Krajowe sądy szczególne

Szwecja

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów szczególnych w Szwecji.

Autor treści:
Szwecja

Sądy szczególne

Ustanowiono szereg sądów szczególnych i trybunałów, które rozpoznają szczególne rodzaje przypadków i spraw:

  • Sąd Pracy (Arbetsdomstolen) rozstrzyga w sporach pracowniczych. Spór pracowniczy to dowolny spór dotyczący stosunku pracy między pracodawcami a pracownikami. Sąd Pracy jest z reguły pierwszą i jedyną instancją właściwą do rozstrzygania sporów pracowniczych. Niektóre rodzaje sporów są jednak rozpoznawane najpierw przez sąd rejonowy, a następnie można wnieść odwołanie do Sądu Pracy, który wówczas staje się sądem drugiej i ostatniej instancji.
  • Sąd ds. Rynku (Marknadsdomstolen) rozpoznaje m.in. spory na podstawie ustawy o konkurencji i ustawy o praktykach handlowych.
  • Sąd Apelacyjny Patentowy (Patentbesvärsrätten) rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez Szwedzki Urząd Patentowy (Patent- och registreringsverket) dotyczących patentów, znaków towarowych i wzorów itp. Od orzeczeń tego sądu można wnieść odwołanie do  Naczelnego Sądu Administracyjnego (Högsta förvaltningsdomstolen).

Sądy ds. gruntów i ochrony środowiska (Mark- och miljödomstolar) rozpoznają sprawy z zakresu pozwoleń wodnoprawnych i środowiskowych, ochrony zdrowia, ochrony przyrody, wywozu odpadów, obszarów skażonych i odpadów niebezpiecznych, szkód środowiskowych i związanych z nimi odszkodowań, pozwoleń na budowę, rozbiórkę i użytkowanie gruntów wydawanych na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i budownictwie, dzierżawy gruntów, środków odwoławczych w sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, podziału gruntów, służebności przesyłu i wywłaszczeń. Istnieje pięć sądów ds. gruntów i ochrony środowiska, którymi są wyspecjalizowane wydziały sądów rejonowych w miejscowościach Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå i Östersund. Apelacje od wyroków i orzeczeń sądów ds. gruntów i ochrony środowiska wnosi się do Sądu Apelacyjnego ds. Gruntów i Ochrony Środowiska, który wchodzi w skład Sądu Apelacyjnego Svea. Skargi kasacyjne w sprawach należących do właściwości sądów ds. gruntów i ochrony środowiska, które były przedmiotem apelacji rozpoznanej przez Sąd Apelacyjny ds. Gruntów i Ochrony Środowiska, wnosi się do Sądu Najwyższego (Högsta domstolen).

Sądy morskie (Sjörättsdomstolar) rozpoznają sprawy z zakresu szwedzkiego kodeksu morskiego (nr 1009 z 1994 r.). Istnieje siedem sądów morskich, które wchodzą w skład sądów rejonowych w Luleå, Sundsvall, Sztokholmie, Kalmarze, Malmö, Göteborgu i Värmland.

Sądy ds. migracji (Migrationsdomstolar) rozpoznają wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji wydanych przez Szwedzką Agencję ds. Migracji (Migrationsverket) w sprawach dotyczących cudzoziemców i obywatelstwa. Sądy ds. migracji są sądami szczególnymi wchodzącymi w skład sądów administracyjnych w Malmö, Göteborgu, Sztokholmie i Luleå. Apelacje od wyroków i postanowień sądów ds. migracji wnosi się do Sądu Apelacyjnego ds. Migracji (Migrationsöverdomstolen), który wchodzi w skład Sądu Administracyjnego w Sztokholmie.

Niektóre rodzaje sporów dotyczących czynszów, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu i dzierżawy są rozstrzygane przez regionalne trybunały ds. czynszów i dzierżaw (hyres- och arrendenämnder). Są to organy quasi-sądowe o podobnych uprawnieniach co sądy.

Inne sądy szczególne

W Szwecji nie ma trybunału konstytucyjnego ani podobnego organu.

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.