Instanțe judecătorești specializate

Slovenia

Această secțiune vă oferă informații cu privire la modul de organizare a instanțelor specializate din Slovenia.

Conținut furnizat de
Slovenia

Tribunale de dreptul muncii și de contencios social de primă instanță (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

În temeiul dispozițiilor prevăzute de lege, tribunalele de dreptul muncii au competența de a soluționa conflicte de muncă individuale și colective, iar tribunalele de contencios social au competență în litigii sociale.

Tribunalele de dreptul muncii și de contencios social de primă instanță se pronunță în primul grad de jurisdicție. Tribunalul superior de dreptul muncii și de contencios social (Višje delovno in socialno sodišče) soluționează căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate de tribunalele de dreptul muncii și de contencios social de primă instanță, în timp ce căile de atac și cererile de revizuire introduse împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunalul superior de dreptul muncii și de contencios social sunt soluționate de Curtea Supremă a Republicii Slovenia.

Un tribunal de dreptul muncii are competența de a soluționa următoarele conflicte individuale de muncă:

 • privind începerea, existența, durata și încetarea raporturilor de angajare;
 • privind drepturile, obligațiile și responsabilitățile care rezultă din raportul de muncă dintre angajați și angajatori sau succesorii legali ai acestora;
 • privind drepturile și obligațiile care rezultă din raportul de muncă dintre angajați și clienții pentru care aceștia lucrează în temeiul unui contract încheiat între angajați și clienți;
 • între angajați și candidați, în ceea ce privește procedurile de recrutare;
 • privind drepturile și obligațiile care decurg din proprietatea industrială, convenite între angajat și angajator pe baza raporturilor de muncă;
 • privind munca efectuată de copiii care nu au împlinit încă 15 ani, de ucenici, de elevi și de studenți;
 • privind bursele pentru personal, convenite între angajatori și elevi sau studenți;
 • privind neremunerarea perioadei de probă;
 • privind aspectele prevăzute de lege.

Un tribunal de dreptul muncii are, de asemenea, competența de a hotărî dacă o societate de asigurări este copârât într-un litigiu privind repararea unui prejudiciu care este de jurisdicția unui tribunal de dreptul muncii.

Un tribunal de dreptul muncii are competența de a soluționa următoarele conflicte colective de muncă:

 • privind validitatea unui contract colectiv și aplicarea acestuia între părțile care au încheiat contractul colectiv sau între părțile contractuale și o parte terță;
 • privind competența de a purta negocieri colective;
 • privind conformitatea contractelor colective cu legislația aplicabilă sau cu alte contracte colective și conformitatea actelor juridice generale elaborate de angajator cu legislația aplicabilă și cu contractele colective;
 • privind legalitatea grevelor și a altor acțiuni colective;
 • privind participarea angajaților la activitatea de gestionare;
 • privind competențele sindicatelor în ceea ce privește relațiile de angajare;
 • în legătură cu hotărârile referitoare la reprezentativitatea sindicatelor;
 • privind aspectele prevăzute de lege.

Tribunalul de contencios social are competența de a soluționa următoarele litigii sociale:

1. în materie de pensii și de asigurare în caz de invaliditate:

 • privind drepturile la asigurarea obligatorie de pensie și în caz de invaliditate și privind drepturile care decurg din aceasta;
 • privind drepturile la asigurarea obligatorie de pensie suplimentară și drepturile care decurg din aceasta;
 • privind plata contribuțiilor pentru asigurarea obligatorie de pensie și în caz de invaliditate, precum și asigurarea obligatorie de pensie suplimentară;
 • privind stabilirea sau eliminarea posturilor pentru care includerea în schema de asigurare de pensie suplimentară este obligatorie;
 • privind includerea în mod voluntar în schema de asigurare obligatorie de pensie și în caz de invaliditate și plata contribuțiilor pentru această asigurare;
 • privind recunoașterea și răscumpărarea perioadei de asigurare;
 • privind drepturile la o pensie de stat;
 • în legătură cu registrul de stare civilă;

2. în materie de asigurări de sănătate:

