Instanțe judecătorești specializate

Germania

Această secțiune oferă informații despre sistemul instanțelor specializate din Germania.

Conținut furnizat de
Germania

Instanțe specializate

Instanțe de dreptul muncii

Instanțele de dreptul muncii soluționează litigii izvorâte din raporturile contractuale dintre angajați și angajatori (dreptul individual al muncii). Ele se ocupă, de asemenea, de litigiile dintre părțile la o convenție colectivă, cum ar fi cele care implică sindicatele și asociațiile patronale (dreptul colectiv al muncii) sau cele dintre un angajator și un comitet de întreprindere.

Instanțele de dreptul muncii (în calitate de instanțe ale landurilor) sunt instanțe de prim grad de jurisdicție. Cauzele sunt soluționate de complete formate dintr-un judecător de carieră și doi judecători consultanți, dintre care unul din partea angajatului (angajaților), iar celălalt din partea angajatorului (angajatorilor). Anumite decizii, care nu sunt dezbătute în procedură orală, sunt luate de către președintele completului de judecată, fără implicarea judecătorilor consultanți.

Instanțele superioare de dreptul muncii (Landesarbeitsgerichte, care sunt, de asemenea, instanțe ale landurilor) soluționează căile de atac împotriva hotărârilor instanțelor de fond. Aceste instanțe sunt, de asemenea, compuse dintr-un judecător profesionist și doi judecători consultanți (unul din partea angajatului și unul din partea angajatorului).

Hotărârile pronunțate de Curtea Federală pentru Litigii de Muncă (Bundesarbeitsgericht) sunt definitive. Completele de judecată sunt alcătuite dintr-un judecător care prezidează completul, doi judecători profesioniști și doi judecători consultanți (unul din partea angajatului și unul din partea angajatorului).

Instanțe administrative

Trei ramuri diferite ale sistemului judiciar au competență în examinarea hotărârilor administrative: instanțele administrative generale, instanțele sociale și instanțele fiscale. O caracteristică esențială a instanțelor administrative generale și a instanțelor sociale și fiscale este aceea că acestea aplică principiul examinării din oficiu (Amtsermittlung). Aceasta înseamnă că instanțele trebuie să investigheze din oficiu situația de fapt (nu numai la cererea părților sau pe baza elementelor de probă prezentate de părți), întrucât subiectul hotărârii judecătorești este de interes public.

Instanțele administrative generale

Competența administrativă generală este exercitată de trei grade de jurisdicție.

  1. Primul grad de jurisdicție este reprezentat de instanțele administrative regionale (Verwaltungsgerichte).
  2. Al doilea grad de jurisdicțieieste reprezentat de instanțele administrative superioare pentru fiecare land (denumite Oberverwaltungsgericht sau Verwaltungsgerichtshof).
  3. Ultimul grad de jurisdicție este reprezentată de Curtea Administrativă Federală (Bundesverwaltungsgericht).

De obicei, instanțele administrative sunt competente în primă instanță. Instanțele administrative superioare soluționează în principal căile de atac; sarcina lor este de a examina hotărârile pronunțate de instanțele de prim grad de jurisdicție din punct de vedere juridic și factual. Cu foarte puține excepții, Curtea Administrativă Federală este o curte de apel care analizează numai probleme de procedură (revizuire).

Instanțele administrative generale dețin, în principiu, competența în toate litigiile dintre organele administrației și persoanele private cu privire la aplicarea corectă a actelor cu putere de lege și a normelor administrative. Instanțele de drept comun sunt competente în locul instanțelor administrative atunci când administrația a fost implicată în speță nu ca entitate guvernamentală, ci ca societate privată. Acest lucru este valabil pentru toate litigiile care rezultă din astfel de activități. În plus, litigiile care sunt, prin lege, de competența altor instanțele (cum ar fi instanțele fiscale, de contencios social sau de drept comun) sunt excluse din competența administrativă generală.

Hotărârile instanțelor administrative sunt pronunțate de complete de judecată. În cadrul instanțelor administrative, completele de judecată sunt alcătuite din trei judecători de profesie și doi judecători consultanți. O instanță administrativă superioară este de obicei alcătuită din trei judecători de profesie. Curtea Federală Administrativă este formată din cinci judecători de profesie. La instanțele administrative, cauzele pot fi atribuite unui complet cu judecător unic.

