Vnútroštátne špecializované súdy

Maďarsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov v Maďarsku.

Autor obsahu
Maďarsko

Špecializované súdy

Správne a pracovné súdy (Közigazgatási és munkaügyi bíróság)

Pokiaľ ide o organizáciu súdnictva, Ústava uvádza, že súdnictvo je viacúrovňové a že pre určité druhy vecí je možné vytvoriť osobitné súdy. V rámci organizácie súdnictva fungujú ako špecializované súdy správne a pracovné súdy.

Tieto súdy fungujú od 1. januára 2013. Pred uvedeným dátumom plnili ich úlohy pracovné súdy (munkaügyi bíróságok), resp. oblastné súdy (törvényszékek).

Správny a pracovný súd rozhoduje na prvom stupni vo veciach súvisiacich so súdnym preskúmaním administratívnych rozhodnutí, pracovným pomerom alebo inými pracovnoprávnymi vzťahmi, ktoré majú charakter pracovného pomeru, a v ďalších veciach, ktoré mu ukladá zákon. Na druhom stupni rozhoduje oblastný súd a v prípade žiadosti o preskúmanie Najvyšší súd (Kúria).

Ústavný súd (Alkotmánybíróság)

Ústavný súd je nezávislý orgán, ktorý funguje oddelene od súdneho systému.

Hlavnou úlohou tohto súdu je ochrana ústavnosti. Sídli v Budapešti.

Ústavný súd sa skladá z 15 sudcov zvolených dvojtretinovou väčšinou poslancov Parlamentu na funkčné obdobie 12 rokov. Predsedu Ústavného súdu volia takisto poslanci Parlamentu dvojtretinovou väčšinou spomedzi sudcov tohto súdu. Mandát predsedu trvá do konca funkčného obdobia sudcu Ústavného súdu. Sudcovia Ústavného súdu nemôžu byť členmi politických strán a nemôžu vykonávať politickú činnosť. Podrobnosti o pôsobnosti, organizácii a fungovaní Ústavného súd upravuje ústavný zákon (sarkalatos törvény) Na jeho schválenie je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných poslancov Parlamentu. Zmena Ústavy si vyžaduje dvojtretinovú väčšinu všetkých poslancov. Ústavný súd:

  1. rozhoduje o súlade schválených, ale nevyhlásených zákonov s Ústavou;
  2. na návrh sudcu rozhoduje o súlade právnych predpisov, ktoré sa majú aplikovať v konkrétnej veci, s Ústavou;
  3. na základe ústavnej sťažnosti rozhoduje o súlade právnych predpisov, ktoré sa majú aplikovať v konkrétnej veci, s Ústavou;
  4. na základe ústavnej sťažnosti rozhoduje o súlade rozhodnutia súdu s Ústavou;
  5. na návrh vlády, jednej štvrtiny poslancov Parlamentu alebo ochrancu základných práv (ombudsmana) rozhoduje o súlade právneho predpisu s Ústavou;
  6. rozhoduje o súlade právnych predpisov s medzinárodnými zmluvami;
  7. vykonáva ďalšie úlohy podľa Ústavy alebo podľa ústavného zákona (sarkalatos törvény), ktorým sa upravuje jeho pôsobnosť.

V rámci pôsobnosti uvedenej v písm. b), c) a e) Ústavný súd zruší právny predpis, ktorý nie je v súlade s Ústavou.

V rámci pôsobnosti uvedenej v písm. d) zruší rozhodnutie súdu, ktoré je v rozpore s Ústavou.

V rámci pôsobnosti uvedenej v písm. f) môže zrušiť právny predpis, ktorý je v rozpore s medzinárodnou zmluvou.

Ústavný súd takisto vydáva nálezy o právnych účinkoch ústavných zákonov (sarkalatos törvény).

Právna databáza

Viac informácií nájdete na webovej lokalite Ústavného súdu Maďarskej republiky

Súvisiace odkazy

Oficiálna webová lokalita Ústavného súdu Maďarskej republiky

A magyar bíróságok hivatalos honlapja Oficiálna webová lokalita maďarských súdov

Posledná aktualizácia: 06/04/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.