Krajowe sądy szczególne

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Art.117 hiszpańskiej konstytucji z 1978 r. stanowi, że podstawą organizacji i funkcjonowania sądów krajowych jest zasada jedności władzy sądowniczej.

Zgodnie z hiszpańskim systemem prawnym sądy powszechne dzielą się na cztery piony w zależności od obszaru prawa: cywilne, karne, sądowo-administracyjne oraz spraw społecznych lub pracy.

Poza tymi czterema obszarami prawa podlegającymi sądom powszechnym w hiszpańskim systemie prawnym wyróżnia się sądownictwo wojskowe, które stanowi integralną część systemu sądownictwa państwowego (poder judicial del estado) i obejmuje wyłącznie ustanowione prawem sądy wojskowe.

Spory kompetencyjne między sądami właściwymi dla dowolnego obszaru prawa podlegającego sądom powszechnym a sądami wojskowymi rozstrzyga wyspecjalizowana izba Sądu Najwyższego ( Tribunal Supremo), tj. Izba ds. Sporów Kompetencyjnych (Sala de Conflictos de Jurisdicción), w której skład wchodzi Prezes Sądu Najwyższego, dwóch sędziów wyższego trybunału z izby Sądu Najwyższego właściwej dla obszaru prawa, którego dotyczy spór, oraz dwóch sędziów wyższego trybunału z Izby ds. Wojskowych (Sala de lo Militar), przy czym wszystkich wymienionych sędziów wybiera Rada Generalna Sądownictwa (Consejo General del Poder Judicial) na sesji plenarnej.

Niektóre sądy mogą specjalizować się w określonych sprawach w ramach obszarów prawa podlegających sądom powszechnym. Są to na przykład sądy ds. przemocy wobec kobiet, sądy gospodarcze, sądy penitencjarne oraz sądy ds. nieletnich.

W ustawie organicznej o władzy sądowniczej (Ley Orgánica del Poder Judicial – LOPJ) przewidziano następujące sądy szczególne:

SĄDY GOSPODARCZE

Sądy gospodarcze (juzgados de lo mercantil), funkcjonujące od dnia 1 września 2004 r., to sądy szczególne stanowiące część systemu sądownictwa cywilnego.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Zasadniczo w każdej prowincji funkcjonuje co najmniej jeden sąd gospodarczy, z siedzibą w stolicy prowincji, który jest właściwy miejscowo dla całej prowincji.

Sądy gospodarcze mogą również zostać ustanowione w innych miejscowościach lub miastach poza stolicą prowincji, jeżeli jest to uzasadnione liczbą ludności, istnieniem ośrodków przemysłowych lub gospodarczych bądź względami ekonomicznymi. Zakres właściwości tych sądów ustala się zgodnie z okolicznościami każdej sprawy.

Mogą zostać ustanowione sądy gospodarcze właściwe miejscowo dla dwóch lub większej liczby prowincji tej samej wspólnoty autonomicznej.

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Sądy gospodarcze orzekają w sprawach związanych z niewypłacalnością zgodnie z przepisami prawa, które regulują ich funkcjonowanie.

Sądy gospodarcze orzekają również w sprawach należących do właściwości sądów cywilnych, w tym w postępowaniach, w których powództwo dotyczy nieuczciwej konkurencji, własności przemysłowej, własności intelektualnej i działalności reklamowej, oraz we wszystkich postępowaniach cywilnych wszczynanych na podstawie przepisów dotyczących spółek handlowych i spółdzielni.

Sądy gospodarcze są właściwe do uznawania i wykonywania wyroków i innych orzeczeń wydanych przez sąd zagraniczny, w tym sąd arbitrażowy, jeżeli dotyczą one spraw im podlegających, chyba że zgodnie z umowami międzynarodowymi i innymi przepisami sprawy takie są zastrzeżone do właściwości innego sądu.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Sądy prowincji rozpoznają przewidziane prawem apelacje od wyroków wydanych w pierwszej instancji przez sądy gospodarcze, z wyjątkiem wyroków dotyczących prawa pracy wydanych w postępowaniach w związku z niewypłacalnością – w takim przypadku w sądzie musi funkcjonować co najmniej jedna izba o właściwości szczególnej w tym zakresie zgodnie z postanowieniami ustawy organicznej o władzy sądowniczej.

