Vnútroštátne špecializované súdy

Fínsko

V tejto časti nájdete informácie o špeciálnych súdoch vo Fínsku.

Autor obsahu
Fínsko

Špeciálne súdy

Vo Fínsku existujú špeciálne súdy, ktorých povinnosti sú stanovené v osobitných štatútoch. Špeciálne súdy boli zriadené pre prípady, ktorými sa nemôžu zaoberať všeobecné súdy alebo správne súdy, pretože ich posudzovanie si vyžaduje osobitnú expertízu. Zloženie špeciálnych súdov obyčajne odráža odborné znalosti, ktoré sa týkajú predmetnej oblasti. Špeciálnymi súdmi sú:

  • pracovný súd
  • trhový súd
  • poistný súd a
  • vrchný súd pre stíhanie vládnych predstaviteľov.

Pracovný súd

Pracovný súd sa zaoberá spormi týkajúcimi sa výkladu zákona o pracovných zmluvách, zákona o zmluvách so štátnymi úradníkmi, zákona o zmluvách so štátnymi úradníkmi v obciach a v zákone, ktorým sa riadia zmluvy štátnych úradníkov, ktorých zamestnáva evanjelická luteránska cirkev, a urovnáva ich. Takisto sa zaoberá spormi týkajúcimi sa zmlúv štátnych úradníkov a kolektívnych zmlúv zamestnancov.

Trhový súd

Trhový súd pôsobí ako špeciálny súd pre hospodársku súťaž a presadzovanie práva, duševné vlastníctvo a trhové právo.

Poistný súd

Poistný súd pôsobí ako špeciálny súd pre otázky sociálneho zabezpečenia. K otázkam, ktorými sa poistný súd zaoberá, patria o. i. tieto: nárok osoby na zamestnanecký dôchodok, na dôchodok zo štátneho dôchodkového systému a dávku v nezamestnanosti, ako aj na náhradu na základe úrazu pri práci, choroby z povolania alebo ujmy spôsobenej trestným činom; vojenský invalidný dôchodok alebo vojenský úraz.

Vrchný súd pre stíhanie vládnych predstaviteľov

Vrchný súd pre stíhanie vládnych predstaviteľov je zvláštny súd, ktorý vypočúva prípady obvinení v spojitosti s protizákonným úradným konaním, ktoré boli predložené proti členom fínskej vlády, sudcom najvyššieho súdu a sudcom najvyššieho správneho súdu a niektorým služobne starším štátnym úradníkom. Vrchný súd pre stíhanie vládnych predstaviteľov sa zvoláva len v nevyhnutných prípadoch.

Dodatočné informácie

Webová stránka fínskych súdov obsahuje informácie o fínskom justičnom systéme. Je to portál pre tých, ktorí vyhľadávajú informácie o súdoch, prokurátoroch, orgánoch presadzovania práva a právnej pomoci.

Patrí sem napríklad najnovšia judikatúra z odvolacích súdov a zo správnych súdov a odkazy na webové stránky všetkých súdov.

Posledná aktualizácia: 19/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.