Vnútroštátne špecializované súdy

Grécko

V tejto časti sa uvádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov v Grécku.

Autor obsahu
Grécko

Účtovný dvor

Účtovný dvor (Ελεγκτικό Συνέδριο) zriadený podľa článku 98 gréckej ústavy je vrchným súdom dvojakého charakteru so súdnymi a administratívnymi úlohami. Pri výkone správnych právomocí si zachováva súdny charakter. Zloženie účtovného dvora je rovnaké ako štátnej rady. Účtovný dvor vykonáva svoje súdne právomoci v pléne (Ολομέλεια), troch sekciách (τμήματα) a oddeleniach (κλιμάκια).

Má tieto hlavné právomoci:

  • audit výdavkov štátu a miestnych samospráv alebo iných verejnoprávnych právnických osôb,
  • audit zmlúv značnej finančnej hodnoty, v ktorých je protistranou štát alebo osoba s rovnocenným postavením,
  • audit účtovných závierok účtovníkov verejnoprávnych subjektov a miestnych samospráv alebo iných právnických osôb, ktoré sa riadia verejným právom,
  • vydávanie stanovísk k legislatívnym návrhom týkajúcim sa dôchodkov alebo uznávania odpracovaného času na účely dôchodkových nárokov,
  • vypracovanie a predkladanie správy parlamentu o štátnom záverečnom účte a súvahe,
  • konanie v sporoch, ktoré sa týkajú priznania dôchodkov,
  • konanie vo veciach, ktoré sa týkajú zodpovednosti civilných alebo vojenských štátnych zamestnancov za škody spôsobené štátu, či už úmyselným konaním, alebo z nedbanlivosti.

Rozhodnutia účtovného dvora nepodliehajú súdnej právomoci štátnej rady.

Ďalšie špecializované súdy

Vojenské súdy (στρατοδικεία), námorné súdy (ναυτοδικεία) a súdy vojenského letectva (αεροδικεία)

Uvedené súdy sú osobitnými trestnými súdmi. Všetky trestné činy spáchané vojenskými zamestnancami v armáde, námorníctve alebo vojenskom letectve (bez výnimky) patria do právomoci uvedených súdov.

Najvyšší osobitný súd

Najvyšší osobitný súd (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) je špecializovaný súd, ktorý je podobný ústavnému súdu v tom, že väčšina sporov v jeho právomoci má ústavný charakter. Tento súd je zriadený podľa článku 100 gréckej ústavy a zodpovedá za rozhodovanie o platnosti parlamentných volieb, o odvolávaní poslancov parlamentu z funkcie alebo o riešení sporov medzi troma vrchnými súdmi Grécka. Rozsudky najvyššieho osobitného súdu sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať.

Súd tvorí predseda štátnej rady, predseda najvyššieho súdu (Άρειος Πάγος), predseda účtovného dvora, štyria členovia štátnej rady a štyria členovia najvyššieho súdu (určení losovaním raz za dva roky).

Súdu predsedá najdlhšie pôsobiaci predseda štátnej rady alebo najvyššieho súdu. Pri konaniach o veciach, ktoré sa týkajú riešenia konfliktov a sporov o ústavnosť alebo výkladu právnych ustanovení, zloženie súdu dopĺňajú dvaja doživotní profesori práva z gréckych univerzít.

Osobitný súd pre mylné rozsudky

Osobitný súd pre mylné rozsudky (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας), ktorého právnym základom je článok 99 ústavy a zákon č. 693/1977, rozhoduje vo veciach mylných rozsudkov vedených proti súdnym úradníkom. Súd tvorí predseda štátnej rady (ktorý je zároveň predsedajúcim tohto súdu), člen štátnej rady, člen najvyššieho súdu, člen účtovného dvora, dvaja doživotní profesori práva z gréckych univerzít a dvaja advokáti (členovia Vrchnej disciplinárnej rady advokátov, určení losovaním).

Osobitný súd pre posudzovanie zodpovednosti ministrov

Osobitný súd pre posudzovanie zodpovednosti ministrov (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) je zriadený podľa článku 86 ústavy.

Súd zasadá v prípade špecifických vecí a tvorí ho šesť členov štátnej rady a sedem členov najvyššieho súdu, ktorých určí losovaním predseda parlamentu po začatí súdneho konania. Pojednávania majú formu verejného zasadnutia parlamentu a predsedajú im členovia uvedených dvoch vrchných súdov. Títo členovia musia byť vymenovaní alebo uvedení do svojej súčasnej funkcie pred predložením návrhu na začatie súdneho konania. Predsedajúcim je najvyššie postavený z členov najvyššieho súdu vybratých losovaním. Ak viacerí členovia majú rovnaké postavenie, predsedajúcim je ten z nich, ktorý vo svojej funkcii pôsobí najdlhšie. Člen prokuratúry najvyššieho súdu alebo jeho zástupca (obidvaja určení losovaním) koná ako prokurátor.

Osobitný súd vedie konania v prípade trestných činov, ktoré spáchali vládni ministri a námestníci ministrov počas výkonu svojich funkcií, ak tieto veci postúpil súdu parlament.

Osobitný súd pre spory vo veci odmeňovania sudcov

Osobitný súd pre spory vo veci odmeňovania sudcov (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) je zriadený podľa článku 88 ústavy.

Tvoria ho členovia osobitného súdu zriadeného podľa článku 99 ústavy a je doplnený o jedného doživotného profesora a jedného advokáta.

Tento súd vedie konania o sporoch týkajúcich sa (všetkých druhov) odmeňovania a dôchodkov sudcov, ak je pravdepodobné, že urovnanie právnych otázok ovplyvní plat, dôchodok alebo daňovú situáciu väčšieho počtu úradníkov.

Právne databázy

Na webovom sídle účtovného dvora je zhrnutie orientačného počtu rozsudkov.

Súvisiace odkazy

Účtovný dvor

Posledná aktualizácia: 29/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.