Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Grécko

V tejto časti sa uvádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov v Grécku.

Autor obsahu
Grécko

Rada štátu

Rada štátu (Συμβούλιο της Επικρατείας) zriadená podľa článku 95 gréckej ústavy je najvyšším správnym súdom a svoju súdnu právomoc vykonáva v pléne (Ολομέλεια) alebo sekciách (τμήματα). Plenárne zasadnutie tvorí predseda, minimálne desať členov rady (σύμβουλοι), dvaja pridružení členovia rady (πάρεδροι) a úradník (γραμματέας).

Existuje šesť sekcií: I, II, III, IV, V a VI.

Prvé štyri sekcie (I, II, III a IV) vykonávajú súdne právomoci rady a stretávajú sa na verejných pojednávaniach. Na pojednávaní sa zúčastňuje predseda (podpredseda Rady), dvaja členovia rady, dvaja pridružení členovia rady a úradník (päť členov).

Každá z týchto sekcií môže pojednávať aj v sedemčlennom senáte za účasti ďalších dvoch členov rady. Môže k tomu dôjsť iba vo veciach, ktoré boli predložené sedemčlennému senátu predsedom súdu, alebo vo veciach, ktoré mu boli postúpené päťčlenným senátom.

Sekcia V je zodpovedná za spracovanie dekrétov a vykonávanie disciplinárnych právomocí. Pozostáva z predsedu (podpredsedu Rady), minimálne jedného člena rady, jedného pridruženého člena rady (s rozhodujúcim hlasom) a úradníka.

Sekcia VI je zodpovedná za súdne preskúmanie (zrušenie) rozsudkov týkajúcich sa kódexu pre výber štátnych príjmov (Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων) a škôd vzniknutých v dôsledku administratívnych sporov. Jej zloženie je rovnaké ako zloženie prvých štyroch sekcií.

Hlavné úlohy Rady štátu sú stanovené v článku 95 ods. 1 ústavy a vykonávajú sa spôsobom stanoveným zákonom.

Do súdnej právomoci Rady štátu patrí:

 • na základe žiadosti zrušenie vymáhateľných aktov správnych orgánov z dôvodu zneužitia právomoci alebo porušenia zákona,
 • na základe žiadosti preskúmanie právoplatných rozsudkov správnych súdov v zmysle zákona,
 • prejednávanie vecných administratívnych sporov, ktoré jej boli postúpené podľa ústavy alebo zo zákona,
 • spracovanie všetkých vyhlášok regulačného charakteru.

Úrady musia vyhovieť rozsudkom, ktorými Rada štátu ruší akty správnych orgánov. Každý príslušný orgán nesie zodpovednosť za nedodržanie tohto pravidla.

Účtovný dvor

Účtovný dvor (Ελεγκτικό Συνέδριο) zriadený podľa článku 98 gréckej ústavy je vyšším súdom dvojakého charakteru so súdnymi a administratívnymi úlohami. Pri výkone svojich správnych právomocí zachováva svoj súdny charakter. Zloženie Účtovného dvora je rovnaké ako Rady štátu. Účtovný dvor vykonáva svoje súdne právomoci v pléne (Ολομέλεια), troch sekciách (τμήματα) oddeleniach (κλιμάκια).

Jeho hlavné právomoci sú:

 • audit výdavkov štátu a miestnych samospráv alebo iných verejnoprávnych právnických osôb,
 • audit zmlúv značnej finančnej hodnoty, v ktorých je zmluvnou stranou vláda alebo subjekt konajúci v jej mene,
 • audit účtovných závierok hlavných účtovníkov verejnoprávnych subjektov a miestnych samospráv alebo iných právnických osôb, ktoré sa riadia verejným právom,
 • vydávať stanoviská k legislatívnym návrhom týkajúcim sa dôchodkov alebo uznávania odpracovanej doby k stanovovaniu dôchodkových nárokov,
 • vypracúvať návrh správy a predkladať správu parlamentu o štátnom// predkladať parlamentu správu o štátnom// záverečnom účte (απολογισμός) a súvahe(ισολογισμός),
 • prejednávať spory týkajúce sa priznania dôchodkov,
 • prejednávať veci týkajúce sa zodpovednosti štátnych alebo vojenských zamestnancov za škody spôsobené štátu úmyselným konaním alebo z nedbanlivosti.

Rozhodnutia Účtovného dvora nepodliehajú súdnej právomoci rady štátu.

Iné špecializované súdy

Vojenské súdy, námorné súdy a súdy vojenského letectva

Uvedené súdy sú osobitnými trestnými súdmi. Všetky trestné činy spáchané vojenskými zamestnancami v armáde, námorníctve alebo vojenskom letectve (bez výnimky) patria do príslušnosti vojenských súdov.

