Vnútroštátne špecializované súdy

Portugalsko

Na tejto stránke sa nachádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov v Portugalsku.

Autor obsahu
Portugalsko

Súdy prvého stupňa (Tribunais judiciais de 1.ª instância)

Súdmi prvého stupňa sú spravidla okresné súdy (tribunais de comarca). Sú zodpovedné za rozhodovanie vecí týkajúcich sa všetkých záležitostí, ktoré nepatria do právomoci iných súdov. Okresné súdy majú všeobecné aj osobitné právomoci.

Okresné súdy sú rozdelené na sekcie s osobitnými alebo všeobecnými právomocami, ako aj miestne sekcie. Sekcie sú nazvané podľa príslušných právomocí a názvu obce, v ktorej sa nachádzajú.

Vytvorené môžu byť takéto sekcie s osobitnými právomocami:

 1. ústredné občianskoprávne sekcie (Central cível);
 2. miestne občianskoprávne sekcie (Local cível);
 3. ústredné trestnoprávne sekcie (Central criminal);
 4. miestne trestnoprávne sekcie (Local criminal);
 5. miestne trestnoprávne sekcie pre nezávažné trestné činy (Local de pequena criminalidade);
 6. sekcie trestnoprávneho vyšetrovania (Instrução criminal);
 7. sekcie pre otázky rodiny a neplnoletých osôb (Família e menores);
 8. sekcie pre pracovnoprávne otázky (Trabalho);
 9. obchodné sekcie (Comércio);
 10. sekcie na výkon rozhodnutí (Execução).

Špecializované súdy so širšou územnou právomocou sú:

 1. súd pre otázky duševného vlastníctva (Tribunal da propriedade intelectual);
 2. súd pre otázky hospodárskej súťaže, regulácie a dohľadu (Tribunal da concorrência, regulação e supervisão);
 3. námorný súd (Tribunal Marítimo);
 4. súd pre výkon trestov (Tribunal de execução das penas);
 5. ústredný súd pre trestnoprávne vyšetrovanie (tribunal central de instrução criminal).

Sekcie s osobitnými právomocami

V rámci týchto sekcií sú obzvlášť významné:

ústredné občianskoprávne sekcie.

Tieto sekcie majú právomoc:

 • rozhodovať v občianskoprávnych konaniach o určovací rozsudok v rámci spoločného postupu vo veciach s hodnotou sporu vyššou ako 50 000,00 EUR,
 • v rámci občianskoprávnych konaní o výkone rozhodnutí vo veciach s hodnotou sporu vyššou ako 50 000,00 EUR vykonávať úlohy stanovené v Občianskom súdnom poriadku týkajúce sa zemepisných území, ktoré nepatria pod žiadne príslušné sekcie alebo súdy,
 • rozhodovať v naliehavých predbežných konaniach vo veciach, ktoré patria do ich právomoci,
 • vykonávať iné povinnosti na základe právnych predpisov.
 • Sekcie pre otázky rodiny a neplnoletých osôb

V otázkach týkajúcich sa osobného stavu osôb a rodiny tieto sekcie rozhodujú o týchto veciach:

 1. nesporové konania medzi manželmi;
 2. nesporové konania v prípadoch nemanželského spolužitia alebo v súvislosti s osobami, ktoré spolu žijú v jednej domácnosti;
 3. konania týkajúce sa rozluky osôb a zániku spoločného majetku, ako aj rozvodu;
 4. konania o vyhlásenie neplatnosti alebo anulácie civilného sobáša;
 5. konania iniciované na základe článku 1647 a článku 1648 ods. 2 občianskeho zákonníka, schválené zákonným dekrétom č. 47344 z 25. novembra 1966;
 6. konania o výživnom a výkon rozhodnutia o výživnom medzi manželmi a bývalými manželmi;
 7. iné konania týkajúce sa osobného stavu osôb a rodiny.

Okrem právomocí v tejto oblasti tieto sekcie vykonávajú aj právomoci zákonom dané súdom v súvislosti s konaniami o súpise majetku vyplývajúcimi z rozluky osôb a zániku spoločného majetku, rozvodu alebo vyhlásenia neplatnosti alebo anulácie občianskeho sobáša, ako aj v súvislosti s osobitnými prípadmi zániku spoločného majetku, na ktoré sa vzťahujú príslušné zákony.

