Vnútroštátne špecializované súdy

Česko

Autor obsahu
Česko

Špecializované súdy

Vo všeobecnosti platí, že v Českej republike nepôsobia žiadne špecializované súdy, ale existujú špecializované senáty na všeobecných súdoch (pre pracovnoprávne veci).

Ďalšie osobitné súdy

Ústavný súd

Ústavný súd je súdny orgán ochraňujúci ústavnosť.

Ústavný súd prerokúva prípady buď v pléne alebo v štyroch senátoch zložených vždy z troch sudcov.

Jedine plénum je oprávnené prijímať rozhodnutia týkajúce sa otázok zásadného národného alebo právneho významu. Medzi takéto otázky patrí napríklad rušenie zákonov, prerokúvanie žalôb proti prezidentovi republiky pre vlastizradu alebo rozhodovanie o nespôsobilosti prezidenta vykonávať svoju funkciu, prípadne rozhodovanie o súlade rozhodnutia zrušiť politickú stranu so zákonmi ČR.

Plénum je zložené zo všetkých sudcov, z ktorých desať musí byť prítomných v okamihu vydávania rozhodnutia. Rozhodnutia o nasledujúcich veciach si vyžadujú, aby ich schválila väčšina deviatich sudcov: zrušenie zákona, rozhodnutie o žalobe proti prezidentovi republiky pre vlastizradu alebo rozhodnutie o nespôsobilosti prezidenta vykonávať svoju funkciu a rozhodnutie prijaté na základe právneho názoru, ktorý sa líši od predchádzajúceho rozhodnutia súdu.

Všetky ostatné veci prerokúvajú senáty zložené z troch sudcov. Medzi tieto záležitosti patria napríklad ústavné sťažnosti osôb alebo obcí, rozhodovanie v sporoch týkajúcich sa volieb alebo splnenia predpokladov na výkon funkcie poslanca alebo senátora a spory o rozsahu kompetencií ústredných štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Ústavný súd tvorí 15 sudcov. Sudcov vymenováva na desaťročné obdobie prezident republiky so súhlasom Senátu. Pre opätovné vymenovanie sudcu neplatia žiadne obmedzenia.

Správu súdu vedie predseda a dvaja podpredsedovia. Každý sudca má k dispozícii vlastných právnych asistentov a sekretariát.

Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke Ústavného súdu ČR.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.