Najvyšší osobitný súd

Najvyšší osobitný súd (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) je špecializovaný súd podobný ústavnému súdu tým, že väčšina sporov v jeho pôsobnosti sa týka ústavy. Tento súd je zriadený podľa článku 100 gréckej ústavy a zodpovedá za posúdenie platnosti parlamentných volieb, odvolávanie poslancov alebo riešenie sporov medzi troma vyššími gréckymi súdmi. Rozsudky Najvyššieho osobitného súdu sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať.

Súd pozostáva z predsedu Rady štátu, predsedu Najvyššieho súdu (Αρείου Πάγου), predsedu Účtovného dvora, štyroch členov Rady štátu a štyroch členov Najvyššieho súdu (určených losovaním raz za dva roky).

Súdu predsedá starší z predsedov Rady štátu a Najvyššieho súdu. Pri pojednávaní vo veciach, ktoré sa týkajú riešenia konfliktov a sporov o ústavnosť alebo výkladu právnych predpisov, toto zloženie dopĺňajú dvaja riadni profesori práva z gréckych univerzít.

Osobitný súd pre mylné rozsudky

Osobitný súd pre mylné rozsudky (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας), ktorého právnym základom je článok 99 ústavy a zákon č. 693/1977, rozhoduje v žalobách vo veci mylných rozsudkov podaných na súdnych úradníkov. Tvoria ho predseda Rady štátu, ktorý koná ako predseda, ďalej člen Rady štátu, člen Najvyššieho súdu, člen Účtovného dvora, dvaja riadni profesori práva z gréckych univerzít a dvaja advokáti (členovia Vrchnej disciplinárnej rady advokátov – Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου των δικηγόρων – určení losovaním).

Osobitný súd pre posudzovanie zodpovednosti ministrov

Tento súd (Ειδικό Δικαστήριο ευθύνης υπουργών) je zriadený podľa článku 86 ústavy.

Súd sa zvoláva v každej konkrétnej veci a tvorí ho šesť členov Rady štátu sedem členov Najvyššieho súdu, ktorých určí losovaním predseda parlamentu po podaní návrhu na súdne konanie. Pojednávania môžu byť vo forme verejného zasadnutia parlamentu a predsedajú im členovia dvoch najvyšších súdov – ktorí musia byť vymenovaní alebo uvedení do svojej funkcie pred predložením návrhu na začatie súdneho konania. Senátu predsedá najvyššie postavený zo zvolených členov Najvyššieho súdu; ak viacerí členovia majú rovnaké postavenie, predsedá im najstarší z nich. Člen štátnej prokuratúry na Najvyššom súde alebo jeho zástupca (obidvaja určení losovaním) koná ako štátny prokurátor.

Tento súd je príslušný pojednávať vo veci trestných činov, ktorých sa dopustili vládni ministri a námestníci ministrov pri výkone svojich povinností, pokiaľ dané veci postúpil tomuto súdu parlament.

Osobitný súd pre spory vo veci odmeňovania sudcov

Tento súd (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) je zriadený podľa článku 88 ústavy.

Pozostáva z členov osobitného súdu zriadeného podľa článku 99 ústavy a je doplnený o jedného riadneho profesora a jedného advokáta.

Má právomoc prejednávať spory týkajúce sa (všetkých druhov) odmeňovania sudcov a dôchodkov, ak by riešenie právnych záležitostí mohlo ovplyvniť situáciu v oblasti miezd, dôchodkov alebo daňového postavenia väčšieho počtu úradníkov.

Právne databázy

 1. Webová lokalita Rady štátu obsahuje viac než 250 000 rozhodnutí.

Prístup do databázy je bezplatný.

 1. Ďalej sa uvádzajú webové lokality hlavných gréckych správnych súdov prvého stupňa.

Na webovej lokalite Správneho súdu prvého stupňa mesta Atény sú dostupné tieto služby:

 • vyhľadávanie judikatúry,
 • zbierky judikatúry.

Pripravujú sa tieto služby:

 • vydávanie certifikátov,
 • sledovanie prípadov,
 • predkladanie právnych dokumentov.

Na stránkach všetkých ostatných súdov sú dostupné tieto služby:

 • elektronická žiadosť o certifikáty,
 • sledovanie prípadov.

Na väčšine uvedených stránok sú k dispozícii aj informácie o príslušnosti súdov, histórii, rokovacom poriadku, organizačných poriadkoch, úradujúcich sudcoch atď.

Prístup je vo všeobecnosti bezplatný. Používanie právnej databázy je však vymedzené pre sudcov a vyžaduje si špeciálny užívateľský softvér a identifikačné kódy.

 1. Webové lokality hlavných gréckych odvolacích súdov v správnych veciach (διοικητικά εφετεία):

Dostupné sú tieto služby:

 • každodenné harmonogramy pojednávaní,
 • elektronická žiadosť o certifikáty,
 • sledovanie prípadov.

Prístup je vo všeobecnosti bezplatný. Používanie právnej databázy je však vymedzené pre sudcov a vyžaduje si špeciálny užívateľský softvér a identifikačné kódy.

Súvisiace odkazy

Rada štátu

Účtovný dvor

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.