NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești specializate

Grecia

Această secțiune vă oferă informații privind organizarea instanțelor specializate din Grecia.

Conținut furnizat de
Grecia

Consiliul de Stat

Consiliul de Stat (Συμβούλιο της Επικρατείας), prevăzut la articolul 95 din Constituția Greciei, este instanța administrativă supremă și își exercită jurisdicția în ședință plenară (Ολομέλεια) sau pe secții (τμήματα). La ședința plenară participă președintele, cel puțin zece consilieri (σύμβουλοι), doi consilieri asociați (πάρεδροι) și un grefier (γραμματέας).

Există șase secții: I, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a și a VI-a.

Primele patru secții (I, a II-a, a III-a și a IV-a) exercită atribuțiile judiciare ale Consiliului și se reunesc în ședințe publice. La ședințe participă președintele secției (vicepreședinte al Consiliului), doi consilieri, doi consilieri asociați și un grefier (cinci membri).

Fiecare secție se poate reuni și în complet de șapte membri, cu participarea a încă doi consilieri. Acest tip de complet este necesar numai pentru judecarea cauzelor înaintate unei secții alcătuite din șapte membri de către președintele instanței sau trimise de către o secție alcătuită din cinci membri.

Secția a V-a are sarcina de a verifica legalitatea decretelor și de a exercita competența disciplinară. Această secție este alcătuită din președinte (vicepreședinte al Consiliului), cel puțin un consilier, un consilier asociat (cu vot decisiv) și un grefier.

Secția a VI-a asigură controlul jurisdicțional al hotărârilor legate de Codul de colectare a veniturilor publice (Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων) și de despăgubirile care rezultă din litigii administrative (anulează hotărârile respective). Componența sa este similară cu cea a primelor patru secții.

Principalele atribuții ale Consiliului de Stat sunt prevăzute la articolul 95 alineatul (1) din Constituție și sunt exercitate conform legii.

Jurisdicția Consiliului de Stat include:

 • anularea la cerere a actelor executorii ale autorităților administrative pentru abuz de putere sau încălcarea legii;
 • controlul jurisdicțional la cerere al hotărârilor definitive pronunțate de instanțele administrative de drept comun conform legii;
 • soluționarea litigiilor administrative importante care îi sunt înaintate în temeiul Constituției sau al legii;
 • analizarea tuturor decretelor de natură reglementară.

Autoritățile trebuie să respecte hotărârile de anulare pronunțate de Consiliul de Stat. Orice autoritate competentă, conform legii, poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea atribuțiilor care îi revin.

Curtea de Audit

Curtea de Audit (Ελεγκτικό Συνέδριο), prevăzută la articolul 98 din Constituția Greciei, este o înaltă curte cu un caracter dual, având deopotrivă competențe judiciare și administrative. Curtea de Audit își păstrează caracterul judiciar atunci când își exercită atribuțiile administrative. Componența Curții de Audit este similară celei a Consiliului de Stat. Curtea de Audit își exercită atribuțiile judiciare în ședință plenară (Ολομέλεια), în trei secții (τμήματα) și unități (κλιμάκια).

Principalele atribuții ale acesteia sunt:

 • auditarea cheltuielilor autorităților publice centrale și locale sau ale altor persoane juridice de drept public;
 • auditarea contractelor cu o valoare financiară importantă încheiate cu statul sau cu o entitate cu statut echivalent;
 • auditarea conturilor funcționarilor publici cu atribuții contabile și ale autorităților publice locale sau ale altor persoane juridice de drept public;
 • emiterea de avize cu privire la propunerile legislative referitoare la pensii sau la recunoașterea activității depuse pentru drepturile de pensie;
 • elaborarea și înaintarea către Parlament a unui raport privind veniturile și cheltuielile (απολογισμός) și bilanțul contabil (ισολογισμός) al autorităților publice;
 • soluționarea litigiilor referitoare la acordarea pensiilor;
 • soluționarea cauzelor privind răspunderea funcționarilor publici sau a angajaților civili din armată pentru orice prejudiciu adus statului în mod intenționat sau din neglijență.

Hotărârile Curții de Audit nu sunt supuse autorității judiciare a Consiliului de Stat.

Alte instanțe specializate

Curți marțiale (στρατοδικεία), instanțe ale marinei (ναυτοδικεία) și instanțe ale forțelor aeriene (αεροδικεία)

Acestea sunt instanțe penale speciale. Toate infracțiunile comise de personalul militar din cadrul armatei, al marinei sau al forțelor aeriene (fără excepție) sunt supuse jurisdicției instanțelor militare.

Curtea Specială Supremă

Curtea Specială Supremă (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) este o instanță specializată, care are atribuții similare unei curți constituționale deoarece majoritatea litigiilor de competența sa sunt de natură constituțională. Curtea este prevăzută la articolul 100 din Constituția Greciei și are competența de a stabili valabilitatea alegerilor parlamentare, de a hotărî eliberarea din funcție a unui membru al Parlamentului sau de a soluționa conflictele dintre cele trei înalte curți ale Greciei. Hotărârile pronunțate de Curtea Supremă Specială sunt definitive și nu fac obiectul unei căi de atac.