Inne środki odwoławcze można wnieść zgodnie z ustawą organiczną o władzy sądowniczej w przewidzianych w tej ustawie sprawach.

SĄDY DS. WSPÓLNOTOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Sądami ds. wspólnotowych znaków towarowych (Juzgados de Marca Comunitaria) są sądy gospodarcze w Alicante w zakresie, w jakim korzystają one z przysługującej im właściwości wyłącznej do rozpoznawania w pierwszej instancji wszelkich sporów wniesionych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.

W odniesieniu do tych spraw sądy gospodarcze są właściwe miejscowo dla całego terytorium Hiszpanii i wyłącznie do tych celów nazywa się je sądami ds. wspólnotowych znaków towarowych.

Stanowią one część systemu sądownictwa cywilnego.

Ponadto wyspecjalizowane wydziały Sądu Prowincji w Alicante mają również właściwość wyłączną do rozpoznawania w pierwszej instancji wszelkich środków odwoławczych przewidzianych w art. 101 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. W odniesieniu do tych spraw sądy gospodarcze są właściwe miejscowo dla całego terytorium Hiszpanii i wyłącznie do tych celów nazywa się je sądami ds. wspólnotowych znaków towarowych.

SĄDY PENITENCJARNE

Zgodnie z ogólną ustawą o postępowaniu karnym (Ley General Penitenciaria) sądy penitencjarne (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria) są właściwe do wykonywania kar pozbawienia wolności i środków zabezpieczających, sprawowania kontroli sądowej nad uprawnieniami dyscyplinarnymi organów penitencjarnych, ochrony praw i świadczeń przysługujących więźniom oraz w innych sprawach przewidzianych prawem. Stanowią one część systemu sądownictwa karnego.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

W ramach systemu sądownictwa karnego w każdej prowincji funkcjonuje co najmniej jeden sąd penitencjarny.

W Madrycie funkcjonuje co najmniej jeden centralny sąd penitencjarny, który jest właściwy miejscowo dla całego terytorium Hiszpanii.

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Zgodnie z ogólną ustawą o postępowaniu karnym sądy penitencjarne są właściwe do wykonywania kar pozbawienia wolności i środków zabezpieczających, sprawowania kontroli sądowej nad uprawnieniami dyscyplinarnymi organów penitencjarnych, ochrony praw i świadczeń przysługujących więźniom oraz w innych sprawach przewidzianych prawem.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Sądy prowincji rozpoznają przewidziane w przepisach apelacje od wyroków wydanych przez penitencjarne sądy prowincji.

Inne środki odwoławcze można wnieść zgodnie z ustawą organiczną o władzy sądowniczej w przewidzianych w tej ustawie sprawach.

SĄDY DS. NIELETNICH

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

W każdej prowincji funkcjonuje co najmniej jeden sąd ds. nieletnich (Juzgado de Menores), z siedzibą w stolicy prowincji, który jest właściwy miejscowo dla całej prowincji.

W Madrycie funkcjonuje Centralny Sąd ds. Nieletnich, który jest właściwy dla całego terytorium Hiszpanii i rozpoznaje sprawy zastrzeżone do jego właściwości na mocy przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich.

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Sądy ds. nieletnich są właściwe dla spraw o czyny karalne popełnione przez osoby w wieku 14–18 lat.

Sędziowie sądów ds. nieletnich wykonują funkcje przewidziane w przepisach w odniesieniu do nieletnich, którzy popełnili czyny wypełniające znamiona czynu zabronionego, jak również funkcje dotyczące nieletnich zastrzeżone prawem do ich właściwości.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Sądy prowincji rozpoznają przewidziane w przepisach apelacje od wyroków wydanych przez sądy prowincji ds. nieletnich.

