Vnútroštátne špecializované súdy

Írsko

V tomto oddiele sú uvedené informácie o organizácii špecializovaných súdov v Írsku v súvislosti so všeobecnou organizáciou súdov. Pozri strany venované Organizácii súdnictva a Všeobecným súdom, pokiaľ ide o podrobnosti o súdoch všeobecne.

Autor obsahu
Írsko

Špecializované súdy

Súd pre konania s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Court)

Konanie s nízkou hodnotou sporu predstavuje nenákladný a neformálny prostriedok na riešenie nárokov spotrebiteľov, v ktorom nie je potrebné právne zastúpenie účastníkov konania. Súd pre konania s nízkou hodnotou sporu pôsobí v rámci okresného súdu. Toto konanie je k dispozícii pre nároky nepresahujúce hodnotu 2 000 EUR, pokiaľ spotrebiteľ kupuje tovary alebo služby a vznikne mu drobná majetková škoda, alebo sa usiluje o vrátenie zálohy za nájom. Pri nesporných nárokoch sa nevyžaduje osobná účasť na súde. Ak je nárok sporný a vyrovnanie nemožno dosiahnuť mimosúdne, je prípad posudzovaný sudcom okresného súdu (District Court), proti ktorého rozhodnutiu sa môže odvolať obvodný súd (Circuit Court).

Obchodný súd (Commercial Court)

Obchodný súd je v skutočnosti špecializovaným útvarom Najvyššieho súdu (High Court). Jednou z jeho hlavných charakteristík je, že môže veci prejednávať okamžite. Aby to bolo možné, má tento súd svoje vlastné postupy na urýchlenie vecí, ktoré sa vyskytnú v poradovníku. Tieto postupy sa riadia predpisom 63A Rokovacieho poriadku vyšších súdov (Rules of the Superior Courts).

Súd sa zaoberá vecami, ktoré patria do kategórie „obchodné konania“ podľa predpisu 63A, ods. 1. Patria sem veci, ktoré sa týkajú práva obchodných spoločnostiach, insolvenčného práva, duševného vlastníctva, špecifických zmlúv o dielo, správneho práva a ústavného práva. Aby mohol byť nárok alebo protinárok prípustný na súde podľa predpisu 63A ods. 1 písm. a), musí mať hodnotu minimálne 1 000 000 EUR. Pri prípadoch prípustných podľa odseku 1 písm. b), ktoré dáva sudcovi obchodného súdu diskrečné právo neexistuje žiadna hranica.

Súd pre drogové delikty (The Drug Treatment Court)

Program Súdu pre drogové delikty (DTC) pôsobí v rámci okresného súdu. Drogovo závislým, ktorí boli odsúdení za nenásilné trestné činy, ponúka možnosť uniknúť zo začarovaného kruhu drogovej závislosti, páchania trestnej činnosti a väzenia. Vhodní kandidáti sú posudzovaní podľa motivácie zapojiť sa do programu.

Ostatné tribunály

Viacero špecializovaných tribunálov prejednáva odvolania proti rozhodnutiam o dani z príjmu, rozhoduje o nárokoch na sociálne zabezpečenie, prejednáva žaloby podľa právnych predpisov o rovnosti a rozhoduje o imigračných žiadostiach a v záležitostiach týkajúcich sa územného plánovania a zamestnanosti. Týmto tribunálom nepredsedajú sudcovia, ale kvalifikovaní odborníci a ich rozhodnutia podliehajú odvolaniu alebo preskúmaniu na obvodnom alebo Najvyššom súde.

Posledná aktualizácia: 18/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.