Vnútroštátne špecializované súdy

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Špecializované súdy sú obchodné súdy (trgovački sud) a správne súdy (upravni sud) ako súdy prvého stupňa, a Najvyšší priestupkový súd (visoki prekršajni sud) Chorvátskej republiky, Najvyšší obchodný súd (visoki trgovački sud) Chorvátskej republiky a Najvyšší správny súd (visoki upravni sud) Chorvátskej republiky ako odvolacie súdy.

Súdne právomoci:

Obchodné súdy

V Chorvátskej republike existuje deväť obchodných súdov (Záhreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovnik),

ktoré:

 1. rozhodujú v sporových a nesporových veciach, keď to predpisuje osobitný zákon;
 2. konajú vo veciach registrácie a vedú súdne registre;
 3. rozhodujú o žiadostiach v súvislosti so založením, s prevádzkou a so zrušením spoločností;
 4. rozhodujú o návrhoch na začatie konkurzného konania a vedú predkonkurzné a konkurzné konania;
 5. rozhodujú o zápisoch do registra lodí a jácht vo veciach delegovaných podľa námorného zákonníka do právomoci obchodných súdov, o obmedzení zodpovednosti majiteľov lodí a sťažnostiach proti konečnému rozdeleniu základu pre likvidáciu spoločnej havárie, pokiaľ v zákone nie je pre konkrétny druh veci uvedené inak;
 6. vedú konania o uznaní rozhodnutí zahraničných súdov, ako aj rozhodcovských rozsudkov v obchodných sporoch;
 7. zabezpečujú dôkazy pre konania, v ktorých zvyčajne majú právomoc;
 8. ukladajú ochranné opatrenia v rámci alebo v priebehu konaní, v ktorých zvyčajne majú právomoc;
 9. plnia úlohy spojené s poskytovaním medzinárodnej právnej pomoci pri dokazovaní v obchodných veciach;
 10. vykonávajú ďalšie činnosti stanovené v zákone.

Obchodné súdy Chorvátskej republiky

Správne súdy

V Chorvátskej republike existujú štyri správne súdy (v Záhrebe, Splite, Rijeke a Osijeku), ktoré:

 1. rozhodujú o žalobách proti jednotlivým rozhodnutiam verejnoprávnych subjektov;
 2. rozhodujú o žalobách proti postupu verejnoprávnych subjektov;
 3. rozhodujú o žalobách proti neprijatiu jednotlivých rozhodnutí a proti nekonaniu verejnoprávneho subjektu v zákonnej lehote;
 4. rozhodujú o žalobách proti správnym dohodám a výkonu správnych dohôd;
 5. rozhodujú v iných veciach predpísaných zákonom.

Správne súdy Chorvátskej republiky

Najvyšší priestupkový súd Chorvátskej republiky

 1. rozhoduje o riadnych odvolaniach proti rozhodnutiam mestských súdov a verejnoprávnych subjektov rozhodujúcich v priestupkových konaniach na prvom stupni, keď je to predpísané osobitným zákonom;
 2. rieši spory týkajúce sa príslušnosti mestských súdov v priestupkových veciach;
 3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti konečným rozhodnutiam v súvislosti s priestupkom, keď je to predpísané osobitným zákonom;
 4. rozhoduje o odvolaniach vo veciach medzinárodnej justičnej spolupráce s členskými štátmi EÚ, ktoré patria do právomoci priestupkových súdov;
 5. dohliada na dobrý priebeh činnosti sudcov poverených riešením priestupkových konaní;
 6. vykonáva ďalšie činnosti stanovené v zákone.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (Najvyšší priestupkový súd Chorvátskej republiky)
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Tel. +385 1 480 75 10
Fax +385 1 461 12 91

E-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky

 1. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obchodných súdov na prvom stupni;
 2. rieši spory týkajúce sa miestnej príslušnosti obchodných súdov a rozhoduje o prenose právomocí medzi obchodnými súdmi;
 3. vykonáva ďalšie činnosti stanovené v zákone.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky)
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

Tel. +385 1 489 68 88
Fax +385 1 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky

 1. rozhoduje o odvolaniach proti rozsudkom správnych súdov a proti rozhodnutiam, proti ktorým sa možno odvolať;
 2. rozhoduje o zákonnosti všeobecne záväzných aktov;
 3. rozhoduje v sporoch týkajúcich sa príslušnosti správnych súdov;
 4. rozhoduje v iných veciach predpísaných zákonom.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky)
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

Tel. +385 1 480 78 00
Fax +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Posledná aktualizácia: 20/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.