Instanțe judecătorești specializate

Slovacia

Această pagină oferă informații cu privire la organizarea instanțelor specializate din Slovacia.

Conținut furnizat de
Slovacia

Instanțe administrative

Chestiunile de drept administrativ sunt, în principal, de competența instanțelor regionale (krajský súd) și a Curții Supreme a Republicii Slovace (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Republica Slovacă nu are instanțe administrative separate, existând, mai degrabă, camere separate formate din judecători administrativi.

Instanțe specializate

Curtea Constituțională

Curtea Constituțională a Republicii Slovace (Ústavný súd Slovenskej republiky) este o autoritate judiciară independentă împuternicită să se pronunțe cu privire la constituționalitatea legislației.

Sediul Curții Constituționale se află la Košice, la adresa Hlavná 110, Košice 042 65, cu o sucursală în Bratislava la adresa Župné námestie 12.

Competențe

În conformitate cu Constituția Republicii Slovace, Curtea Constituțională hotărăște dacă:

 • legile respectă Constituția, legile constituționale și tratatele internaționale aprobate de Consiliul Național al Republicii Slovace, ratificate și promulgate conform dispozițiilor legale;
 • reglementările guvernamentale și dispozițiile legale cu caracter general obligatoriu ale ministerelor și ale altor organisme ale administrației centrale respectă Constituția, legile constituționale și tratatele internaționale aprobate de Consiliul Național al Republicii Slovace, ratificate și promulgate conform dispozițiilor legale;
 • reglementările cu caracter general obligatoriu respectă Constituția (articolul 68), legile constituționale și tratatele internaționale aprobate de Consiliul Național al Republicii Slovace, ratificate și promulgate conform dispozițiilor legale, precum și legislația, cu excepția cazului în care o altă instanță este chemată să se pronunțe;
 • dispozițiile legale cu caracter general obligatoriu ale organismelor administrației locale și reglementările cu caracter general obligatoriu ale organismelor locale care se autoguvernează [în temeiul articolului 71 alineatul (2)] respectă Constituția, legile constituționale și tratatele internaționale promulgate conform dispozițiilor legale, legislația, reglementările guvernamentale și dispozițiile legale cu caracter general obligatoriu ale ministerelor și ale altor organisme ale administrației centrale, cu excepția cazului în care o altă instanță este chemată să se pronunțe.

De asemenea, Curtea Constituțională trebuie:

 • să pronunțe hotărâri cu privire la conformitatea tratatelor internaționale negociate, pentru care sunt necesare atât avizul conform al Consiliului Național al Republicii Slovace, cât și respectarea Constituției și/sau a unei legi constituționale;
 • să hotărască dacă subiectul unui referendum care urmează să fie organizat în urma unei petiții a cetățenilor sau a unei rezoluții a Consiliului Național al Republicii Slovace [în temeiul articolului 95 alineatul (1)] respectă Constituția sau o lege constituțională;
 • să soluționeze litigiile referitoare la competențe dintre organismele administrației centrale, cu excepția cazului în care legislația prevede că o altă autoritate a statului trebuie să se pronunțe cu privire la aceste litigii;
 • să soluționeze plângerile formulate de persoane fizice sau juridice privind încălcarea drepturilor sau a libertăților fundamentale ale omului în temeiul unui tratat internațional ratificat de Republica Slovacă și promulgat conform dispozițiilor legale, cu excepția cazului în care o altă instanță trebuie să pronunțe hotărâri cu privire la protecția acestor drepturi și libertăți;
 • să soluționeze plângerile formulate de organismele locale care se autoguvernează privind neconstituționalitatea sau caracterul ilegal al deciziilor sau a intervențiilor în materie de autoguvernare locală, cu excepția cazului în care o altă instanță trebuie să pronunțe hotărâri cu privire la protecția acestora;
 • să interpreteze Constituția sau o lege constituțională atunci când o cauză suscită controverse;
 • să soluționeze plângerile formulate împotriva unei decizii de confirmare sau de respingere a mandatului unui membru al parlamentului;
 • să pronunțe hotărâri cu privire la constituționalitatea sau legalitatea alegerilor (alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Slovace, pentru Consiliul Național al Republicii Slovace, pentru organismele locale care se autoguvernează și pentru Parlamentul European);
 • să soluționeze plângerile formulate împotriva rezultatului unui referendum sau a rezultatului unui plebiscit privind înlăturarea președintelui Republicii Slovace;
 • să hotărască dacă o decizie de dizolvare a unui partid politic ori a unei mișcări politice sau de suspendare a activităților sale este în conformitate cu legile constituționale și cu alte legi;
 • să hotărască cu privire la punerea sub acuzare, inițiată de către Consiliul Național, a președintelui Republicii Slovace pentru încălcarea Constituției săvârșită cu intenție sau pentru trădare;
 • să hotărască dacă o decizie privind declararea unei stări de circumstanțe excepționale sau a unei stări de urgență, precum și alte decizii luate în legătură cu o astfel de decizie au fost adoptate în conformitate cu Constituția sau cu o lege constituțională.

Componența Curții

Curtea Constituțională este formată din 13 judecători.

