczeń innych sądów administracyjnych, które wydały orzeczenie reformatoryjne i do którego wydania miały właściwość na podstawie przepisów szczególnych.

Wszyscy adwokaci, którzy są uprawnieni do występowania przed sądami Wielkiego Księstwa Luksemburga, mogą również występować przed Trybunałem Administracyjnym, jednakże wyłączne prawo do sporządzania pism instrukcyjnych i procesowych mają „adwokaci wpisani na listę I” w tabelach sporządzanych każdego roku przez rady adwokackie (conseils des ordres des avocats) (pełnomocnicy).

Przed Trybunałem Administracyjnym państwo jest reprezentowane przez przedstawiciela rządu lub adwokata.

Sąd Administracyjny (Tribunal Administratif)

Sąd Administracyjny z siedzibą w Luksemburgu rozpoznaje odwołania dotyczące niewłaściwości, nadużycia władzy, naruszenia prawa lub zasad ochrony interesów jednostki skierowane przeciwko wszystkim decyzjom administracyjnym, od których zgodnie z przepisami ustaw i rozporządzeń nie przysługuje żaden inny środek zaskarżenia, oraz przeciwko generalnym aktom administracyjnym niezależnie od tego, który organ administracyjny je wydał. Co do zasady jest on również właściwy w sprawach z zakresu sporów dotyczących podatków bezpośrednich oraz podatków i opłat lokalnych.

Od orzeczenia Sądu Administracyjnego można się odwołać do Trybunału Administracyjnego.

Sąd Administracyjny jako sąd orzekający co do istoty sprawy rozpoznaje odwołania od decyzji Dyrektora Administracji Podatków Bezpośrednich (Administration des contributions directes), w przypadku gdy właściwe dla tych spraw przepisy przewidują takie odwołanie.

Inne sądy szczególne

Trybunał Konstytucyjny (Cour Constitutionnelle)

Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje sprawę, wydając wyrok w przedmiocie zgodności ustaw z konstytucją, z wyjątkiem ustaw o ratyfikacji traktatów.

W przypadku gdy strona przed sądem powszechnym lub administracyjnym podniesie zarzut niekonstytucyjności ustawy, sąd ten ma obowiązek zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, chyba że uzna, iż: a) rozstrzygnięcie tego zagadnienia nie jest niezbędne do wydania wyroku przez ten sąd; b) pytanie jest całkowicie bezpodstawne; c) Trybunał Konstytucyjny orzekał już w takiej samej sprawie.

W skład Trybunał Konstytucyjnego wchodzą: prezes Sądu Najwyższego (Cour supérieure de justice), prezes Trybunału Administracyjnego, dwóch sędziów Sądu Kasacyjnego oraz pięciu sędziów mianowanych przez Wielkiego Księcia na zgodny wniosek Sądu Najwyższego i Trybunału Administracyjnego. Trybunał Konstytucyjny składa się z jednej izby orzekającej w składzie pięciu sędziów.

Prawnicze bazy danych dotyczące tego zagadnienia

Zob. zakładka poświęcona sądom na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy dostęp do tej bazy danych jest nieodpłatny?

Tak, dostęp do tej bazy danych jest nieodpłatny.

Krótki opis zawartości

Zob. strona internetowa Rady Arbitrów Ubezpieczeń Społecznych i Wyższej Rady Ubezpieczeń Społecznych.

Zob. strona internetowa sądów administracyjnych.

Zob. strona internetowa Trybunału Konstytucyjnego.

Powiązane strony

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.