Vnútroštátne špecializované súdy

Bulharsko

V tomto oddiele sa nachádzajú informácie o špecializovaných súdoch v bulharskom súdnictve.

Autor obsahu
Bulharsko

Špecializované súdy

V Bulharskej republike nepôsobia nijaké pracovné, námorné, obchodné či iné špecializované súdy.

Správne súdy

Systém správnych súdov sa v Bulharsku zaviedol v roku 2006, keď sa prijal nový správny poriadok. Systém správneho súdnictva zahŕňa 28 oblastných správnych súdov a Najvyšší správny súd (Varhoven administrativen sad).

Správne súdy

Správne súdy majú právomoc preskúmať všetky návrhy, ktorých cieľom je:

 • vydanie, zmena, zrušenie alebo anulovanie správnych aktov,
 • anulovanie dohôd, na ktoré sa vzťahuje správny poriadok,
 • náprava neoprávnených postupov alebo opomenutí správnych orgánov,
 • náprava v prípade neoprávneného núteného výkonu,
 • náhrada škody spôsobenej akýmkoľvek protiprávnym konaním, postupom alebo opomenutím zo strany správnych orgánov alebo úradníkov,
 • náhrada škody spôsobenej núteným výkonom,
 • anulovanie, zrušenie platnosti alebo odvolanie rozsudkov správnych súdov,
 • napadnutie pravosti správnych aktov, na ktoré sa vzťahuje správny poriadok.

Návrh na určenie existencie alebo absencie správneho práva či právneho vzťahu môže podať ktokoľvek, ak navrhovateľ koná vo vlastnou záujme a nemá možnosť žiadneho iného opravného prostriedku.

O veciach, ktoré sa týkajú napadnutia jednotlivých správnych aktov, rozhoduje správny súd s miestnou príslušnosťou v oblasti, v ktorej sa nachádza sídlo oblastného úradu orgánu, ktorý napadnutý akt vydal, ak sa adresa trvalého/súčasného pobytu alebo sídlo navrhovateľa nachádza v spádovej oblasti daného oblastného úradu. O týchto veciach rozhoduje správny súd s miestnou príslušnosťou v oblasti, v ktorom sa nachádza sídlo orgánu, ktorý napadnutý správny akt vydal, ak:

 1. napadnutý akt má viacero adresátov, ktorých adresy trvalého alebo súčasného pobytu nepatria do spádovej oblasti oblastného úradu vydávajúceho orgánu;
 2. správa orgánu, ktorý vydal napadnutý akt, nemá oblastný úrad.

O veciach, ktoré sa týkajú napadnutia všeobecných správnych aktov, rozhoduje správny súd s miestnou príslušnosťou v oblasti, v ktorej sa nachádza sídlo orgánu, ktorý napadnutý akt vydal. Ak orgán, ktorý napadnutý správny akt vydal, sídli v inej krajine, príslušným súdom je Sofijský mestský správny súd (Administrativen sad – grad Sofia).
Nároky na náhradu škody sa takisto uplatňujú na súde s príslušnosťou podľa adresy alebo sídla navrhovateľa, ak sú dané nároky súčasťou sporu uvedeného v odsekoch 1 – 4.
Ak príslušný súd nie je schopný o veci rozhodnúť, Najvyšší správny súd nariadi postúpiť danú vec správnemu súdu na rovnakej úrovni.

Pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak, správne akty, ktorými sa priamo vykonáva zahraničná, obranná a bezpečnostná politika Bulharska, nepodliehajú súdnemu preskúmaniu.

Najvyšší správny súd

Do právomoci Najvyššieho správneho súdu patria:

 1. napadnutia zákonných predpisov okrem tých, ktoré vydávajú obecné zastupiteľstvá;
 2. napadnutia rozhodnutí Rady ministrov, predsedu vlády, podpredsedov vlád a ministrov;
 3. napadnutia rozhodnutí Najvyššej súdnej rady (Vissh sadeben savet);
 4. napadnutia rozhodnutí Bulharskej národnej banky a jej orgánov;
 5. odvolania v rámci kasácie a odvolania z procesných dôvodov proti rozsudkom vydaným prvostupňovými súdmi;
 6. odvolania účastníkov konania proti rozhodnutiam a uzneseniam;
 7. žiadosti o vydanie právoplatných súdnych rozhodnutí v správnych veciach, ktoré sa majú zrušiť;
 8. návrhy na napadnutie iných aktov, ktoré sú vymedzené v právnych predpisoch.

Najvyšší správny súd má divízie, a v rámci nich senáty. Na čele divízií je predseda (alebo podpredseda), ktorý môže predsedať aj zborom sudcov v príslušnej divízii.