Judecătorii Curții Constituționale sunt numiți de președintele Republicii Slovace pentru un mandat de 12 ani, în urma unei propuneri a Consiliului Național al Republicii Slovace. Consiliul Național trebuie să desemneze de două ori mai mulți candidați judiciari decât numărul judecătorilor care vor fi numiți de către președinte.

Alte informații relevante

Hotărârile Curții Constituționale trebuie să fie adoptate de un complet de judecată format din trei membri sau în sesiune plenară.

Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive: prin urmare, nu poate fi formulat recurs împotriva acestora.

Curtea Constituțională poate iniția proceduri în urma primirii unei moțiuni depuse de:

 • cel puțin o cincime din totalul membrilor Consiliului Național al Republicii Slovace,
 • președintele Republicii Slovace,
 • Guvernul Republicii Slovace,
 • o instanță,
 • procurorul general (generálny prokurátor),
 • orice persoană ale cărei drepturi sunt judecate în cazurile prevăzute la articolul 127 (recursuri formulate de persoane fizice sau juridice) și la articolul 127a (recursuri formulate de organisme locale care se autoguvernează),
 • Biroul Suprem de Audit al Republicii Slovace (Najvyšší kontrolnýúrad Slovenskej republiky) în cazurile prevăzute la articolul 126 alineatul (2) (indiferent dacă Biroul Suprem de Audit are competență sau nu),
 • președintele Consiliului Judiciar al Republicii Slovace în chestiuni legate de constituționalitatea legislației prevăzute la articolul 125 alineatul (1) privind administrarea justiției,
 • Ombudsmanul în chestiuni legate de constituționalitatea legislației prevăzute la articolul 125 alineatul (1), în cazul în care continuarea aplicării respectivei legislații poate pune în pericol drepturile sau libertățile fundamentale ori drepturile omului și libertățile fundamentale prevăzute de un tratat internațional ratificat de Republica Slovacă și promulgat conform dispozițiilor legale,
 • orice persoană care contestă activitatea de audit a Biroului Suprem de Audit al Republicii Slovace în cazul prevăzut la articolul 126 alineatul (2).

Baze de date juridice

Site-ul web al Curții Constituționale a Republicii Slovace oferă accesul gratuit la:

 • hotărârile Curții,
 • rapoarte privind constatările și hotărârile,
 • comunicate de presă,
 • activități internaționale,
 • informații despre Curte.

Curtea Penală Specială

Curtea Penală Specială (Špecializovaný trestný súd) a fost înființată în 2009 pentru a lua locul Curții Speciale. Curtea Penală pronunță hotărâri în materie penală și în alte chestiuni hotărâte în cadrul unor acțiuni în justiție prevăzute în legislație (Codul de Procedură Penală). Aceasta este un tribunal de primă instanță care are statutul unei instanțe regionale. Secțiunea 14 din Legea nr. 301/2005, Codul de Procedură Penală, stabilește competențele și funcțiile acestei instanțe.

Datele de contact ale Curții Penale Speciale a Republicii Slovace:

Adresa: Suvorovova č. 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Tel.: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Competențe

Curtea Penală Specială are competență să soluționeze cauze care implică următoarele infracțiuni:

 • omor calificat,
 • manipularea achizițiilor publice și a licitațiilor publice în temeiul secțiunii 266 alineatul (3) din Codul Penal,
 • falsificare și contrafacere de monedă și de titluri de valoare în temeiul secțiunii 270 alineatul (4) din Codul Penal,
 • neglijență în exercitarea unei funcții publice în temeiul secțiunii 326 alineatele (3) și (4) din Codul Penal coroborată cu infracțiunile prevăzute la literele (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i), (l) sau (m),
 • luarea de mită în temeiul secțiunilor 328-330 din Codul Penal,
 • darea sau luarea de mită în temeiul secțiunilor 332-334 din Codul Penal,
 • corupție indirectă în temeiul secțiunii 336 din Codul Penal,
 • darea sau luarea de mită electorală în temeiul secțiunii 336a din Codul Penal,
 • corupție în sport în temeiul secțiunii 336b din Codul Penal,
 • crearea, organizarea sau promovarea unui grup infracțional, în special infracțiuni grave săvârșite de organizații criminale,
 • terorism,
 • infracțiuni contra patrimoniului, conform titlului patru din partea specială a Codului Penal, sau infracțiuni economice, conform titlului cinci din partea specială a Codului Penal, în cazul în care infracțiunea a avut ca rezultat un prejudiciu sau foloase de cel puțin 25 000 de ori mai mari decât valoarea prejudiciului minor prevăzut de Codul Penal sau în cazul în care amploarea infracțiunii săvârșite reprezintă de cel puțin 25 000 de ori valoarea prejudiciului minor prevăzut de Codul Penal,
 • prejudicierea intereselor financiare ale Uniunii Europene,
 • infracțiuni legate de cele enumerate la literele (a)-(l) sau (m), n cazul în care se întrunesc condițiile pentru proceduri conexe,
 • extremism în temeiul secțiunii 140a din Codul Penal.
Ultima actualizare: 27/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.