Vnútroštátne špecializované súdy

Luxembursko

V tejto časti nájdete prehľad špecializovaných súdov v Luxembursku.

Autor obsahu
Luxembursko

Všeobecné súdy

Arbitrážna rada sociálneho zabezpečenia (Conseil arbitral de la sécurité sociale) a Najvyššia rada sociálneho zabezpečenia (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Všetky spory v oblasti sociálneho zabezpečenia týkajúce sa uzavretia sociálneho poistenia alebo záležitostí podliehajúcich sociálnemu poisteniu, príspevkov, poriadkových pokút a dávok s výnimkou sporov uvedených v článku 317 alebo sporov týkajúcich sa článkov 147 a 148 Zákonníka sociálneho poistenia (Code des assurances sociales) posudzuje Arbitrážna rada sociálneho zabezpečenia a v prípade odvolania Najvyššia rada sociálneho zabezpečenia. Proti konečným rozhodnutiam Arbitrážnej rady sociálneho zabezpečenia a proti rozsudkom Najvyššej rady sociálneho zabezpečenia možno podať dovolanie na Kasačný súd.

Správne súdy

Správny súd (Cour Administrative)

Ak zákon nestanovuje inak, odvolanie proti rozhodnutiam prvostupňového správneho súdu rozhodujúceho ako zrušujúci sudca, proti konkrétnym správnym rozhodnutiam a proti rozhodnutiam vyneseným vo veci správnych nariaďujúcich aktov možno podať na Správny súd so sídlom v Luxemburgu. Správny súd rozhoduje aj v odvolacom konaní a ako sudca rozhodujúci vo veci samej rozhoduje o odvolaniach podaných proti rozhodnutiam iných správnych súdov, ktoré už rozhodli o zmenených odvolaniach, pre ktoré osobitné zákony ukladajú príslušnosť týmto súdom.

Všetci advokáti, ktorí môžu zastupovať na súdoch veľkovojvodstva, môžu zastupovať aj na Správnom súde, ale iba „advokáti zapísaní v zozname I“ zo zoznamov, ktoré každoročne zostavujú rady advokátskych komôr, majú právo vykonávať vyšetrovacie a procesné úkony (zastupovanie právnym zástupcom pred súdom).

Štát zastupuje na Správnom súde zmocnenec vlády alebo advokát.

Prvostupňový správny súd (Tribunal administratif)

Prvostupňový správny súd so sídlom v Luxemburgu rozhoduje o odvolaniach pre nepríslušnosť, prekročenie a zneužitie právomoci, porušenie zákona alebo foriem určených na ochranu súkromných záujmov, proti všetkým správnym rozhodnutiam, voči ktorým nie je možné podať žiadne iné odvolanie podľa zákonov a nariadení, a proti správnym nariaďujúcim aktom bez ohľadu na orgán, ktorý ich vydal. V zásade rozhoduje aj o sporoch týkajúcich sa priamych daní a obecných daní a poplatkov.

Odvolanie proti rozhodnutiam prvostupňového správneho súdu možno podať na Správnom súde.

Prvostupňový správny súd rozhoduje ako sudca rozhodujúci vo veci samej o odvolaniach proti rozhodnutiam riaditeľa správy priamych príspevkov (Administration des contributions directes) v prípadoch, keď príslušné zákony stanovujú možnosť takéhoto odvolania.

Ostatné špecializované súdy

Ústavný súd

Ústavný súd rozhoduje o súlade zákonov s ústavou s výnimkou zákonov, ktoré sa týkajú schvaľovania zmlúv.

Ak niektorá strana spochybní súlad zákona s ústavou pred všeobecným alebo správnym súdom, tento súd je povinný predložiť vec Ústavnému súdu okrem prípadu, keď sa domnieva, že: a) rozhodnutie o otázke súladu nie je nevyhnutné, pokiaľ ide o vynesenie rozsudku; b) otázka súladu je neopodstatnená; c) Ústavný súd už rozhodol v rovnakej veci.

Ústavný súd je zložený z predsedu Najvyššieho súdu (Cour Supérieure de Justice), predsedu Správneho súdu, dvoch radcov pri Kasačnom súde a piatich sudcov vymenovaných veľkovojvodom na základe spoločného súhlasu Najvyššieho súdu a Správneho súdu. Ústavný súd má jeden senát zasadajúci v zložení piatich sudcov.

Právne databázy týkajúce sa týchto oblastí

Pozri časť venovanú súdom na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Pozri webové sídlo Arbitrážnej rady sociálneho zabezpečenia a Najvyššej rady sociálneho zabezpečenia.

Pozri webové sídlo správnych súdov.

Pozri webové sídlo Ústavného súdu.

Súvisiace odkazy

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

Posledná aktualizácia: 20/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.