Vnútroštátne špecializované súdy

Malta

V tejto časti sa uvádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov na Malte.

Autor obsahu
Malta

Špecializované súdy

Ústavný súd

Druhý stupeň

Odvolanie

Ústavný súd sa zaoberá odvolaniami týkajúcimi sa domnelého porušovania ľudských práv, výkladov ústavy a neplatnosti zákonov. Má tiež právomoc rozhodovať o otázkach týkajúcich sa členov Snemovne reprezentantov a vo veciach týkajúcich sa voľby členov Snemovne reprezentantov, ktoré mu boli postúpené.

Predsedom senátu je Prim’Imħallef (predseda Ústavného súdu zastávajúci najvyššiu funkciu v hierarchii sudcov), ktorému asistujú ďalší dvaja sudcovia.

Prvá komora Občianskeho súdu

Prvý stupeň

Prvá komora Občianskeho súdu sa zaoberá aj vecami týkajúcimi sa domnelého porušovania ľudských práv a základných slobôd, ktoré sú chránené ústavou Malty a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Predsedá sudca.

Pracovnoprávny tribunál

Prvý stupeň

Tento tribunál rieši spory týkajúce sa nezákonnej výpovedediskriminačného alebo iného nezákonného zaobchádzania na pracovisku.

Predsedá osoba zastávajúca funkciu predsedu.

Rada pre reguláciu nájmu

Prvý stupeň

Rada pre reguláciu nájmu rieši veci týkajúce sa zmien podmienok nájmu vrátane zvýšenia nájomného a ukončenia nájmu. Prípady sa musia týkať nájomných zmlúv uzavretých pred 1. júnom 1995.

Predsedá súdny úradník.

Pozemková arbitrážna rada

Prvý stupeň

Pozemková arbitrážna rada rieši veci týkajúce sa klasifikácie vyvlastnenej pôdy, verejného záujmu pri vyvlastnení a výšky kompenzácie, ktorá prislúcha vlastníkovi.

Predsedá súdny úradník.

Rada pre kontrolu prenájmu poľnohospodárskych pozemkov

Prvý stupeň

Táto rada rozhoduje vo veciach týkajúcich sa prenájmu poľnohospodárskych pozemkov a nárokov majiteľov súvisiacich s ukončením takéhoto prenájmu.

Predsedá súdny úradník.

Správny tribunál

Prvý stupeň

Tento tribunál má právomoc na preskúmanie správnych aktov.

Predsedá sudca alebo súdny úradník.

Tribunál pre vysporiadanie dedičstva

Prvý stupeň

Tento tribunál rozhoduje vo veciach týkajúcich sa vysporiadania dedičstva po zosnulej osobe.

Predsedá rozhodca.

Odvolací tribunál pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľa

Odvolanie

Tento tribunál skúma a rieši odvolania proti rozhodnutiam, príkazom alebo opatreniam generálneho riaditeľa pre ochranu hospodárskej súťaže alebo generálneho riaditeľa pre záležitosti spotrebiteľov. Rozhodnutia tribunálu sú konečné, odvolať sa možno len vo výnimočných prípadoch. V rámci odvolania sa však preskúma len právna stránka napadnutého rozhodnutia.

Predsedá sudca a ďalší dvaja členovia.

Súd pre preskúmanie notárskych úkonov

Prvý stupeň

Ide o špeciálny súd, ktorý dohliada na všetky notárske úrady, notárske archívy a register obyvateľov. Môže vykonávať inšpekcie notárskych archívov, registra obyvateľov a notárskych úradov a ukladať disciplinárne sankcie. V rámci svojej právomoci môže aj požadovať opravy nesprávnych informácií v registri obyvateľov.

Zložený z inšpektorov nazývaných „visitors“.

Správne súdy

Súdne preskúmanie je postup, pri ktorom súd preskúmava zákonnosť rozhodnutia ministerstva, orgánu alebo agentúry verejnej správy, pričom disponuje právomocou nezákonné rozhodnutie zrušiť.

Rozhodnutie alebo postup administratívneho orgánu môže napadnúť každá osoba, ktorá je takýmto rozhodnutím alebo postupom priamo poškodená. Súdy majú túto kontrolnú pôsobnosť na základe článku 469A kapitoly 12 Zbierky zákonov Malty. Aj bez existencie relevantného právneho ustanovenia však možno súdne preskúmanie považovať za neoddeliteľnú súčasť kompetencií súdov, a to na základe doktríny o rozdelení moci, ktorú vo všeobecnosti uznávajú všetky demokratické štáty.

Kontrola zákonnosti správnych rozhodnutí je v pôsobnosti všeobecných súdov (t. j. prvej komory Občianskeho súdu). Proti ich rozhodnutiu môže sťažovateľ podať odvolanie na Odvolací súd.

Správny kontrolný tribunál bol vytvorený na základe zákona o správnom súdnictve, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009. Tento nezávislý a nestranný tribunál preskúmava správne akty, ktoré mu postúpila akákoľvek poškodená osoba, a takisto rozhoduje o sporoch, ktoré mu boli postúpené. Tribunálu predsedá osoba, ktorá zastáva alebo v minulosti zastávala funkciu sudcu alebo súdneho úradníka na Malte. Proti rozhodnutiu tohto tribunálu sa možno odvolať na Odvolacom súde.

Ostatné špeciálne orgány so súdnou právomocou

Miestne tribunály

Miestne tribunály predstavujú neoddeliteľnú súčasť súdneho systému Malty. Je ich možné chápať ako vysunuté pracoviská súdov a zaoberajú sa prípadmi porušenia zákona, ktoré môžu mať napriek svojej nízkej závažnosti obzvlášť negatívny dosah na verejnosť. Miestnym tribunálom predsedajú komisári pre spravodlivosť, ktorých vymenovanie alebo odvolanie sa riadi rovnakými pravidlami ako v prípade ostatných predstaviteľov súdnej moci.  Miestne tribunály majú zabezpečiť, aby sa každý občan mohol domáhať spravodlivosti a uplatniť svoje právo na spravodlivý proces. Na Malte existuje deväť miestnych tribunálov, v ktorých je zoskupených viacero miestnych rád.

Právne databázy

V časti s názvom Organizácia súdnictva v členských štátoch – Malta nájdete podrobné informácie o databázach s odkazmi na príslušné databázy.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy

Služby poskytované súdmi

Služby poskytované súdmi – rozhodnutia súdov online

Služby poskytované súdmi – súdne konania

Služby poskytované súdmi – používanie siení

Služby poskytované súdmi – štatistika

Služby poskytované súdmi – súdne predaje majetku dražbou

Služby poskytované súdmi – občianskoprávne tlačivá (v maltčine)

Právne služby (právne predpisy Malty)

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.