Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Lotyšsko

V tejto rubrike sa uvádza prehľad špecializovaných súdov v Lotyšsku.

Autor obsahu
Lotyšsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ústavný súd Lotyšskej republiky (Satversmes tiesa)

V súlade s Ústavou Lotyšskej republiky (ďalej len „ústava“) má Lotyšsko Ústavný súd (Satversmes tiesa), nezávislý súdny orgán, ktorý v rámci právomoci stanovenej zákonom rozhoduje o ústavnosti zákonov a o iných veciach, ktoré spadajú do jeho právomoci na základe zákona. Ústavný súd má právomoc zrušiť zákony a iné akty, alebo ich časti.

Podľa článku 16 zákona o Ústavnom súde (Satversmes tiesas likums) Ústavný súd skúma prípady týkajúce sa:

 1. ústavnosti zákonov;
 2. ústavnosti medzinárodných dohôd podpísaných alebo uzatvorených Lotyšskom [aj pred ich ratifikáciou lotyšským parlamentom (Saeima)];
 3. súladu iných normatívnych aktov alebo ich častí s právnymi normami (aktmi) vyššej právnej sily;
 4. súladu iných aktov (okrem administratívnych aktov) prijatých parlamentom (Saeima), radou ministrov, prezidentom republiky, predsedom parlamentu (Saeima) a premiérom so zákonom;
 5. súladu akéhokoľvek dekrétu, ktorým minister poverený radou ministrov zruší rozhodnutie, ktoré prijal miestny orgán, so zákonnými ustanoveniami;
 6. súladu vnútroštátnych právnych noriem Lotyšska s akoukoľvek medzinárodnou dohodou, ktorú uzatvorilo Lotyšsko a ktorá nie je v rozpore s ústavou.

Ústavný súd má sedem sudcov, ktorí sú zvolení parlamentnou väčšinou, čo predstavuje najmenej 51 hlasov. Traja sudcovia sú menovaní na návrh najmenej desiatich členov parlamentu (Saeima), dvaja na návrh rady ministrov a dvaja na návrh plenárneho zasadnutia Najvyššieho súdu. Kandidátov na funkciu sudcu Ústavného súdu vyberá plénum Najvyššieho súdu spomedzi sudcov Lotyšskej republiky.

Ústavný súd nemôže konať z vlastnej iniciatívy, musia sa naň obrátiť zákonom stanovené osoby.

Právo podať návrh na začatie konania týkajúceho sa ústavnosti zákona alebo medzinárodnej dohody podpísanej alebo uzavretej Lotyšskom [aj pred jej ratifikáciou parlamentom (Saeima)], súladu iných normatívnych aktov alebo ich častí s normatívnymi aktmi vyššej právnej sily, ako aj súladu vnútroštátnych právnych noriem Lotyšska s medzinárodnými dohodami, ktoré uzatvorilo Lotyšsko a ktoré nie sú v rozpore s ústavou, sa priznáva týmto osobám a orgánom:

 1. prezident republiky;
 2. parlament (Saeima);
 3. aspoň dvadsať poslancov parlamentu (Saeima);
 4. rada ministrov;
 5. generálny prokurátor;
 6. Dvor audítorov Lotyšska;
 7. mestská rada (pašvaldības dome);
 8. ombudsman (tiesībsargs), ak orgán alebo štátny úradník, ktorý vydal napadnutý akt, neodstránil zistené nedostatky v lehote stanovenej ombudsmanom;
 9. súd rozhodujúci v občianskom, trestnom či správnom konaní;
 10. sudca katastrálneho úradu (zemesgrāmatu nodaļa) pri zápise nehnuteľnosti a súvisiacich práv v katastri nehnuteľností;
 11. dotknutá osoba v prípade porušenia základných práv stanovených v ústave;
 12. súdna rada (Tieslietu padome) v rámci svojich zákonných právomocí.

Právo podať návrh na začatie konania týkajúceho sa súladu iných aktov (okrem administratívnych aktov) prijatých parlamentom (Saeima), radou ministrov, prezidentom republiky, predsedom parlamentu (Saeima) a premiérom so zákonom majú tieto osoby a orgány:

 1. prezident republiky;
 2. parlament (Saeima);
 3. aspoň dvadsať poslancov parlamentu (Saeima);
 4. rada ministrov;
 5. súdna rada (Tieslietu padome) v rámci svojich zákonných právomocí.

Právo podať návrh na začatie konania týkajúceho sa súladu akéhokoľvek dekrétu, ktorým minister poverený radou ministrov zruší rozhodnutie, ktoré prijal miestny orgán, so zákonnými ustanoveniami, má príslušný miestny orgán.

Prípady týkajúce sa ústavnosti zákonov a ministerských vyhlášok, súladu vnútroštátnych právnych noriem Lotyšska s akoukoľvek medzinárodnou dohodou, ktorú uzatvorilo Lotyšsko a ktorá nie je v rozpore s ústavou, ako aj ústavnosti medzinárodných dohôd, ktoré podpísalo alebo uzatvorilo Lotyšsko [aj pred ich ratifikáciou parlamentom (Saeima)], a iných normatívnych aktov alebo ich častí skúma Ústavný súd zasadajúci v pléne. Všetky ostatné prípady skúma komisia troch sudcov, ak Ústavný súd nerozhodne inak.

Rozsudky Ústavného súdu sú konečné a právoplatné v okamihu ich vynesenia. Tieto rozsudky a výklad právnych noriem, ktoré sa v nich uvádzajú, sú záväzné pre všetky orgány (vrátane súdnych orgánov) a úradníkov štátnych a miestnych orgánov, ako aj pre fyzické a právnické osoby.

Akákoľvek právna norma, o ktorej Ústavný súd rozhodne, že je v rozpore s inou právnou normou vyššej právnej sily, sa zruší k dátumu uverejnenia rozsudku, ak Ústavný súd nerozhodne inak. Ak Ústavný súd vyhlási, že medzinárodná dohoda, ktorú podpísalo alebo uzatvorilo Lotyšsko, je v rozpore s ústavou, rada ministrov ju musí bezodkladne zmeniť, zrušiť, pozastaviť jej platnosť alebo ju vypovedať.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Judikatúra Ústavného súdu (vyhľadávanie)

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Stručný opis obsahu

V databáze sa uvádzajú rozsudky Ústavného súdu Lotyšskej republiky.

Doplňujúce informácie

Rozhranie vyhľadávania v databáze a rozsudky sú dostupné v lotyšskom a anglickom jazyku.

Odkazy

Ústavný súd Lotyšskej republiky (Satversmes tiesa)

Posledná aktualizácia: 20/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.