Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Holandsko

V tejto časti sa nachádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov v Holandsku.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Správne súdy

Správne súdy v Holandsku:

  • Okresný súd (Rechtbank): prvý stupeň pre všetky správne veci
  • Odvolací súd (Gerechtshof): odvolací súd pre daňové veci
  • Najvyšší súd (Hoge Raad): najvyšší súd pre daňové veci
  • Centrálny tribunál pre odvolania (Centrale Raad van Beroep): odvolací súd (a najvyšší stupeň) pre veci v oblasti sociálneho zabezpečenia
  • Odvolací tribunál vo veciach obchodu a priemyslu (College van Beroep voor het bedrijfsleven): odvolací súd (a najvyšší stupeň) v oblasti sociálno-ekonomického správneho práva
  • Oddelenie správneho súdnictva Štátnej rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): pre všetky správne veci, v ktorých nerozhodujú iné odvolacie súdy

Právne databázy

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite: justičný systém v Holandsku.

Súvisiace odkazy

Informácie o špecializovaných súdoch (v angličtine)

Posledná aktualizácia: 13/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.