Curtea este alcătuită din președintele Consiliului de Stat, președintele Curții Supreme (Άρειος Πάγος), președintele Curții de Audit, patru consilieri ai Consiliului de Stat și patru consilieri ai Curții Supreme (desemnați prin tragere la sorți, o dată la doi ani).

Curtea este prezidată fie de președintele Consiliului de Stat, fie de președintele Curții Supreme, oricare dintre aceștia este mai în vârstă. Atunci când cauzele vizează conflicte și litigii privind constituționalitatea sau interpretarea unor dispoziții legale, din completul Curții fac parte și doi profesori de drept de la universități din Grecia.

Curtea specială pentru erori judiciare

Curtea Specială pentru Erori Judiciare (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) este prevăzută la articolul 99 din Constituție și în Legea 693/1977 și soluționează cauze privind erori judiciare introduse împotriva funcționarilor judiciari. Curtea are următoarea componență: președintele Consiliului de Stat, care îndeplinește funcția de președinte, un consilier al Consiliului de Stat, un consilier al Curții Supreme, un consilier al Curții de Audit, doi profesori de drept de la universități din Grecia și doi avocați (membri ai Consiliului Disciplinar Suprem al Avocaților, desemnați prin tragere la sorți).

Curtea specială care se pronunță asupra răspunderii miniștrilor

Curtea specială care se pronunță asupra răspunderii miniștrilor (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) este prevăzută la articolul 86 din Constituție.

Curtea se reunește pentru fiecare cauză și este alcătuită din șase membri ai Consiliului de Stat și șapte membri ai Curții Supreme, aleși prin tragere la sorți de către Președintele Parlamentului după inițierea procedurii judiciare. Audierile iau forma unei ședințe publice a Parlamentului și sunt conduse de membrii celor două înalte curți menționate anterior, care, în prealabil, trebuie să fi fost numiți sau promovați în funcție înainte de depunerea propunerii de inițiere a procedurii judiciare. Ședința este prezidată de membrul Curții Supreme cu cel mai înalt rang; dacă mai mulți membri dețin același rang, cel mai vârstnic dintre aceștia prezidează ședința. Funcția de procuror este îndeplinită de un membru al Parchetului Curții Supreme sau de un adjunct al acestuia, ambii aleși prin tragere la sorți.

Această curte specială are competența de a judeca infracțiunile comise de către miniștri și de către secretari de stat în exercitarea atribuțiilor lor, cu condiția ca respectivele cauze să fi fost înaintate de Parlament.

Curtea specială pentru litigii privind remunerarea funcționarilor judiciari

Curtea specială pentru litigii privind remunerarea funcționarilor judiciari (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) este prevăzută la articolul 88 din Constituție.

Este alcătuită din membrii Curții Speciale prevăzute la articolul 99 din Constituție, cărora li se adaugă încă un profesor și un avocat.

Instanța are competența de a soluționa litigii privind remunerarea (de orice tip) și pensiile funcționarilor judiciari, dacă soluționarea problemelor juridice ar putea influența cuantumul salariului sau al pensiei ori statutul de impozitare aplicabil unui număr mare de funcționari publici.

Baze de date juridice

 1. Site-ul internet al Consiliului de Stat conține peste 250 000 de hotărâri.

Accesul la baza de date este gratuit.

 1. Site-urile internet ale principalelor instanțe administrative de prim rang de jurisdicție din Grecia (διοικητικά πρωτοδικεία):

Pe site-ul internet al Instanței administrative de prim grad de jurisdicție din Atena sunt disponibile următoarele servicii:

 • căutare în arhive de jurisprudență;
 • buletine de jurisprudență.

În prezent, se lucrează la punerea la dispoziție a următoarelor servicii:

 • eliberarea certificatelor;
 • monitorizarea cauzelor;
 • completarea documentelor juridice.

Pe site-urile internet ale tuturor celorlalte instanțe sunt disponibile următoarele servicii:

 • solicitarea electronică a certificatelor;
 • monitorizarea cauzelor.

Majoritatea site-urilor internet de mai sus conțin și informații cu privire la jurisdicție, istoric, regulament de procedură, organigramă, judecători în funcție etc.

Accesul este, în general, gratuit. Cu toate acestea, baza de date juridică poate fi utilizată numai de către judecători și necesită un software special de utilizare și coduri de identificare.

 1. Site-urile internet ale principalelor instanțe administrative de apel din Grecia (διοικητικά εφετεία) sunt următoarele:

Sunt disponibile următoarele servicii:

 • programările audierilor zilnice;
 • solicitarea electronică a certificatelor;
 • monitorizarea cauzelor.

Accesul este, în general, gratuit. Cu toate acestea, baza de date poate fi utilizată numai de către judecători și necesită un software special de utilizare și coduri de identificare.

Linkuri conexe

Consiliul de Stat

Curtea de Audit

Ultima actualizare: 25/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.