Vnútroštátne špecializované súdy

Taliansko

V tejto časti sa nachádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov v Taliansku.

Autor obsahu
Taliansko

Špecializované súdy – úvod

V Taliansku sa spravodlivosť vykonáva v mene talianskeho ľudu a podľa talianskej ústavy súdy podliehajú iba zákonu. Podľa článku 102 ústavy vykonávajú súdnu moc všeobecné súdy, zriadené v rámci súdneho systému a podliehajúce jeho pravidlám: to znamená, že nie je povolené zriaďovať akékoľvek zvláštne alebo špeciálne súdy (okrem tých, ktoré sú výslovne stanovené). Zriaďovať sa môžu len špecializované komory všeobecných súdov, a to aj za účasti kvalifikovaných občanov, ktorí nie sú členmi súdnictva. Priamo v ústave sa však predpokladajú súdy, ktoré nie sú súčasťou súdneho systému (všeobecné súdy).

Špecializované súdy

Pokiaľ ide o občianskoprávne veci (v najširšom zmysle slova), talianske súdy sa delia na všeobecné a správne súdy. Správne súdy majú právomoc vo veciach ochrany oprávnených záujmov a v osobitných oblastiach ustanovených zákonom aj vo veciach práv jednotlivcov voči štátnym orgánom: správnymi súdmi sú regionálny správny súd (Tribunale Amministrativo Regionale), ktorý je súdom prvého stupňa, a Štátna rada (Consiglio di Stato), ktorá je súdom druhého stupňa. Všeobecné súdy sú príslušné vo veciach týkajúcich sa práv jednotlivcov, správne súdy majú právomoc vo veciach týkajúcich sa oprávnených záujmov. Správny súdny poriadok (codice di giustizia amministrativa), ktorý obsahuje aj zoznam druhov právomocí, je možné nájsť v legislatívnom dekréte č. 104/2010 (decreto legislativo n. 104 del 2010). Správny súdny poriadok je bezplatne k dispozícii vo francúzštine, angličtine a nemčine.

Ďalším súdnym orgánom je Účtovný súd (Corte dei conti). Účtovný súd má právomoc vo veciach týkajúcich sa verejného účtovníctva a iných záležitostí špecifikovaných v právnych predpisoch. Účtovný súdny poriadok (codice di giustizia contabile) je možné nájsť v legislatívnom dekréte č. 174/2016 (decreto legislativo n. 174 del 2016).

Taliansko má aj daňové súdy a ich rokovací poriadok je stanovený legislatívnym dekrétom č. 546/1992 (decreto legislativo n. 546 del 1992). Právomoc vo veciach týkajúcich sa daní vykonávajú provinčné daňové súdy (Commissioni Tributarie Provinciali – CTP), ktoré sú súdmi prvého stupňa, a regionálne daňové súdy (Commissioni Tributarie Regionali – CTR), ktoré sú odvolacími súdmi. Daňové súdy majú právomoc rozhodovať o všetkých sporoch týkajúcich sa daní bez ohľadu na druh či názov dane vrátane regionálnych, provinčných a obecných daní a príspevkov platených talianskej národnej zdravotnej službe (Servizio sanitario nazionale), daní a dodatočných daní, súvisiacich sankcií a poplatkov z úrokov a akýchkoľvek ďalších vedľajších poplatkov.

Proti rozsudkom vyneseným špecializovanými súdmi je možné podať žiadosť o kasačný opravný prostriedok na Najvyššom kasačnom súde (Corte Suprema di Cassazione) (článok 111 ústavy).

Posledná aktualizácia: 18/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.