Inne środki odwoławcze można wnieść zgodnie z ustawą organiczną o władzy sądowniczej w przewidzianych w tej ustawie sprawach.

SĄDY DS. PRZEMOCY WOBEC KOBIET

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

W każdym okręgu funkcjonuje co najmniej jeden sąd ds. przemocy wobec kobiet (Juzgado de Violencia sobre la Mujer), z siedzibą w stolicy prowincji, który jest właściwy miejscowo dla całej prowincji. Nazwa każdego sądu odpowiada nazwie gminy, w której znajduje się jego siedziba.

Na wniosek Rady Generalnej Sądownictwa i – w stosownych przypadkach – po przedstawieniu sprawozdania przez rząd wspólnoty autonomicznej, w przypadku gdy sprawowanie wymiaru sprawiedliwości powierzono tej wspólnocie autonomicznej w drodze dewolucji, rząd może – na mocy dekretu królewskiego – rozszerzyć właściwość miejscową poszczególnych sądów ds. przemocy wobec kobiet na kilka okręgów na obszarze jednej prowincji.

Po przedstawieniu sprawozdania przez izby regulujące (Salas de Gobierno) Rada Generalna Sądownictwa może wyrazić zgodę na to, by w okręgach, w których jest to konieczne lub uzasadnione obciążeniem sądów pracą, sprawy podlegające właściwości tych sądów rozpoznawał sąd pierwszej instancji oraz śledczy (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción) lub sąd śledczy (Juzgado de Instrucción).

W okręgach, w których funkcjonuje wyłącznie sąd pierwszej instancji oraz śledczy, sąd ten jest właściwy dla spraw należących do właściwości sądów ds. przemocy wobec kobiet.

Sądy ds. przemocy wobec kobiet stanowią część systemu sądownictwa karnego.

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

W ramach systemu sądownictwa karnego oraz zgodnie z zasadami postępowania i wnoszenia środków odwoławczych w każdej sprawie przewidzianymi w kodeksie postępowania karnego (Ley de Enjuiciamiento Criminal) sądy ds. przemocy wobec kobiet są właściwe między innymi w następujących sprawach:

 • prowadzenie postępowań karnych wszczętych na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w sprawach o przestępstwa wymienione w tytułach kodeksu karnego (Código Penal), tj. w sprawach o zabójstwo, przerwanie ciąży, uszkodzenie prenatalne, pozbawienie wolności, naruszenie integralności psychicznej, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, naruszenie prawa do prywatności oraz do ochrony wizerunku i reputacji, a także o wszelkie inne przestępstwa popełnione przy użyciu przemocy lub groźby, jeżeli przestępstwa te popełniono przeciwko obecnej lub byłej żonie lub kobiecie pozostającej ze sprawcą w porównywalnym związku, bez względu na to, czy kobieta i sprawca ze sobą zamieszkują, lub przeciwko zstępnym, żonie lub konkubinie sprawcy bądź przeciwko małoletnim lub osobom z zaświadczeniem o niepełnosprawności, którzy zamieszkują ze sprawcą lub znajdują się de facto pod jego władzą rodzicielską, pieczą, kuratelą, opieką lub ochroną zapewnianą przez żonę lub konkubinę, w tym w przypadku popełnienia czynu z użyciem przemocy ze względu na płeć;
 • prowadzenie postępowań karnych wszczętych na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w sprawach o dowolne przestępstwo przeciwko prawom i obowiązkom rodzinny, jeżeli ofiara należy do grona osób wymienionych w poprzednim podpunkcie;
 • zarządzanie właściwych środków ochrony na rzecz ofiar, bez uszczerbku dla uprawnień sędziego prowadzącego sprawę (Juez de Guardia);
 • prowadzenie postępowań i orzekanie w sprawach wykroczeń wchodzących w zakres ich właściwości rzeczowej, jeżeli ofiara należy do grona osób wymienionych w poprzednim podpunkcie;
 • wydawanie i wykonywanie instrumentów wzajemnego uznawania wyroków w sprawach karnych na obszarze Unii Europejskiej w sprawach wchodzących w zakres ich właściwości rzeczowej;
 • prowadzenie postępowań karnych wszczętych na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w sprawach o przestępstwa wymienione w art. 468 kodeksu karnego i zagrożone karą na mocy tego artykułu, jeżeli ofiarą przestępstwa, wskutek którego naruszono wydane na jej korzyść postanowienie lub przysługujący jej środek zabezpieczający lub środek ochrony, jest obecna lub była żona lub kobieta pozostająca ze sprawcą w porównywalnym związku, bez względu na to, czy kobieta i sprawca ze sobą zamieszkują, lub zstępny, żona lub konkubina sprawcy bądź małoletni lub osoba z zaświadczeniem o niepełnosprawności, którzy zamieszkują ze sprawcą lub znajdują się pod jego władzą rodzicielską, pieczą, kuratelą lub opieką zapewnianą przez żonę lub konkubinę.

