Vnútroštátne špecializované súdy

Poľsko

V tejto časti získate informácie o organizácii špecializovaných súdov v Poľsku.

Autor obsahu
Poľsko

Špecializované súdy

V Poľsku je niekoľko špecializovaných súdov a tribunálov.

Najvyšší súd (Sąd Najwyższy)

Najvyšší súd je najvyšší súdny orgán. Vykonáva súdny dohľad nad rozhodnutiami všetkých ostatných súdov, zabezpečuje konzistentnosť výkladu právnych predpisov a súdnej praxe.

Najvyšší súd nie je všeobecným súdom. Preskúmava veci kasáciou (súdny opravný prostriedok pre porušenie zákona) a ostatné odvolania proti súdnym rozsudkom a prijíma uznesenia určené na objasnenie právnych ustanovení, pri ktorých vznikajú pochybnosti alebo ktorých uplatňovanie spôsobuje rozdiely pri rozhodovaní súdov. Prijíma aj uznesenia vysvetľujúce právne otázky, ktoré sú mu predložené v súvislosti s konkrétnymi prípadmi. 

Poľský Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) uverejňuje svoje rozhodnutia s odôvodnením na svojej webovej stránke poľského Najvyššieho súdu, ktorá je dostupná aj v angličtine.

Ústavný tribunál (Trybunał Konstytucyjny)

V poľskom právnom systéme sa Ústavný tribunál (Trybunał Konstytucyjny) nepovažuje za všeobecný súd.

Ústavný tribunál rozhoduje:

  • o ústavnosti vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodných zmlúv,
  • o súlade vnútroštátnych právnych predpisov s ratifikovanými medzinárodnými zmluvami, ktorých ratifikácia sa vyžaduje pred ich schválením parlamentom,
  • o súlade právnych predpisov ústredných štátnych orgánov, ratifikovaných medzinárodných zmlúv a právnych aktov s ústavou,
  • o ústavnosti cieľov alebo činností politických strán,
  • o ústavných sťažnostiach.

Všetky jeho rozhodnutia sa zverejňujú spolu s odôvodnením na webovej stráne poľského Ústavného súdu, ktorá je dostupná aj v angličtine.

Štátny tribunál (Trybunał Stanu)

Štátny tribunál (Trybunał Stanu) rozhoduje vo veciach, keď sú osoby, ktoré zastávajú (alebo zastávali) najvyššie štátne funkcie, obvinené z porušenia ústavy alebo iných právnych aktov.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke poľského Štátneho tribunálu.

Správne súdy

Systém správnych súdov zahŕňa Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny) a regionálne správne súdy – jeden pre každé vojvodstvo alebo región (wojewódzkie sądy administracyjne).

Najvyšší správny súd:

  • rozhoduje o tom, či sú rozhodnutia miestnych správnych orgánov alebo normatívne právne akty krajských orgánov štátnej správy (terenowe organy administracji publicznej) v súlade so zákonom,
  • rozhoduje o sťažnostiach proti správnym rozhodnutiam, o rozhodnutiach vydaných v správnom konaní na základe sťažností (alebo o ukončení týchto konaní) a o rozhodnutiach, proti ktorým je možné sa odvolať v merite veci,
  • rozhoduje o určitých rozhodnutiach miestnych orgánov alebo združení týchto orgánov,
  • odpovedá na právne otázky, ktoré sú mu predložené na posúdenie odvolacími orgánmi miestnej samosprávy.

Najvyšší správny súd uverejňuje všetky svoje rozhodnutia, spolu s odôvodnením, od 1. októbra 2007. Do databáz sa ešte stále dopĺňajú skoršie rozhodnutia. Webová stránka súdu je dostupná len v poľštine.

Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny) uverejňuje všetky svoje rozhodnutia spolu s odôvodnením na svojej webovej stránke.

Posledná aktualizácia: 10/12/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.