Vnútroštátne špecializované súdy

Dánsko

V tejto časti sa uvádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov v Dánsku.

Autor obsahu
Dánsko

Špecializované súdy

Námorný a obchodný súd (Sø- og Handelsretten)

Námorný a obchodný súd od svojho založenia v roku 1862 prejednáva námorné a obchodné veci a má celoštátnu pôsobnosť.

Vecná príslušnosť námorného a obchodného súdu sa postupne rozširovala a v súčasnosti prejednáva veci týkajúce sa dánskeho zákona o ochranných známkach, zákona o dizajnoch, zákona o obchodných praktikách, zákona o hospodárskej súťaži, podmienkach medzinárodného obchodu a iných obchodných veciach.

Okrem toho konkurzný úsek prejednáva veci týkajúce sa konkurzu, pozastavenia platieb, povinného vyrovnania dlhu a úpravy splátkového kalendára, ktoré sa vyskytnú vo Veľkej Kodani.

Pozemkový súd (Tinglysningsretten)

Pozemkový súd bol zriadený 1. januára 2007. Do jeho príslušnosti patrí celé Dánsko.

Súd postupne preberie registráciu od okresných súdov. Bude sa zoberať registráciou práv na pozemky, hypotékami inými bremenami, manželskými zmluvami a pod.

Pozemkový súd rieši spory vyplývajúce z registrácie. Odvolať sa je možné na Vrchný súd západného Dánska.

Špeciálny súd pre disciplinárne konanie a revíziu (Den Særlige Klageret)

Špeciálny súd pre disciplinárne konanie a revíziu sa zaoberá disciplinárnymi prípadmi týkajúcimi sa sudcov alebo iných súdnych zamestnancov pracujúcimi na súdoch vrátane súdov na Faerských ostrovoch a Grónsku a Rade pre povolenie odvolaní. Okrem toho súd môže znovu otvoriť trestnoprávne veci a vylúčiť právneho zástupcu obhajoby v trestnoprávnych veciach.

Špeciálny súd pre disciplinárne konanie a revíziu pozostáva zo sudcu najvyššieho súdu, sudcu vrchného súdu, sudcu okresného súdu, právneho zástupcu a právnika s odbornou špecializáciou.

Správne súdy

Dánsky systém súdnictva nezahŕňa správne súdy.

Posledná aktualizácia: 04/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.