 • privind drepturile la asigurarea obligatorie de sănătate și drepturile care decurg din aceasta și privind plata contribuțiilor la această asigurare;

3. în materie de șomaj și asigurare de șomaj:

 • privind drepturile la asigurarea obligatorie de șomaj și drepturile care decurg din aceasta și privind plata contribuțiilor la această asigurare;
 • privind includerea în mod voluntar în schema de asigurare obligatorie de șomaj și plata contribuțiilor la această asigurare;
 • privind bursele acordate în funcție de venituri și privind bursele de merit;
 • privind împrumuturile pentru studii pe baza garanțiilor și a ratelor subvenționate ale dobânzilor care se acordă în funcție de venituri;

4. în materie de protecție părintească și de prestații familiale:

 • privind drepturile la asigurare în materie de protecție părintească și drepturile care decurg din aceasta și privind plata contribuțiilor la această asigurare;
 • privind dreptul la prestații familiale;

5. în materie de prestații sociale:

 • privind prestațiile de asigurări sociale;
 • privind dreptul la diverse tipuri de prestații sociale care au ca obiect soluționarea situației solicitantului în ceea ce privește asigurările sociale și care se acordă în funcție de venituri.

De asemenea, tribunalul de contencios social are, în domeniile menționate mai sus, competența de a soluționa următoarele litigii sociale:

 • privind restituirea fondurilor obținute în mod necorespunzător;
 • privind compensațiile pentru un prejudiciu cauzat de un organism oficial de stat sau de un deținător de autoritate publică unei persoane asigurate sau unui solicitant de asigurări sociale sau pentru un prejudiciu pe care o persoană asigurată l-a cauzat unei instituții în cadrul unei relații de asigurare sau pentru un prejudiciu cauzat în cadrul exercitării drepturilor de asigurări sociale.

Tribunalul de contencios social are și competența de a soluționa litigiile sociale prevăzute de lege.

În Republica Slovenia există următoarele tribunale de dreptul muncii și de contencios social de primă instanță:

 • Tribunalul de dreptul muncii Celje, cu sediul în Celje, cu jurisdicție asupra teritoriului circumscripției judiciare Celje;
 • Tribunalul de dreptul muncii Koper, cu sediul în Koper, cu jurisdicție asupra teritoriului circumscripțiilor judiciare Koper și Nova Gorica;
 • Tribunalul de dreptul muncii și de contencios social Ljubljana, cu sediul în Ljubljana, cu competență în soluționarea litigiilor de muncă de pe teritoriul circumscripțiilor judiciare Kranj, Krško, Ljubljana și Novo Mesto și în soluționarea litigiilor sociale de pe teritoriul Republicii Slovenia;
 • Tribunalul de dreptul muncii Maribor, cu sediul în Maribor, cu jurisdicție asupra teritoriului circumscripțiilor judiciare Maribor, Murska Sobota, Ptuj și Slovenj Gradec.

Tribunalele de primă instanță soluționează litigiile de muncă la sediu, cu excepția cazului în care se specifică faptul că soluționarea acestora trebuie să se efectueze în secții externe (zunanjih oddelkih).

În litigiile sociale și de muncă, un tribunal de primă instanță se pronunță în complet format dintr-un judecător, în calitate de președinte al completului de judecată, și doi judecători consultanți în calitate de membri, dintre care unul trebuie să fie ales de pe o listă de candidați care sunt angajați sau persoane asigurate, iar celălalt de pe o listă de candidați care sunt angajatori sau instituții.

Un singur judecător hotărăște în litigiile individuale sociale și de muncă cu privire la revendicări juridice materiale, dacă valoarea obiectului litigiului nu depășește suma de 40 000 EUR. Indiferent de valoarea obiectului litigiului, judecătorul trebuie să hotărască asupra unor aspecte importante (de exemplu, litigii individuale de muncă privind suspendarea unui contract de muncă, perioada de probă, orele suplimentare, pauzele, repausul, concediul și alte absențe de la locul de muncă, obligația de a lucra în temeiul unor circumstanțe excepționale, sancțiunile disciplinare, suspendarea temporară a prestării muncii din cauza inițierii unei proceduri disciplinare și repartizarea temporară; litigiile sociale privind dreptul la o alocație de îngrijire, dreptul la o alocație de invaliditate în baza unei deficiențe fizice și dreptul la balneoterapie).

