Krajowe sądy szczególne

Malta

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów szczególnych na Malcie.

Autor treści:
Malta

Sądy szczególne

Trybunał Konstytucyjny (Constitutional Court)

Druga instancja

sąd odwoławczy

Sąd ten rozpoznaje środki odwoławcze w sprawach dotyczących domniemanego naruszenia praw człowieka, wykładni konstytucji i nieważności przepisów prawa. Jest on również właściwy do orzekania w kwestiach dotyczących członków Izby Reprezentantów (House of Representatives) oraz w przekazanych mu sprawach dotyczących głosowań przy wyborze członków Izby Reprezentantów.

Trybunałowi przewodniczy prezes (Chief Justice) i dwóch sędziów

Pierwsza Izba Sądu Cywilnego (First Hall of the Civil Court)

Pierwsza instancja

Pierwsza Izba Sądu Cywilnego rozpoznaje również sprawy związane z domniemanym naruszeniem praw człowieka i podstawowych wolności chronionych przez konstytucję i europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Izbie przewodniczy sędzia

Sąd Pracy (Industrial Tribunal)

Pierwsza instancja

Sąd ten rozpoznaje sprawy związane z niesłusznym rozwiązaniem stosunku pracy oraz dyskryminacją lub innymi formami niezgodnego z prawem traktowania w miejscu pracy.

Sądowi przewodniczy jego prezes

Izba ds. Regulacji Czynszów (Rent Regulation Board)

Pierwsza instancja

Izba ds. Regulacji Czynszów rozpoznaje sprawy związane ze zmianą warunków umów najmu, w tym z podwyższeniem czynszu oraz rozwiązaniem umowy najmu. Spór musi dotyczyć umowy najmu zawartej przed 1 czerwca 1995 r.

Izbie przewodniczy sędzia pokoju (magistrate)

Izba Arbitrażowa ds. Nieruchomości (Land Arbitration Board)

Pierwsza instancja

Izba Arbitrażowa ds. Nieruchomości rozpoznaje sprawy związane z klasyfikacją wywłaszczonych nieruchomości, interesem publicznym wywłaszczenia oraz kwotą odszkodowania należnego właścicielowi.

Izbie przewodniczy sędzia pokoju (magistrate)

Izba ds. Kontroli Dzierżawy na Obszarach Wiejskich (Rural Lease Control Board)

Pierwsza instancja

Izba rozpoznaje sprawy związane z dzierżawą na obszarach wiejskich oraz roszczeniami właścicieli dotyczącymi rozwiązania umów dzierżawy tego rodzaju.

Izbie przewodniczy sędzia pokoju (magistrate)

Trybunał ds. Kontroli Administracyjnej (Administrative Review Tribunal)

Pierwsza instancja

Trybunał ten jest uprawniony do kontroli aktów administracyjnych.

Trybunałowi przewodniczy sędzia lub sędzia pokoju.

Trybunał ds. Podziału Spadków (Partition of Inheritances Tribunal)

Pierwsza instancja

Trybunał ten rozpoznaje i rozstrzyga sprawy dotyczące podziału majątku stanowiącego wspólną własność spadkobierców zmarłego.

Trybunałowi przewodniczy sędzia arbitrażowy

Trybunał Apelacyjny ds. Konkurencji i Konsumentów (Competition and Consumer Appeals Tribunal)

Sąd odwoławczy

Trybunał ten rozpoznaje i orzeka w sprawach dotyczących środków odwoławczych od decyzji, zarządzeń lub aktów Dyrektora Generalnego ds. Konkurencji i Dyrektora Generalnego ds. Ochrony Konsumentów. Orzeczenia Trybunału są ostateczne, choć w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wniesienie środków zaskarżenia. Środki te są jednak ograniczone do kwestii prawnych.

Trybunałowi przewodniczy sędzia i dwóch członków składu orzekającego.

Sąd ds. Kontroli Aktów Notarialnych (Court of Revision of Notarial Acts)

Pierwsza instancja

Jest to sąd szczególny sprawujący kontrolę nad wszystkimi notariuszami, archiwami notarialnymi oraz rejestrem publicznym. Posiada kompetencje do przeprowadzania kontroli archiwów notarialnych, rejestru publicznego i kancelarii notarialnych oraz do nakładania sankcji dyscyplinarnych. Sąd ten ma również prawo zarządzić wprowadzenie poprawek do wpisów w rejestrze publicznym, jeśli zawierają one nieprawidłowe dane.

Składa się z członków zwanych „wizytatorami” (visitors)

Sądy administracyjne

Kontrola sądowa to proces, w którym decyzje wydane przez ministerstwo, organ lub agencję rządową mogą zostać zbadane przez sąd i uchylone w razie stwierdzenia ich niezgodności z prawem.

Skargę może wnieść każdy poszkodowany na skutek dotyczących go decyzji lub działań rządu. Obowiązującym w tym zakresie przepisem jest art. 469A rozdziału 12 Zbioru praw Malty, w którym przyznano sądom takie uprawnienie. Jednakże nawet w przypadku braku takiego przepisu prawnego kontrola sądowa może być uważana za nieodłączne uprawnienie sądów zgodnie z ogólnie uznawaną w państwach demokratycznych doktryną podziału władzy.

Właściwość w takich sprawach mają sądy powszechne, a mianowicie Pierwsza Izba Sądu Cywilnego, a od wydanych przez nią orzeczeń można się odwołać do Sądu Apelacyjnego.

Ustawa o sądownictwie administracyjnym (Administrative Justice Act) weszła w życie w dniu 1 stycznia 2009 r. i stworzyła podstawę do utworzenia Trybunału ds. Kontroli Administracyjnej (Administrative Review Tribunal). Ten niezawisły i bezstronny trybunał bada akty administracyjne na wniosek osób poszkodowanych, a także rozstrzyga skierowane do niego spory. Trybunałowi przewodniczy osoba, która sprawuje lub sprawowała stanowisko sędziego lub sędziego pokoju (magistrate) na Malcie. Odwołania od orzeczeń trybunału można składać do Sądu Apelacyjnego.

Inne sądy szczególne

Trybunały lokalne

Trybunały lokalne stanowią integralną część maltańskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. Mogą one być uważane za dodatkowy element systemu sądownictwa. Rozpatrują one sprawy o wykroczenia, które, jakkolwiek błahej natury, mogą być dosyć uciążliwe dla społeczeństwa. Trybunałom lokalnym przewodniczy Komisarz ds. Sprawiedliwości (Commissioner for Justice) powoływany na dwa lata i odwoływany w ten sam sposób i z tego samego powodu, co wszyscy inni sędziowie pokoju.  Gwarantuje to każdemu obywatelowi możliwość zgłoszenia skargi, przy zapewnieniu poszanowania podstawowych zasad sprawiedliwego procesu. Istnieje dziewięć trybunałów lokalnych obejmujących swoją właściwością po kilka jednostek samorządu terytorialnego (local councils).

Prawnicze bazy danych

Informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej „Organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich - Malta”, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące odnośnych baz danych oraz łącza do nich.

Powiązane strony

Ministerstwo Sprawiedliwości, Kultury i Samorządu Terytorialnego

Internetowy serwis sądowy

Internetowy serwis sądowy – orzeczenia online

Internetowy serwis sądowy – postępowania sądowe

Internetowy serwis sądowy – wokanda

Internetowy serwis sądowy – statystyka

Internetowy serwis sądowy – licytacje sądowe

Internetowy serwis sądowy – formularze w sprawach cywilnych (w języku maltańskim)

Internetowy serwis prawny (Zbiór praw Malty)

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.