Vnútroštátne špecializované súdy

Litva

V tejto časti nájdete informácie o špecializovaných súdoch v Litve.

Autor obsahu
Litva

Špecializované súdy

Ústavný súd Litovskej republiky (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas) zabezpečuje nadradenosť Ústavy v rámci právneho systému. Rozhoduje o otázkach ústavnej spravodlivosti tak, že posudzuje, či sú zákony a iné právne akty prijaté parlamentom v súlade s Ústavou a či sú akty prijaté prezidentom alebo vládou republiky v súlade s Ústavou a legislatívou.

Správne súdy

V Litve je šesť správnych súdov:

  • Najvyšší správny súd Litvy (Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas),
  • päť regionálnych správnych súdov.

Najvyšší správny súd

Najvyšší správny súd (Vyriausiasis administracinis teismas) je súd prvej a poslednej inštancie pre správne prípady, ktoré spadajú do jeho právomoci na základe zákona. Zaoberá sa opravnými prostriedkami proti rozhodnutiam, nálezom a príkazom okresných správnych súdov a proti rozhodnutiam krajských súdov v prípadoch týkajúcich sa správnych deliktov.

Najvyšší správny súd tiež prejednáva žiadosti o opätovné otvorenie ukončených správnych prípadov, vrátane prípadov týkajúcich sa správnych deliktov v oblastiach stanovených zákonom. Najvyšší správny súd vyvinul jednotný postup na interpretáciu a uplatňovanie zákonov a iných právnych aktov.

Krajské správne súdy (apygardų administraciniai teismai)

Krajské správne súdy sú súdy so špeciálnou právomocou. Ich funkciou je prejednávať sťažnosti (návrhy) na správne činnosti a konanie z úradnej moci alebo opomenutia (nevykonanie povinností) zo strany orgánov verejnej a štátnej správy.

Krajské správne súdy sa zaoberajú spormi v oblasti verejnej správy a otázkami súvisiacimi so zákonnosťou regulačných správnych aktov, daňovými spormi atď.

Predtým, než sa niekto obráti na správny súd, o jednotlivých právnych aktoch alebo opatreniach vykonávaných orgánmi verejnej správy sa môže diskutovať v predsúdnej fáze. V takýchto prípadoch spory preskúmajú obecné komisie pre verejno-správne spory, okresné komisie pre správne spory a Ústredná komisia pre správne spory (Vyriausioji administracinių ginčų komisija).

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.