V oblasti maloletých a dospelých detí majú tieto sekcie právomoc:

 1. stanoviť opatrovníctvo a správu majetku;
 2. vymenovať osobu na vykonávanie právnych úkonov v mene maloletého a takisto vymenovať všeobecného poručníka na mimosúdne zastupovanie maloletého, na ktorého sa vzťahujú rodičovské povinnosti;
 3. schvaľovať adopcie;
 4. riadiť vykonávanie rodičovskej zodpovednosti a riešiť s tým súvisiace záležitosti;
 5. stanovovať výživné na maloleté a dospelé osoby alebo ekonomicky nezávislé maloleté osoby, na ktoré sa odkazuje v článku 1880 občianskeho zákonníka schváleného zákonným dekrétom č. 47344 z 25. novembra 1966, a rozhodovať v konaniach o výkone rozhodnutí o výživnom;
 6. nariadiť umiestnenie maloletých osôb do starostlivosť počas čakania na adopciu;
 7. rozhodnúť v rámci opatrenia na podporu a ochranu o umiestnení do starostlivosti u osoby vybranej na adopciu alebo o umiestnení v inštitúcii s výhľadom na adopciu v budúcnosti;
 8. stanoviť podmienky občianskoprávnej starostlivosti (apadrinhamento civil) a zrušiť takéto rozhodnutia;
 9. oprávniť zákonného zástupcu maloletého na vykonávanie určitých úkonov, potvrdzovať platnosť úkonov, ktoré už boli vykonané bez oprávnenia, stanoviť podmienky týkajúce sa prijímania darov;
 10. rozhodovať o úhrade finančnej zábezpeky, ktorú musia rodičia zabezpečiť v prospech svojich maloletých detí;
 11. udeliť úplný alebo čiastočný zákaz výkonu rodičovských práv a povinností a stanoviť obmedzenia výkonu rodičovských práv a povinností podľa článku 1920 občianskeho zákonníka schváleného zákonným dekrétom č. 47344 z 25. novembra 1966;
 12. vykonávať úradné určenie materstva a otcovstva a rozhodovať o záležitostiach a vyšetrovaniach týkajúcich sa otázok materstva a otcovstva;
 13. rozhodovať v prípade, že sa rodičia nedohodnú, o mene a priezvisku maloletého.

Okrem právomocí v tejto oblasti majú sekcie zodpovednosť aj v týchto prípadoch:

 1. stanoviť odmeňovanie poručníka alebo správcu v prípade poručníctva alebo správy majetku, rozhodnúť o určení prepustenia poručníka, správcu alebo člena rodinnej rady, o jeho vzdaní sa funkcie alebo uvoľnení z funkcie, nariadiť a preskúmať stav účtov, schvaľovať nahradenie zákonnej hypotéky a rozhodnúť o posilnení a nahradení poskytnutej zábezpeky, ako aj vymenovať osobitného poručníka na zastupovanie maloletého v mimosúdnych situáciách;
 2. určiť osobitného poručníka, ktorý bude zastupovať maloletého v konaní o poručníctve;
 3. zmeniť, zrušiť a preskúmať prijatie; nariadiť a preskúmať stav účtov osvojiteľa a určiť veľkosť časti príjmu, ktorá sa má vynakladať ako výživné na adoptované dieťa;
 4. rozhodnúť o zvýšení alebo nahradení zábezpeky poskytnutej v prospech maloletých detí;
 5. nariadiť predloženie stavu účtov, ktoré sú rodičia povinní zabezpečiť a ich preskúmanie;
 6. rozhodnúť o iných záležitostiach týkajúcich sa konaní uvedených v odsekoch a) až m).

V súvislosti s otázkami poručníctva v oblasti vzdelávania a ochrany majú súdy právomoc:

 • rozhodovať v konaniach o podpore a ochrane,
 • uplatňovať opatrenia na podporu a ochranu a v prípade potreby monitorovať ich vykonávanie, a to vždy, keď je dieťa alebo mladá osoba v rizikovej situácii a keď nie je možný zásah zo strany opatrovníka,
 • vykonávať súdne akty potrebné na prešetrenie poručníctva v oblasti vzdelávania,
 • posudzovať skutočnosti, ktoré sa podľa právnych predpisov kvalifikujú ako trestné činy vykonané maloletými vo veku 12 až 16 rokov, s cieľom uplatniť opatrenia poručníctva,
 • vykonávať a prehodnocovať opatrenia poručníctva,
 • rozhodnúť o ukončení opatrení poručníctva alebo o ich odstránení,
 • rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktorými sa uplatňujú disciplinárne opatrenia u maloletých, ktorí podliehajú trestu odňatia slobody.

