Vnútroštátne špecializované súdy

Holandsko

V tejto časti sa nachádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov v Holandsku.

Autor obsahu
Holandsko

Správne súdy

Správne súdy v Holandsku:

  • Okresný súd (Rechtbank): prvý stupeň pre všetky správne veci
  • Odvolací súd (Gerechtshof): odvolací súd pre daňové veci
  • Najvyšší súd (Hoge Raad): najvyšší súd pre daňové veci
  • Centrálny tribunál pre odvolania (Centrale Raad van Beroep): odvolací súd (a najvyšší stupeň) pre veci v oblasti sociálneho zabezpečenia
  • Odvolací tribunál vo veciach obchodu a priemyslu (College van Beroep voor het bedrijfsleven): odvolací súd (a najvyšší stupeň) v oblasti sociálno-ekonomického správneho práva
  • Oddelenie správneho súdnictva Štátnej rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): pre všetky správne veci, v ktorých nerozhodujú iné odvolacie súdy

Právne databázy

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite: justičný systém v Holandsku.

Súvisiace odkazy

Informácie o špecializovaných súdoch (v angličtine)

Posledná aktualizácia: 27/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.