Vnútroštátne špecializované súdy

Estónsko

V tejto časti nájdete informácie o správnych a špecializovaných súdoch v estónskej súdnej sústave.

Autor obsahu
Estónsko

Špecializované súdy

Estónska ústava ustanovuje, že vytváranie špecializovaných súdov so špeciálnou jurisdikciou je možné upraviť zákonom. Vytváranie mimoriadnych súdov je zakázané.

V Estónsku zatiaľ neboli vytvorené žiadne špecializované súdy.

Ústavný súd

Najvyšší súd súbežne vykonáva funkcie súdu poslednej inštancie a ústavného súdu.

Najvyšší súd vykonáva tieto kompetencie ústavného súdu:

 • rozhoduje o žiadostiach o posúdenie ústavnosti všeobecne záväzných právnych aktov. Posudzuje aj ústavnosť odmietnutia schválenia takýchto aktov,
 • rozhoduje o žiadostiach o preskúmanie súladu medzinárodných zmlúv s Ústavou,
 • rozhoduje o žiadostiach o výklad Ústavy vo vzťahu k právu Európskej únie,
 • rozhoduje o žiadostiach a sťažnostiach proti rozhodnutiam Parlamentu, predsedníctva Parlamentu a prezidenta Estónskej republiky,
 • rozhoduje o žiadostiach o vyhlásenie člena Parlamentu, prezidenta republiky, justičného kancelára alebo generálneho audítora za nespôsobilého dlhodobo vykonávať svoje povinnosti,
 • rozhoduje o žiadostiach o ukončení mandátu člena Parlamentu,
 • rozhoduje o udelení súhlasu predsedovi Parlamentu, vystupujúcemu ako prezident republiky, na vyhlásenie mimoriadnych parlamentných volieb, alebo k odmietnutiu vyhlásenia zákona,
 • rozhoduje o žiadostiach o ukončenie činnosti politickej strany,
 • rozhoduje o sťažnostiach a protestoch proti aktom volebných orgánov a proti rozhodnutiam a aktom volebných komisií.

Jednotlivci nemôžu podať žiadosť o ústavné preskúmanie.

Kontaktné údaje Najvyššieho súdu sú dostupné na webovej lokalite Najvyššieho súdu

Preskúmanie ústavnosti je upravené v zákone o konaní o ochrane ústavnosti.

Správne súdy

Správne súdy ako súdy prvého stupňa rozhodujú o správnych veciach. V Estónsku fungujú ako nezávislé súdne orgány a len na prvom stupni.

O odvolaniach proti rozhodnutiam správnych súdov rozhodujú oblastné súdy ako súdy druhého stupňa.

Príslušnosť správnych súdov, postup podania žaloby a iné procesné pravidlá sú uvedené v Správnom súdnom poriadku.

Správne súdy

V Estónsku sú dva správne súdy: v Tallinne a Tartu.

Správne súdy sa delia na jednotlivé súdne pracoviská.

Správny súd v Talline tvoria dve súdne pracoviská:

 • súdne pracovisko v Tallinne
 • a súdne pracovisko v Pärnu.

Správny súd v Tartu tvoria dve súdne pracoviská:

 • súdne pracovisko v Tartu
 • a súdne pracovisko v Jõhvi.

Oblastné súdy

V Estónsku sú dva druhostupňové oblastné súdy –

 • oblastný súd v Tallinne (Tallinna Ringkonnakohus)
 • a oblastný súd v Tartu (Tartu Ringkonnakohus).

Kontaktné údaje estónskych oblastných súdov sú dostupné na ich webových sídlach. Prístup ku kontaktným údajom je bezplatný.

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.