W ramach systemu sądownictwa cywilnego oraz zgodnie z zasadami postępowania i wnoszenia środków odwoławczych w każdej sprawie przewidzianymi w kodeksie postępowania karnego (Ley de Enjuiciamiento Criminal) sądy ds. przemocy wobec kobiet są właściwe między innymi w sprawach dotyczących:

 • pochodzenia dziecka, macierzyństwa i ojcostwa;
 • unieważnienia małżeństwa, separacji i rozwodu;
 • stosunków między ojcem a dzieckiem;
 • przysposobienia lub zmiany środków dotyczących spraw rodzinnych;
 • wyłącznie pieczy nad dzieckiem lub świadczeń alimentacyjnych, których jedno z rodziców żąda od drugiego z rodziców w imieniu dzieci;
 • konieczności wyrażenia zgody na przysposobienie;
 • odwołań od decyzji administracyjnych dotyczących ochrony małoletnich.

Sądy ds. przemocy wobec kobiet mają wyjątkową i wyłączną właściwość w ramach systemu sądownictwa cywilnego, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • jeżeli wszczęto postępowanie cywilne w którejkolwiek ze spraw wymienionych w poprzednim akapicie;
 • jeżeli jedną ze stron postępowania cywilnego jest ofiara czynu z użyciem przemocy ze względu na płeć;
 • jeżeli wobec jednej ze stron postępowania cywilnego wniesiono zarzuty popełnienia czynu karalnego z użyciem przemocy ze względu na płeć, podżegania lub pomocnictwa;
 • jeżeli sąd ds. przemocy wobec kobiet wszczął postępowanie karne w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie popełnione z użyciem przemocy wobec kobiet lub wydał nakaz ochrony ofiary przemocy ze względu na płeć.

Jeżeli zdaniem sędziego czyny, o których sąd się dowiedział, nie stanowią niepodważalnie czynów popełnionych z użyciem przemocy ze względu na płeć, sędzia może oddalić zarzuty i skierować postępowanie do właściwego sądu.

W żadnym z wymienionych powyżej przypadków mediacja nie jest dozwolona.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Sądy prowincji rozpoznają przewidziane w przepisach apelacje od wyroków wydanych przez sądy prowincji ds. przemocy wobec kobiet.

Inne środki odwoławcze można wnieść zgodnie z ustawą organiczną o władzy sądowniczej w przewidzianych w tej ustawie sprawach.

