Instanțe judecătorești specializate

Bulgaria

Această secțiune oferă informații cu privire la instanțele specializate din sistemul judiciar din Bulgaria.

Conținut furnizat de
Bulgaria

În Republica Bulgaria nu funcționează instanțe specializate de soluționare a litigiilor de muncă, maritime, comerciale sau de tipuri similare.

Instanțe administrative

În Republica Bulgaria a fost instituit un sistem de instanțe administrative la momentul adoptării, în 2006, a unui nou Cod de procedură administrativă. Sistemul de justiție administrativă cuprinde 28 de instanțe administrative provinciale și Instanța Administrativă Supremă (Varhoven administrativen sad).

Instanțe administrative

Instanțele administrative au competența de a examina toate acțiunile care urmăresc:

 • emiterea, modificarea, revocarea sau anularea actelor administrative;
 • anularea acordurilor în temeiul Codului de procedură administrativă;
 • reparații împotriva unor acțiuni nerezonabile sau omisiuni ale administrației;
 • reparații împotriva aplicării ilegale a legii;
 • despăgubirea pentru prejudicii care rezultă din orice act ilegal, acțiune ilegală sau omisiune ilegală a autorităților administrative și a funcționarilor;
 • despăgubirea pentru prejudicii care rezultă din aplicarea legii;
 • anularea, invalidarea sau revocarea hotărârilor instanțelor administrative;
 • contestarea autenticității actelor administrative în temeiul Codului de procedură administrativă.

Oricine poate să introducă o acțiune pentru a stabili dacă există un drept administrativ sau o relație juridică, în cazul în care solicitanții au calitate procesuală și nu dispun de nicio altă cale de atac.

Cauzele legate de contestații ale actelor administrative individuale sunt judecate de instanța administrativă care are competență teritorială asupra sediului biroului regional al autorității care a emis actul contestat, în cazul în care adresa permanentă/actuală a solicitantului sau sediul acestuia se află în aria teritorială a biroului regional în cauză. Aceste cauze sunt judecate de instanța administrativă care are competență teritorială asupra sediului autorității care a emis actul administrativ individual contestat, în cazul în care:

 1. actul contestat are mai mulți destinatari ale căror adrese permanente sau actuale nu se află în aria teritorială a biroului regional al autorității emitente;
 2. administrația autorității care a emis actul contestat nu are un birou regional.

Cauzele legate de contestații ale actelor administrative generale sunt judecate de instanța administrativă care are competență teritorială asupra sediului autorității care a emis actul contestat.
Instanța administrativă din orașul Sofia (Administrativen sad – grad Sofia) judecă astfel de cauze dacă autoritatea care a emis actul administrativ contestat își are sediul în altă țară.
De asemenea, acțiunile în despăgubiri sunt introduse la instanța care are competență asupra adresei sau sediului solicitantului atunci când acțiunile în despăgubiri sunt conexate într-un litigiu menționat la punctele 1-4.
Atunci când instanța competentă nu poate să judece o cauză, Instanța Administrativă Supremă dispune ca respectiva cauză să fie transferată către o instanță administrativă echivalentă.

Actele administrative care urmăresc în mod direct politica externă și de securitate și apărare a Bulgariei nu sunt supuse controlului jurisdicțional, cu excepția cazului în care legislația prevede altfel.

Instanța Administrativă Supremă

Instanța Administrativă Supremă are competență asupra:

 1. contestațiilor legate de regulamente statutare, cu excepția celor emise de consiliile municipale;
 2. contestațiilor legate de decizii ale Consiliului de Miniștri, ale prim-ministrului, ale viceprim-ministrului și ale miniștrilor;
 3. contestațiilor legate de decizii ale Consiliului Judiciar Suprem (Vissh sadeben savet);
 4. contestațiilor legate de decizii ale Băncii Naționale a Bulgariei și ale organismelor acesteia;
 5. recursurilor în anulare și recursurilor procedurale împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate de tribunalele de primă instanță;
 6. recursurilor formulate de părțile la proceduri împotriva hotărârilor și ordinelor;
 7. cererilor de revocare a unor hotărâri judecătorești definitive în cauze administrative;
 8. cererilor de contestare a altor acte specificate de lege.

Instanța Administrativă Supremă are secții, care includ completuri. Secțiile sunt conduse de un președinte (sau un vicepreședinte), care poate să prezideze, de asemenea, completurile de judecători din secția în cauză.