Iné špecializované súdy

Vojenské súdy

História vojenských súdov sa datuje od 1. júla 1879. V roku 1956 prešiel systém vojenských súdov reštrukturalizáciou po rozmiestnení armád v mestách Sofia, Plovdiv, Sliven, Varna a Pleven. (Táto štruktúra vojenských súdov sa zachovala až dodnes.)

Vojenský súd (Voenen sad)

Vojenské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa o trestnoprávnych veciach zahŕňajúcich trestné činy spáchané slúžiacim vojenským personálom, generálmi a dôstojníkmi, poddôstojníkmi a radovým personálom iných ministerstiev a agentúr, civilnými zamestnancami ministerstva obrany, bulharskej armády, oddelení podliehajúcim ministrovi obrany, národnej bezpečnostnej službe a národnej spravodajskej službe. Ako druhostupňový súd rozhoduje v týchto veciach Vojenský odvolací súd (Voenno-apelativen sad). Právomoci vojenských súdov sa vymedzujú v trestnom poriadku. Tieto súdy majú rovnaký štatút ako oblastné súdy. Vojenský odvolací súd (ktorý je jediným svojho druhu) rozhoduje o odvolaniach (vrátane odvolaní z procesných dôvodov) proti rozhodnutiam všetkých vojenských súdov v Bulharsku.

Špecializovaný trestný súd (Specializiran nakazatelen sad)

Špecializovaný trestný súd bol zriadený zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o súdnictve (uverejnený v štátnom vestníku č. 1 z roku 2011). V Bulharskej republike je len jeden Špecializovaný trestný súd (so sídlom v Sofii) a pôsobí na úrovni oblastného súdu. Jeho právomoc je vymedzená zákonom. (Článok 411a trestného poriadku obsahuje úplný zoznam trestných činov podliehajúcich právomoci Špecializovaného trestného súdu, pričom väčšina z nich je páchaná organizovanými zločineckými skupinami alebo na objednávku týchto skupín.)

Špecializovaný trestný súd sa skladá zo sudcov a na jeho čele je predseda.

Odvolania (vrátane odvolaní z procesných dôvodov) podané proti rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu posudzuje Špecializovaný odvolací trestný súd (Apelativen specializiran nakazatelen sad). Sídli v Sofii.

Špecializovaný odvolací trestný súd sa skladá zo sudcov a na jeho čele stojí predseda. Najvyšším trestným súdom, ktorý preskúmava kasačné rozhodnutia vydané Špecializovaným odvolacím trestným súdom, je Najvyšší kasačný súd (Varhoven kasatsionen sad).

Arbitrážny súd Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory

Arbitrážny súd Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory rieši občianskoprávne spory vrátane sporov, ktoré sa týkajú interpretácie medzier v zmluvách alebo prispôsobovania zmluvných podmienok tak, aby odrážali meniace sa okolnosti, bez ohľadu na to, či sa domicil jedného alebo oboch účastníkov konania nachádza v Bulharskej republike.

Arbitrážny súd Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory posilnil svoju pozíciu poprednej bulharskej arbitrážnej inštitúcie a vďaka svojej vysoko odbornej práci pri riešení právnych sporov sa teší dôvere verejnosti. Arbitrážny súd Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory každoročne rieši 250 až 300 medzinárodných a domácich sporov: 82% domácich sporov sa vyrieši do deviatich mesiacov a 66% medzinárodných sporov do dvanástich mesiacov.

Arbitrážny súd sa okrem toho aktívne podieľa na zlepšovaní právnych predpisov v oblasti rozhodcovského konania. Rozhodcovskému konaniu nepodliehajú iba spory, ktoré sa týkajú vecných práv k nehnuteľnostiam, pohľadávok na výživné, práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, a spory, ktoré sa týkajú osobnostných práv alebo rodinného práva.

Právna databáza

Webové sídla súdov

Všetky bulharské súdy majú webové sídla, na ktorých sa poskytujú informácie o štruktúre a činnosti daného súdu vrátane prebiehajúcich a uzavretých vecí, ako aj ďalšie užitočné informácie dostupné verejnosti.

Na webovom sídle Najvyššej súdnej rady sa uvádza podrobný zoznam bulharských súdov vrátane ich adries a webových sídel (k dispozícii iba v bulharčine).

Po vydaní sa súdne rozhodnutia uverejňujú na webovom sídle súdu, ktorý ich vydal, v súlade s požiadavkami stanovenými v zákone o ochrane osobných údajov a v zákone o ochrane utajovaných informácií.

Rozhodnutia vo veciach, ktoré sa týkajú osobného alebo zdravotného stavu osôb, sa uverejňujú bez odôvodnenia.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na týchto webových sídlach:

Posledná aktualizácia: 29/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.