NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești specializate

Letonia

Această secțiune oferă o imagine de ansamblu asupra instanțelor specializate din Letonia.

Conținut furnizat de
Letonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Curtea Constituțională a Republicii Letonia (Satversmes tiesa)

În temeiul Constituției Republicii Letonia, Letonia are o Curte Constituțională, instituție judiciară independentă care examinează, în cauzele care intră în sfera sa de competență, dacă legea este în conformitate cu prevederile Constituției și care se pronunță, de asemenea, în alte cauze care îi sunt atribuite prin lege. Curtea Constituțională poate declara nule și neavenite legi și alte acte juridice sau părți din acestea.

În temeiul articolului 16 din Legea privind Curtea Constituțională, Curtea Constituțională examinează cauze privind:

 1. constituționalitatea legilor;
 2. constituționalitatea acordurilor internaționale semnate sau încheiate de Letonia [înainte sau după ce aceste acorduri sunt aprobate de Saeima (Parlamentul)];
 3. conformitatea legilor și a reglementărilor sau a unor părți din acestea cu normele superioare de drept;
 4. conformitatea cu legislația a altor acte (cu excepția actelor administrative) emise de către Saeima, Cabinet, președinte, purtătorul de cuvânt al Parlamentului sau primul-ministru;
 5. conformitatea cu legislația a ordinelor prin care un ministru împuternicit de către Cabinet a suspendat deciziile unui consiliu local;
 6. conformitatea dispozițiilor dreptului intern leton cu acordurile internaționale încheiate de Letonia care nu sunt incompatibile cu Constituția.

Curtea Constituțională este formată din șapte judecători care sunt aprobați de majoritatea membrilor Parlamentului (minimum 51 de voturi). Trei judecători sunt aprobați la propunerea a cel puțin 10 membri ai Parlamentului, doi la propunerea Cabinetului și alți doi la propunerea plenului Curții Supreme. Candidații propuși de Curtea Supremă trebuie să fie selectați din corpul judecătoresc leton.

Curtea Constituțională nu poate să inițieze acțiuni din proprie inițiativă; aceasta examinează cauze numai în urma primirii unei cereri din partea persoanelor autorizate prin lege în acest sens.

Următoarele părți au dreptul de a formula o cerere de inițiere a unor acțiuni privind constituționalitatea acordurilor internaționale semnate sau încheiate de Letonia (înainte sau după ce aceste acorduri sunt aprobate de Saeima) sau privind conformitatea legilor și a regulamentelor sau a unor părți din acestea cu norme superioare de drept sau privind conformitatea dispozițiilor dreptului intern leton cu acordurile internaționale încheiate de Letonia care nu sunt incompatibile cu Constituția:

 1. președintele;
 2. Saeima;
 3. cel puțin 20 de membri ai Parlamentului;
 4. Cabinetul;
 5. procurorul general;
 6. Consiliul Oficiului Național de Audit (Valsts kontroles padome);
 7. un consiliu local;
 8. Ombudsmanul (tiesībsargs), în cazul în care instituția sau funcționarul care a emis actul contestat nu a rectificat deficiențele identificate în termenul stabilit de Ombudsman;
 9. o instanță care examinează o cauză civilă, penală sau administrativă;
 10. un judecător din cadrul unui oficiu de cadastru atunci când înregistrează bunuri imobile și drepturi conexe în cartea funciară;
 11. orice persoană ale cărei drepturi fundamentale conform Constituției au fost afectate;
 12. Consiliul Judiciar (Tieslietu padome), în sfera sa de competență stabilită prin lege.

Următoarele părți au dreptul de a formula o cerere de inițiere a unor acțiuni privind conformitatea cu legislația a altor acte (cu excepția actelor administrative) emise de către Saeima, Cabinet, președinte, purtătorul de cuvânt al Parlamentului sau primul-ministru:

 1. președintele;
 2. Saeima;
 3. cel puțin 20 de membri ai Parlamentului;
 4. Cabinetul;
 5. Consiliul Judiciar, în sfera sa de competență stabilită prin lege.

Dreptul de a formula o cerere de inițiere a unor acțiuni privind conformitatea cu legislația a ordinelor prin care un ministru împuternicit de către Cabinet a suspendat deciziile unui consiliu local îi revine consiliului local în cauză.

Cauzele referitoare la constituționalitatea legilor, a regulamentelor Cabinetului și a altor acte ale Cabinetului, conformitatea dispozițiilor legislației naționale letone cu acordurile internaționale încheiate de Letonia care nu sunt incompatibile cu Constituția și constituționalitatea acordurilor internaționale semnate sau încheiate de Letonia (înainte sau după ce aceste acorduri sunt aprobate de Saeima) și a legilor sau a regulamentelor ori a unor părți din acestea sunt examinate de Curtea Constituțională cu un cvorum complet de judecători. Alte cauze sunt examinate de un complet format din trei judecători, cu excepția cazului în care Curtea Constituțională decide altfel.

Hotărârea Curții Constituționale este definitivă și intră în vigoare la data pronunțării acesteia. O hotărâre a Curții Constituționale și interpretarea în cadrul hotărârii a unei dispoziții contestate sunt obligatorii pentru toate organismele și toți funcționarii administrației centrale și locale (inclusiv pentru instanțe), precum și pentru persoanele fizice și juridice.

O dispoziție pe care Curtea Constituțională a declarat-o incompatibilă cu o normă superioară de drept se consideră a fi anulată începând de la data la care este publicată hotărârea Curții Constituționale, cu excepția cazului în care Curtea Constituțională stabilește altfel. În cazul în care Curtea Constituțională a declarat neconstituțional un acord internațional care a fost semnat sau încheiat de Letonia, Cabinetul trebuie să adopte imediat măsuri pentru modificarea, denunțarea, suspendarea acordului în cauză sau retragerea din acesta.

Baze de date juridice

Denumirea și adresa URL a bazei de date

Cauzele introduse la Curtea Constituțională (funcție de căutare)

Este gratuit accesul la baza de date?

Da, accesul este gratuit.

Scurtă descriere a conținutului bazei de date

Baza de date conține hotărârile judecătorești ale Curții Constituționale a Republicii Letonia.

Informații suplimentare

Interfața de căutare a bazei de date și hotărârile judecătorești sunt disponibile în limba letonă și în limba engleză.

Linkuri

Curtea Constituțională a Republicii Letonia

Ultima actualizare: 20/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.