Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vnútroštátne špecializované súdy

Anglicko a Wales

Na tejto stránke sa nachádzajú informácie o niektorých špecializovaných súdoch v Anglicku a vo Walese vrátane tribunálov.

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Správne súdy

Zákonom o vykonávaní rozsudkov tribunálov a súdov (Tribunals and Courts Enforcement Act) z roku 2007 sa vytvorila spoločná zjednotená štruktúra pre väčšinu tribunálov, rozdelená na prvostupňový tribunál a vyšší tribunál. Prvostupňový tribunál a vyšší tribunál majú samostatné komory zaoberajúce sa rôznymi oblasťami, ktoré spájajú podobné právomoci. Podrobnosti o tribunáloch sú k dispozícii na webovom sídle Súdnej služby Jej Veličenstva.

Prvostupňový tribunál

Prvostupňový tribunál je všeobecným tribunálom. Jeho hlavnou funkciou je prerokúvať odvolania voči rozhodnutiam vlády v oblastiach, v rámci ktorých bola tribunálu udelená právomoc. V určitých prípadoch má právomoc v celom Spojenom kráľovstve. Prvostupňový tribunál je v súčasnosti rozdelený do šiestich komôr:

 • komora pre uznávanie nárokov na sociálne dávky (The Social Entitlement Chamber),
 • komora pre zdravie, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť (The Health, Education and Social Care Chamber),
 • komora pre kompenzáciu vojnových dôchodkov a ozbrojených síl (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber),
 • daňová komora (The Tax Chamber),
 • všeobecná regulačná komora (The General Regulatory Chamber),
 • komora pre prisťahovalectvo a poskytovanie azylu (The Immigration and Asylum Chamber),
 • majetková komora (The Property Chamber).

Vyšší tribunál

Vyšší tribunál rozhoduje najmä (nie však výlučne) o odvolaniach, ktoré vyplývajú z rozhodnutí prvostupňového súdu. Je najvyšším riadnym súdom, ktorý spisuje a uschováva súdne zápisy, a za určitých okolností má tiež právomoc zaoberať sa prípadmi súdneho preskúmania.

Vyšší tribunál sa skladá z týchto komôr:

 • správna odvolacia komora (Administrative Appeals Chamber),
 • pozemková komora (Lands Chamber),
 • daňová komora a kancelárska komora (Tax and Chancery Chamber),
 • komora pre prisťahovalectvo a poskytovanie azylu (The Immigration and Asylum Chamber).

Jednou z charakteristík tribunálov je ich odbornosť v predmete odvolaní. V rámci tejto štruktúry sú sudcovia tribunálov odborníkmi na právo vo svojej jurisdikcii a zamestnanci súdu, ktorí nemajú právnické vzdelanie, získali buď odbornú kvalifikáciu, alebo kvalifikáciu na základe skúseností v danom odbore. Výbory pre jednotlivé typy odvolaní sa líšia v závislosti od predmetu odvolania.

Pracovný tribunál (Employment Tribunal) a odvolací pracovný tribunál (Employment Appeal Tribunal)

Pracovný tribunál (Employment Tribunal) a odvolací pracovný tribunál (Employment Appeal Tribunal) nie sú súčasťou zjednotenej štruktúry tribunálov, ale Súdna služba Jej Veličenstva ich podporuje. Úlohou tribunálu je vykonávať administratívne úlohy potrebné na to, aby sa mohlo rozhodnúť v prípade žalôb podaných na pracovných tribunáloch (Employment Tribunal) a vo veci následných odvolaní na odvolacom pracovnom tribunále (Employment Appeal Tribunal).

V Anglicku a Walese činnosť správneho súdu (Administrative Court) zahŕňa v rámci správneho práva jurisdikciu Anglicka a Walesu, ako aj kontrolnú právomoc nad nižšími súdmi a tribunálmi.

Špecializované súdy

V Anglicku a vo Walese existuje niekoľko špecializovaných súdov:

 • Na súdoch koronerov (Coroners' Courts) koroner (niekedy spolu s porotou) vyšetruje príčiny násilných, neprirodzených a podozrivých úmrtí alebo náhle úmrtia, keď je príčina úmrtia neznáma.
 • Súd ochrany (Court of Protection) rozhoduje o majetkových veciach, zdravotnej starostlivosti a o osobnej sociálnej starostlivosti nespôsobilých dospelých osôb (a v niektorých prípadoch aj detí). Súd má aj právomoc vydávať vyhlásenia o tom, či je osoba spôsobilá urobiť určité rozhodnutie. Je najvyšším riadnym súdom, ktorý spisuje a uschováva súdne zápisy, a môže vytvárať precedensy.
 • Na vojenskom súde (Courts Martial) sa predkladajú prípady proti členom ozbrojených síl, ktoré podliehajú vojenskému právu.
 • Cirkevné súdy (Ecclesiastical Courts) rozhodujú o veciach, ktoré sa týkajú anglikánskej cirkvi a cirkevného práva.
 • Obchodné súdy (Commercial/Mercantile Courts) sa zaoberajú obchodnými vecami.
 • Technologické a stavebné súdy (Technology and Construction Courts) sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa stavebných prác alebo zmlúv v oblasti IT.

Súvisiace odkazy

Súdna služba Jej Veličenstva

Posledná aktualizácia: 28/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.