SĄDY SZCZEGÓLNE USTANOWIONE UCHWAŁĄ RADY GENERALNEJ SĄDOWNICTWA

Sądy szczególne w Hiszpanii, bez uszczerbku dla jedności władzy sądowniczej w zakresie, w jakim wchodzą w skład pięciu pionów systemu sądownictwa, obejmują nie tylko sądy ustanowione na podstawie ustawy organicznej o władzy sądowniczej, tak jak w przypadku sądów gospodarczych, sądów ds. nieletnich lub sądów ds. przemocy wobec kobiet, ale może je również ustanowić Rada Generalna Sądownictwa na mocy art. 98 tej ustawy, co ma miejsce w przypadku sądów rodzinnych (Juzgados de Familia), sądów hipotecznych (Juzgados de Ejecución Hipotecaria) i sądów ds. postępowania egzekucyjnego (Juzgados de Ejecutorias).

Inne sądy szczególne

Art. 117 hiszpańskiej konstytucji z 1978 r. (w tytule VI, dotyczącym władzy sądowniczej) stanowi, że podstawą organizacji i funkcjonowania sądów krajowych jest zasada jedności władzy sądowniczej.

Zasadę tę odzwierciedla jednolity system sądownictwa, w skład którego wchodzą wszyscy sędziowie, którzy tworzą sądownictwo powszechne.

Zgodnie z hiszpańską konstytucją sprawiedliwość pochodzi od narodu, a wymiar sprawiedliwości w imieniu Króla sprawują sędziowie, którzy tworzą władzę sądowniczą i którzy są niezawiśli i nieusuwalni, odpowiadają za swoje czyny oraz podlegają wyłącznie przepisom prawa.

Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub przeniesienie w stan spoczynku może nastąpić wyłącznie na mocy odpowiednich przesłanek i tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Wykonywanie wymiaru sprawiedliwości we wszelkiego typu czynnościach związanych zarówno z wydawaniem wyroków, jak i zapewnieniem ich wykonania, należy wyłącznie do sądów powołanych przez ustawy, które określają ich właściwość i zasady postępowania.

Sądy wykonują wyłącznie funkcje wskazane w poprzednim akapicie oraz wyraźnie im powierzone w ustawie w celu zagwarantowania każdego uprawnienia.

W różnych tytułach konstytucji przewidziano dwa sądy konstytucyjne pozostające poza systemem sądów powszechnych. Są one w pełni niezależne i bezstronne oraz podlegają wyłącznie przepisom prawa.

Są to: Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) i Trybunał Obrachunkowy (Tribunal de Cuentas).

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Hiszpański Trybunał Konstytucyjny pozostaje poza systemem sądów powszechnych.

Trybunał dokonuje nadrzędnej wykładni konstytucji, jest niezależny od innych organów konstytucyjnych oraz podlega wyłącznie konstytucji i odnośnej ustawie organicznej.

Trybunał ma właściwość wyłączną obejmującą całe terytorium Hiszpanii.

SKŁAD

W skład Trybunału wchodzi 12 sędziów wyższego trybunału powołanych przez Króla, w tym czterech na wniosek Kongresu Deputowanych Hiszpanii (Congreso de los Diputados) uchwalony większością 3/5 liczby jego członków; czterech na wniosek Senatu (Senado) uchwalony taką samą większością; dwóch na wniosek rządu oraz dwóch na wniosek Rady Generalnej Sądownictwa. Powołani sędziowie wyższego trybunału wybierają ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa Trybunału.

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sposób i w sprawach przewidzianych w ustawie, w tym w sprawach:

 • zgodności z konstytucją ustaw, przepisów regulacyjnych lub aktów prawnych z mocą ustawy;
 • dotyczących naruszenia praw i wolności obywatelskich wymienionych w art. 53 ust. 2 konstytucji;
 • sporów kompetencyjnych między wspólnotami autonomicznymi oraz między państwem a wspólnotami autonomicznymi;
 • sporów między państwowymi organami konstytucyjnymi;
 • zgodności z konstytucją umów międzynarodowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Trybunału Konstytucyjnego.

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Trybunał Obrachunkowy jest najwyższym organem kontroli rachunków i działalności gospodarczej państwa oraz sektora publicznego.

Bez uszczerbku dla swojej właściwości Trybunał Obrachunkowy stanowi część władzy ustawodawczej i odpowiada bezpośrednio przed hiszpańskim parlamentem (Kortezy Generalne Hiszpanii – Cortes Generales).

