Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Krajowe sądy szczególne

Irlandia Północna

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat trybunałów (tribunals), których obsługę administracyjną zapewnia Służba ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Autor treści:
Irlandia Północna

Kilkoma trybunałami w Irlandii Północnej zarządza Departament Sprawiedliwości za pośrednictwem Służby ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej. W praktyce zadanie to jest realizowane przez Służbę ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej – agencję wykonawczą departamentu.

Departament ponosi ustawową odpowiedzialność za następujące trybunały:

 • Trybunał ds. Opieki Społecznej (Care Tribunal)
 • Trybunał ds. Organizacji Prowadzących Działalność Nienastawioną na Zysk (Charity Tribunal)
 • Panel ds. Odwołań dotyczących Odszkodowania za Uszczerbek na Zdrowiu w Sprawach Karnych dla Irlandii Północnej (Criminal Injuries Compensation Appeals Panel for Northern Ireland)
 • Trybunał ds. Nieruchomości (Lands Tribunal)
 • Trybunał ds. Ponownego Rozpoznania Spraw Osób Uznanych za Niepoczytalne (Mental Health Review Tribunal)
 • Trybunał ds. Bezpieczeństwa i Higieny (The Health and Safety Tribunal)
 • Trybunał ds. Wykroczeń Drogowych dla Irlandii Północnej (Northern Ireland Traffic Penalty Tribunal)
 • Trybunał ds. Wyceny dla Irlandii Północnej (Northern Ireland Valuation Tribunal)
 • Pełnomocnicy ds. Zabezpieczenia Społecznego oraz Pełnomocnicy ds. Świadczeń na rzecz Dzieci (Office of Social Security Commissioners and Child Support Commissioners)
 • Trybunał ds. Edukacji Specjalnej i Osób Niepełnosprawnych (Special Educational Needs and Disability Tribunal)
 • Trybunał powołany na podstawie załącznika 11 do zarządzenia w sprawie usług z zakresu opieki zdrowotnej i usług socjalnych z 1972 r. dla Irlandii Północnej (Health and Personal Social Services (Northern Ireland) Order 1972)

Departament Sprawiedliwości przejął odpowiedzialność administracyjną za Służbę ds. Odwołań (Appeals Service) i Panel ds. Sporów Dotyczących Czynszów (Rent Assessment Panel) w kwietniu 2010 r.; zarządza nimi na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług wraz z Departamentem ds. Usług na rzecz Wspólnot. Zaplanowano, że oba te trybunały zostaną ustawowo przeniesione do struktury organizacyjnej Departamentu Sprawiedliwości w ramach programu reformy sądownictwa.

Służba ds. Sądów i Trybunałów wspiera również trybunały, które są właściwe rzeczowo na całym terytorium Zjednoczonego Królestwa, a których siedziby mieszczą się w Irlandii Północnej, w tym Izbę Podatkową (Tax Chamber), Izbę ds. Imigracji i Azylu (Immigration and Asylum Chamber) oraz Izbę ds. Odwołań Administracyjnych w Trybunale Wyższej Instancji (Upper Tribunal Administrative Appeals Chamber), jak również Ogólną Izbę ds. Regulatorów Trybunału Pierwszej Instancji (General Regulatory Chamber of the First-tier Tribunal) w zakresie uprawnień do orzekania na temat prawa do informacji.

Więcej informacji na temat pracy trybunałów zarządzanych przez Służbę ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej, w tym dane kontaktowe każdego z nich, można znaleźć na stronie internetowej Służby ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej.

Powiązane strony

Służba ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej

Ostatnia aktualizacja: 10/07/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.