Instanțele de contencios social

Competența în materie socială, ca și cea în materie administrativă generală, comportă trei grade de jurisdicție între care se împart în mod corespunzător sarcinile. Instanțele de contencios social sunt, în general, instanțe de fond. Cele 14 instanțe superioare de contencios social pentru fiecare land (Landessozialgericht) sunt instanțe de apel; Cu foarte puține excepții, Curtea federală de contencios social (Bundessozialgericht) este o instanță de apel care analizează numai probleme de procedură (revizuire).

Instanțele de contencios social sunt principalele responsabile de soluționarea litigiilor în materie de securitate socială (pensii, asigurări de accident și de boală, asigurări de sănătate pe termen lung), de asigurări de șomaj, de servicii de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și de asistență socială (în special asistență socială, prestații în temeiul Legii privind prestațiile solicitanților de azil - Asylbewerberleistungsgesetz) și a anumitor aspecte referitoare la Legea privind persoanele cu handicap (Schwerbehindertenrecht). Completele de judecată ale instanțelor de contencios social sunt compuse dintr-un judecător de profesie și doi judecători consultanți. Completele de la instanțele superioare ale landurilor și ale Curții Federale de Contencios Social sunt alcătuite din trei judecători de profesie și doi judecători consultanți.

Instanțele fiscale

Competența fiscală este împărțită între instanțele de fond din domeniul fiscal și Curtea Federală Fiscală (Bundesfinanzhof), care acționează ca o curte supremă numai pe probleme de procedură (revizuire). În competența instanțelor fiscale intră în principal litigiile privind taxele publice, impozitele și taxele vamale. Completele de la instanțele fiscale sunt alcătuite din trei judecători de profesie și doi judecători consultanți; cele de la Curtea Federală Fiscală sunt formate din cinci judecători de profesie. La instanțele fiscale, cauzele pot fi atribuite unui complet cu judecător unic.

Alte instanțe specializate

Curtea Federală Constituțională

Curtea Federală Constituțională (Bundesverfassungsgericht) își exercită competența în materie constituțională la nivel federal. Deciziile sale se bazează pe dispozițiile din Constituția Germaniei, legea fundamentală a țării (Grundgesetz). Cel mai mare număr de acțiuni prezentate în fața Curții Federale Constituționale sunt plângerile întemeiate pe prevederile constituționale. Acestea sunt depuse de cetățeni care declară că drepturile lor constituționale le-au fost încălcate prin hotărâri judecătorești, acțiuni guvernamentale sau acte legislative. O plângere constituțională este în general admisibilă numai după ce s-au epuizat toate căile de recurs la celelalte instanțe competente (împotriva hotărârilor pronunțate în ultimă instanță). Numai în cazuri excepționale este posibilă introducerea unei plângeri constituționale direct împotriva unui act legislativ.

Mai există și alte tipuri de acțiuni. Printre acestea se numără reexaminarea judiciară abstractă și concretă a constituționalității legilor și proceduri care urmăresc să verifice dacă instituțiile federale constituționale respectă limitele competenței pe care o dețin. Anumite decizii ale Curții Federale Constituționale pot avea putere de lege. Curtea are două divizii (Senate), ambele formate din opt judecători. Aceasta deliberează în camere, fiecare cameră fiind alcătuită din trei judecători, sau în complet de judecată, în majoritatea cazurilor fără a organiza ședințe publice.

Instanțele constituționale regionale (Landesverfassungsgerichte/Staatsgerichtshöfe)

Instanțele constituționale regionale sunt curțile constituționale din landuri. Acestea judecă în principal litigii constituționale privind dreptul landurilor (Landesrecht), care reglementează de asemenea statutul, administrarea și competența landurilor.

Linkuri relevante

Curtea Federală de Dreptul Muncii (Bundesarbeitsgericht)

Curtea Federală Administrativă

Curtea Federală de Contencios Social

Curtea Federală Fiscală

Curtea Federală Constituțională

Ultima actualizare: 14/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.