SKŁAD

W skład Trybunału wchodzi 12 członków, tzw. sędziów audytorów (Consejeros de Cuentas), z których sześciu powołuje Kongres Deputowanych, a sześciu – Senat. Członkowie Trybunału cieszą się taką samą niezawisłością i nieusuwalnością jak sędziowie; podlegają także tym samym zasadom niepołączalności ich stanowiska z innymi funkcjami.

FUNKCJE

Trybunał Obrachunkowy pełni dwie funkcje:

 • funkcję audytową, która jest niezależna, stała i ma charakter konsultacyjny oraz polega na kontroli zgodności działalności gospodarczej i finansowej sektora publicznego z zasadami legalności, skuteczności i gospodarności;
 • funkcję sądową, która polega na rozpoznawaniu spraw dotyczących odpowiedzialności karno-skarbowej przeciw osobom odpowiedzialnym za majątek i dochody publiczne lub wierzytelności sektora publicznego oraz którego celem jest naprawienie szkody majątkowej powstałej wskutek sprzeniewierzenia środków publicznych, niepełnego lub niewłaściwego uzasadnienia wydatków z tych środków bądź innych przyczyn lub czynów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Trybunału Obrachunkowego.

SĄDY PRAWA ZWYCZAJOWEGO

W art. 125 konstytucji uznano te sądy za formę udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 19 ustawy organicznej o władzy sądowniczej sądami prawa zwyczajowego (tribunales consuetudinarios) są: Trybunał Wodny w Walencji (Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia) i Rada Mędrców w Murcji (Consejo de Hombres Buenos de Murcia). Oba te sądy są instytucjami prawa zwyczajowego orzekającymi w sprawach dotyczących gospodarki wodnej.

W 2009 r. oba hiszpańskie sądy prawa zwyczajowego wpisano na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO i stanowią one dowód na to, że ludzie są w stanie zrzeszyć się i demokratycznie powołać złożone instytucje, wybierając członków ze swojego grona.

TRYBUNAŁ WODNY W WALENCJI

Trybunał wodny to najstarsza instytucja wymiaru sprawiedliwości w Europie.

Funkcjonuje on na terytorium Walencji.

W jego skład wchodzi ośmiu członków wybranych demokratycznie przez rolników z regionu Huerta Valenciana (żyznych obszarów regionu Walencji). Trybunał jest właściwy do rozpoznawania spraw o sprawiedliwy podział zasobów wodnych między poszczególnych posiadaczy gruntów, rozstrzygania sporów między rolnikami i nakładania kar za naruszenie rozporządzeń dotyczących nawadniania.

RADA MĘDRCÓW W MURCJI

Rada Mędrców w Murcji została powołana w średniowieczu. Została ona zinstytucjonalizowana i uregulowana w 1849 r. jako najwyższy trybunał sprawiedliwości dla regionu Huerta de Murcia (żyznych obszarów Murcji). W skład Rady wchodzi przewodniczący, sekretarz i pięciu członków.

Rada Mędrców w Murcji przeprowadza posiedzenia publiczne w każdy czwartek w pomieszczeniach samorządu terytorialnego i rozpoznaje każdą sprawę na posiedzeniu w danym dniu lub najpóźniej na kolejnym posiedzeniu. Rada wydaje orzeczenia niezwłocznie w głosowaniu na zasadzie większości zwykłej, jednak w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Rada Mędrców w Murcji nakłada kary wyłącznie o charakterze pieniężnym. Orzeczenia Rady są prawomocne, ostateczne i wykonalne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Rady Mędrców w Murcji.

Powiązane strony

HISZPAŃSKA RADA GENERALNA SĄDOWNICTWA

HISZPAŃSKI TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

HISZPAŃSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

HISZPAŃSKIE SĄDY PRAWA ZWYCZAJOWEGO

Ostatnia aktualizacja: 17/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.