Alte instanțe specializate

Instanțe militare

Istoricul instanțelor militare datează de la 1 iulie 1879. În 1956, instanțele militare au fost restructurate în funcție de amplasarea corpurilor de armată în orașele Sofia, Plovdiv, Sliven, Varna și Plevna. (Această structură a instanțelor militare se păstrează și în prezent.)

Instanța militară (Voenen sad)

Fiind tribunale de primă instanță, instanțele militare judecă acele cauze penale care implică infracțiuni comise de personalul militar activ, de generali și de ofițeri, de subofițeri și personalul fără funcții de conducere al altor ministere și agenții, de personalul civil al Ministerului Apărării, de armata bulgară, de unitățile care raportează Ministerului Apărării, de Serviciul național de protecție și de Serviciul național de informații. Curtea Militară de Apel (Voenno-apelativen sad) este tribunalul de a doua instanță pentru aceste cauze. Codul de Procedură Penală definește competența instanțelor militare. Aceste instanțe au același statut ca instanțele provinciale. Curtea Militară de Apel (o instanță unică) judecă recursurile (inclusiv recursurile procedurale) formulate împotriva hotărârilor pronunțate de toate instanțele militare din Bulgaria.

Instanța penală specializată (Specializiran nakazatelen sad)

Instanța penală specializată a fost creată prin Legea de modificare și completare a Legii sistemului judiciar (promulgată în Monitorul Oficial nr. 1 din 2011). Instanța penală specializată este unică în Republica Bulgaria (cu sediul în orașul Sofia) și are statutul unei instanțe provinciale. Competența acesteia este definită prin lege. (Articolul 411a din Codul de Procedură Penală include o listă exhaustivă a infracțiunilor care țin de competența instanței penale specializate, majoritatea fiind comise sau comandate de organizații criminale).

Instanța penală specializată este formată din judecători și este condusă de un președinte.

Instanța penală specializată de apel (Apelativen specializiran nakazatelen sad) analizează recursurile (inclusiv recursurile procedurale) formulate împotriva hotărârilor pronunțate de instanța penală specializată. Aceasta are sediul în Sofia.

Instanța penală specializată de apel este formată din judecători și este condusă de un președinte. Curtea Supremă de Casație (Varhoven kasatsionen sad) este cea mai înaltă instanță penală, care analizează hotărârile în anulare pronunțate de instanța penală specializată de apel.

Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie din Bulgaria (CA CCIB)

CA CCIB soluționează litigii civile, inclusiv litigii legate de completarea lacunelor din contracte sau modificarea termenelor și condițiilor acestora astfel încât să reflecte circumstanțele în schimbare, indiferent dacă domiciliul uneia sau al ambelor părți este situat în Republica Bulgaria.

CA CCIB și-a consolidat poziția ca principală instituție de arbitraj din Bulgaria și se bucură de încrederea publicului datorită activității sale cu un nivel ridicat de profesionalism în ceea ce privește soluționarea litigiilor juridice. CA CCIB soluționează între 250 și 300 de litigii internaționale și naționale în fiecare an: 82 % din cauzele naționale sunt soluționate în termen de 9 luni, iar 66 % din cauzele internaționale în termen de 12 luni.

În plus, Curtea de Arbitraj este implicată în mod activ în îmbunătățirea legislației în materie de arbitraj. Singurele litigii care nu sunt supuse arbitrajului se referă la drepturi reale cu privire la bunuri imobile, creanțe de întreținere, drepturi rezultate din raporturi de muncă și litigii referitoare la drepturi morale sau la dreptul familiei.

Bază de date juridică

Site-urile web ale instanțelor

Toate instanțele din Bulgaria au site-uri web care oferă informații cu privire la structura și activitatea instanței, inclusiv la cauzele aflate pe rol și la cele închise, precum și alte informații utile disponibile publicului.

Site-ul web al Consiliului Judiciar Suprem prezintă o listă detaliată a instanțelor din Bulgaria, inclusiv adresele și site-urile web ale acestora (accesibile doar în limba bulgară).

După ce sunt pronunțate, hotărârile judecătorești sunt publicate pe site-ul web al instanței emitente, în conformitate cu cerințele prevăzute în Legea privind protecția datelor cu caracter personal și în Legea privind protecția informațiilor clasificate.

Hotărârile pronunțate în cauze care afectează starea civilă sau de sănătate a persoanelor sunt publicate fără motivele care au stat la baza acestora.

Mai multe informații sunt disponibile pe următoarele site-uri web:

Ultima actualizare: 29/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.