Sekcie pre pracovnoprávne otázky

V občianskoprávnych a iných veciach sa zaoberajú otázkami, ktoré vyplývajú zo vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom a zo vzťahov na účely podpísania pracovnej zmluvy, otázkami týkajúcimi sa pracovných úrazov a chorôb z povolania, otázkami týkajúcimi sa zmlúv, ktoré sú podľa zákona porovnateľné s pracovnými zmluvami, otázkami zmlúv o učňovskej príprave a stáži, ako aj otázkami týkajúcimi sa občianskoprávnych záležitostí v súvislosti so štrajkom.

Obchodné sekcie

Tieto sekcie sa zaoberajú týmito vecami:

 1. insolvenčné konania a osobitné reštrukturalizačné opatrenia;
 2. konania vo veciach vyhlásenia neexistencie, neplatnosti a zrušenia zakladateľskej zmluvy a stanov;
 3. konania vo veciach výkonu práv spoločnosti;
 4. konania vo veciach pozastavenia alebo zrušenia uznesení spoločnosti,
 5. konania vo veciach súdom nariadenej likvidácie spoločností;
 6. konania vo veciach likvidácie spoločností zriadených podľa stanov európskej spoločnosti,
 7. konania vo veciach likvidácie holdingových spoločností;
 8. konania uvedené v zákonníku o registrácií spoločností;
 9. konania vo veciach likvidácie úverových a finančných spoločností.

Zodpovedajú aj za posudzovanie námietok proti príkazom vydaným úradníkmi obchodného registra, ako aj za napadnutie rozhodnutí vydaných úradníkmi v rámci správnych postupov vykonávaných pri likvidácii spoločností.

Sekcie pre výkon rozhodnutí

Tieto sekcie sú zodpovedné za občianskoprávne konania o výkone rozhodnutí stanovených v občianskom súdnom poriadku s výnimkou prípadov, pre ktoré je príslušný súd pre otázky duševného vlastníctva, súd pre otázky hospodárskej súťaže, regulácie a dohľadu, námorný súd, sekcie pre otázky rodiny a neplnoletých osôb, sekcie pre otázky zamestnanosti a obchodné sekcie. Sekcie pre výkon rozhodnutí sa zaoberajú výkonom rozhodnutí vynesených v trestnom konaní, ktoré by sa podľa podmienok trestného práva procesného nemali riešiť na občianskych súdoch.

Súdy so širšou územnou príslušnosťou

Súdy pre otázky duševného vlastníctva

majú právomoc v týchto veciach:

 1. žaloby týkajúce sa autorských a súvisiacich práv;
 2. žaloby týkajúce sa priemyselného vlastníctva vo všetkých podobách stanovených v právnych predpisoch;
 3. žaloby o neplatnosť a zrušenie patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov a topografií polovodičových výrobkov stanovených v zákone o priemyselnom vlastníctve (Código da Propriedade Industrial) a ďalších platných právnych predpisoch, ako aj žiadosti o vyhlásenie neplatnosti alebo zrušenie platnosti registrácií nákresov alebo modelov, značiek, logotypov, odmien, označení pôvodu a zemepisných označení, ktoré sú predmetom konania o protinávrhu;
 4. odvolania proti rozhodnutiam Národného inštitútu priemyselného vlastníctva (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. - INPI, I. P.), ktorými sa uznávajú alebo zamietajú akékoľvek práva duševného vlastníctva, alebo rozhodnutia týkajúce sa prevodov, licencií alebo vyhlásení o zastaranosti, alebo akýchkoľvek iných aktov, ktoré ovplyvňujú alebo upravujú práva duševného vlastníctva alebo ktorými tieto práva zanikajú;
 5. odvolania proti rozhodnutiam alebo ich preskúmanie, alebo akékoľvek iné opatrenia, proti ktorým je možné podať zákonné odvolanie, ktoré vydal Národný inštitút duševného vlastníctva vo veciach týkajúcich sa porušení a pokút;
 6. konania o určovací rozsudok, v ktorých dôvod žaloby súvisí s názvami internetových domén;
 7. odvolania proti rozhodnutiam Nadácie pre národnú vedeckú analýzu (Fundação para a Computação Científica Nacional), ktorá je príslušným orgánom zodpovedným za registráciu, zamietnutie alebo obnovenie názvov domén;
 8. žaloby týkajúce sa spoločností alebo názvov spoločností;
 9. odvolania proti rozhodnutiam Inštitútu záznamov a notárov (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. - IRN, I. P.) týkajúcim sa prípustnosti spoločností alebo obchodných názvov podľa právneho rámca Národného registra právnických osôb (Registo Nacional de Pessoas Coletivas);
 10. žaloby týkajúce sa praktík nekalej hospodárskej súťaže alebo porušenia obchodných tajomstiev týkajúcich sa priemyselného vlastníctva;
 11. opatrenia na získavanie a uchovávanie dôkazov a na poskytovanie informácií, keď sa to vyžaduje na ochranu práv duševného vlastníctva a autorských práv.

