Instanțe judecătorești specializate

Malta

Această secțiune furnizează informații cu privire la organizarea instanțelor specializate din Malta.

Conținut furnizat de
Malta

Instanțe specializate

Curtea Constituțională (Il-Qorti Kostituzzjonali)

Al doilea grad de jurisdicție

Soluționează căi de atac

Această instanță soluționează căi de atac în cauze referitoare la presupuse încălcări ale drepturilor omului, interpretarea Constituției și validitatea legilor. De asemenea, este competentă să se pronunțe asupra sesizărilor privind calitatea de membru al Camerei Reprezentanților și asupra oricăror dosare care îi sunt înaintate cu privire la procedura de vot pentru alegerea membrilor Camerei Reprezentanților.

Este alcătuită dintr-un judecător care are funcția de președinte (Prim’Imħallef ) și alți doi judecători.

Prima Cameră a Curții Civile (Il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili)

Primul grad de jurisdicție

Prima Cameră a Curții Civile soluționează, de asemenea, cauze referitoare la presupuse încălcări ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale, care sunt protejate de Constituția Maltei și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Este prezidată de un judecător.

Tribunalul de dreptul muncii (Tribunal Industrijali)

Primul grad de jurisdicție

Acest tribunal soluționează cauze referitoare la concedieri abuzive și la tratamente discriminatorii sau alte tratamente ilegale la locul de muncă.

Este prezidat de un președinte (chairperson).

Consiliul pentru reglementarea chiriilor (Bord li Jirregola l-Kera)

Primul grad de jurisdicție

Consiliul pentru reglementarea chiriilor soluționează cauze referitoare la modificarea condițiilor contractelor de închiriere, inclusiv majorări ale chiriilor și rezilierea contractelor de închiriere. Aceste cauze trebuie să se refere la contracte de închiriere care au fost încheiate înainte de 1 iunie 1995.

Este prezidat de un magistrat.

Consiliul de arbitraj funciar (Bord ta’ Arbitraġġ dwar Artijiet)

Primul grad de jurisdicție

Consiliul de arbitraj funciar soluționează cauze care se referă la clasificarea terenurilor expropriate, scopul public al exproprierii și valoarea despăgubirilor datorate proprietarilor.

Este prezidat de un magistrat.

Consiliul de control pentru contractele de arendare (Bord dwar il-Kontroll tal-Kiri tar-Raba’)

Primul grad de jurisdicție

Acest consiliu soluționează cauze care se referă la contracte de arendare și la cereri prezentate de proprietari în vederea rezilierii contractelor respective.

Este prezidat de un magistrat.

Tribunalul de contencios administrativ (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva)

Primul grad de jurisdicție

Acest tribunal are competența de a verifica acte administrative.

Este prezidat de un judecător sau de un magistrat.

Tribunalul pentru partajul moștenirilor (Tribunal ta’ Arbitraġġ dwar il-Qsim ta’ Wirt)

Primul grad de jurisdicție

Acest tribunal soluționează cauze referitoare la partajul bunurilor deținute în comun de moștenitorii persoanelor decedate.

Este prezidat de un arbitru (arbitru).

Tribunalul de apel în domeniul concurenței și al protecției consumatorilor (It-Tribunal tal-Appell għall-Kompetizzjoni u għall-Konsumatur)

Soluționează căi de atac

Acest tribunal soluționează căi de atac împotriva unor hotărâri, ordine sau măsuri ale directorului general responsabil de concurență sau ale directorului general responsabil de protecția consumatorilor. Hotărârile tribunalului sunt definitive, acestea putând fi atacate doar în cazuri excepționale. Totuși, respectivele căi de atac se limitează la chestiuni de drept.

Este prezidat de un judecător, care este asistat de încă doi membri.

Curtea de revizuire a actelor notariale (Qorti ta’ Reviżjoni tal-Atti Nutarili)

Primul grad de jurisdicție

Aceasta este o instanță specializată care supraveghează activitatea tuturor notarilor, arhivele notariale și registrul public. Curtea are competența de a vizita și de a inspecta arhivele notariale, registrul public și birourile notariale și de a impune sancțiuni disciplinare. De asemenea, această instanță are competența de a dispune corectarea informațiilor eronate din registrul public.

Membrii Curții se numesc „viżitaturi”.

Instanțe administrative

Controlul judiciar este procesul prin care o decizie adoptată de un minister, o autoritate sau o agenție de stat poate să fie verificată și, în cele din urmă, revocată de instanță, dacă se constată că este ilegală.

Această acțiune poate fi înaintată de orice persoană care este nedreptățită de o decizie sau de o acțiune a statului. Instanțele au această competență în temeiul articolului 469A din capitolul 12 din Legislația Maltei. Totuși, chiar și în absența acestei dispoziții legislative, controlul judiciar poate fi considerat o competență inerentă a instanțelor, pe baza principiului separării puterilor care este adoptat de statele democratice.

Instanța de drept comun, și anume Prima Cameră a Curții Civile, are jurisdicție pentru cauzele de acest tip, hotărârile sale putând fi atacate la Curtea de Apel.

Legea privind justiția administrativă, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2009, a prevăzut instituirea Tribunalului de contencios administrativ. Acest tribunal independent și imparțial verifică actele administrative care îi sunt înaintate de orice persoană nedreptățită și, de asemenea, soluționează litigii în materie. Este condus de o persoană care ocupă sau a ocupat funcția de judecător sau de magistrat în Malta. Hotărârile tribunalului pot fi atacate la Curtea de Apel.

Alte instanțe specializate

Tribunalele locale (It-tribunali lokali)

Tribunalele locale (It-tribunali lokali) fac parte din sistemul judiciar din Malta. Acestea pot fi considerate o extensie a instanțelor și se pronunță asupra încălcărilor care, deși prezintă o gravitate redusă, pot fi foarte supărătoare pentru publicul larg. Tribunalele locale sunt prezidate de un comisar pentru justiție (Kummissarju għall-Ġustizzjacare), care este numit pentru o perioadă de doi ani și este revocat din funcție în același mod și din aceleași motive ca orice alt magistrat.  Această regulă garantează faptul că fiecare cetățean are posibilitatea de a înainta plângeri, asigurându-se, totodată, respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil. Există nouă tribunale locale, în cadrul cărora sunt grupate mai multe consilii locale (kunsilli lokali).

Baze de date juridice

Vă invităm să consultați secțiunea „Organizarea justiției în statele membre - Malta”, unde veți găsi informații detaliate cu privire la bazele de date relevante și linkurile către acestea.

Linkuri conexe

Ministerul Justiției, Culturii și Administrației Locale

Servicii judiciare

Servicii judiciare - hotărâri online

Servicii judiciare - acțiuni în justiție

Servicii judiciare - săli de judecată

Servicii judiciare - statistici

Servicii judiciare - vânzări judiciare prin licitație

Servicii judiciare - formulare în materie civilă (în limba malteză)

Servicii juridice (Legislația Maltei)

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.