Tribunalul superior de dreptul muncii și de contencios social (Višje delovno in socialno sodišče)

Tribunalul superior de dreptul muncii și de contencios social soluționează căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate de tribunalele de dreptul muncii și de contencios social de primă instanță. Curtea Supremă a Republicii Slovenia soluționează căile de atac și cererile de revizuire introduse împotriva hotărârilor Tribunalului superior de dreptul muncii și de contencios social.

Tribunalul superior de dreptul muncii și de contencios social își are sediul în Ljubljana.

Tribunalul superior de dreptul muncii și de contencios social se pronunță în complet de trei judecători.

Tribunalul de contencios administrativ al Republicii Slovenia (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Tribunalul de contencios administrativ al Republicii Slovenia are competența de a soluționa litigii de contencios administrativ în conformitate cu metodele și procedurile prevăzute de Legea privind litigiile de contencios administrativ (Zakon o upravnem sporu).

Într-un litigiu de contencios administrativ, protecția judiciară a drepturilor și a intereselor legitime ale persoanelor fizice și ale organizațiilor este asigurată cu respectarea deciziilor și a acțiunilor organismelor de stat, ale organismelor comunității locale și ale deținătorilor de prerogative de autoritate publică, în conformitate cu legea.

Într-un litigiu de contencios administrativ, tribunalul hotărăște:

 • asupra legalității actelor administrative definitive care aduc atingere poziției juridice a reclamantului;
 • asupra legalității actelor și a acțiunilor individuale care aduc atingere drepturilor omului și libertăților fundamentale ale unei persoane, în cazul în care nu se asigură nicio altă protecție judiciară;
 • asupra legalității actelor adoptate de organismele de stat, de organismele comunității locale și de deținătorii de prerogative de autoritate publică emise sub forma unei reglementări, atunci când acestea se referă la relații individuale;
 • asupra litigiilor de drept public dintre stat și comunitățile locale, între comunitățile locale sau între comunitățile locale și deținătorii unei autorizații publice, în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege sau în cazul în care nu se prevede o altă formă de protecție judiciară în constituție sau în lege;
 • asupra legalității altor acte, în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege.

Într-un litigiu de contencios administrativ, Tribunalul de contencios administrativ al Republicii Slovenia hotărăște în primă instanță. Curtea Supremă a Republicii Slovenia se pronunță însă asupra căilor de atac sau a cererilor de revizuire introduse împotriva unei hotărâri în primă instanță într-un litigiu de contencios administrativ.

Sediul central al Tribunalului de contencios administrativ al Republicii Slovenia este la Ljubljana.

Tribunalul de contencios administrativ judecă la sediul central și la următoarele sedii locale:

 • secția Celje, pentru zonele aflate sub jurisdicția Tribunalului superior din Celje;
 • secția Nova Gorica, pentru zonele aflate sub jurisdicția Tribunalului superior Koper din Koper;
 • secția Maribor, pentru zona aflată sub jurisdicția Tribunalului superior din Maribor.

Tribunalul de contencios administrativ se pronunță în complet de trei judecători, cu excepția cazurilor prevăzute de lege în care hotărârea este luată de un singur judecător.

Curtea Supremă judecă în complet de un singur judecător suspendarea procedurii; în căi de atac și în cereri de revizuire - în complet de trei judecători; în litigii în materie de competență între Tribunalul de contencios administrativ și o instanță de drept comun sau o instanță specializată - în complet de trei judecători; în litigii în materie de competență între Tribunalul de contencios administrativ și Curtea Supremă - în complet de cinci judecători.

Baze de date juridice

Puteți găsi mai multe informații cu privire la instanțele din Slovenia pe site-ul web oficial al Curții Supreme a Republicii Slovenia.

Linkuri conexe:

Tribunale de dreptul muncii

Tribunalul de contencios administrativ al Republicii Slovenia

Ultima actualizare: 27/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.