Súd pre otázky hospodárskej súťaže, regulácie a dohľadu

Tento súd okrem iného rieši otázky týkajúce sa odvolania proti rozhodnutiam, ich preskúmania alebo výkonu rozhodnutí, príkazov a iných opatrení vo veciach porušení, ktoré možno právne napadnúť, ktoré vydali viaceré regulačné orgány, konkrétne orgán pre hospodársku súťaž (Autoridade da Concorrência), portugalský orgán civilného letectva (Autoridade Nacional da Aviação Civil), portugalská národná banka (Banco de Portugal) a portugalská komisia pre trh s cennými papiermi (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).

Námorné súdy

sa zaoberajú vecami týkajúcimi sa:

 1. náhrady za škody spôsobené alebo utrpené loďami, člnmi a inými plavidlami alebo vyplývajúcimi z ich používania na mori podľa všeobecných právnych predpisov;
 2. zmlúv o stavbe, oprave, nákupe a predaji lodí, člnov a iných plavidiel za predpokladu, že sú určené na použitie na mori;
 3. zmlúv o preprave po mori alebo zmlúv o kombinovanej či multimodálnej preprave;
 4. zmlúv o doprave po rieke či kanále v rámci obmedzení stanovených v tabuľke 1 pripojenej ku všeobecným pravidlám pre prístavy (Regulamento Geral das Capitanias), na základe schválenia zákonným dekrétom č. 265/72 z 31. júla 1972;
 5. zmlúv o prenájme alebo lízingu námorných lodí, člnov a iných plavidiel;
 6. zmlúv o poistení lodí, člnov a iných plavidiel určených na použitie na mori, ako aj ich nákladu;
 7. hypoték a oprávnení týkajúcich sa lodí alebo člnov a akéhokoľvek kolaterálu týkajúceho sa plavidiel a ich nákladu;
 8. osobitných konaní týkajúcich sa lodí, člnov a iných plavidiel a ich nákladu;
 9. naliehavých predbežných konaní týkajúcich sa lodí, člnov a iných plavidiel, ich príslušného nákladu a lodného paliva a iného majetku patriaceho k lodiam, člnom a iným plavidlám, ako aj predbežných žiadostí kapitána o pozastavenie prepustenia vecí, ktoré sú predmetom týchto konaní;
 10. bežných alebo osobitných porúch vrátane tých, ktoré sa týkajú iných plavidiel na námorné použitie;
 11. námornej pomoci a záchrane;
 12. zmlúv o poskytovaní služieb vlečenia alebo lodivoda;
 13. odstraňovania odpadu;
 14. občianskej zodpovednosti v súvislosti so znečisťovaním mora a iných vôd v rámci ich príslušnosti;
 15. používania, strát, nálezov alebo privlastnení si vybavenia a zariadenia na rybolov alebo zberu morských plodov, mäkkýšov a morských rias, železa, vybavenia, zbraní, zásob a iných predmetov na použitie pri plachtení alebo rybolove, ako aj škôd spôsobených na tomto materiály alebo škôd, ktoré tento materiál utrpel;
 16. škôd spôsobených majetku v rámci námornej verejnej sféry;
 17. vlastníctva a držby odpadu z plavidiel, ktorý bol vyplavený na breh, alebo predmetom či akýchkoľvek zvyškov pochádzajúcich alebo prichádzajúcich z oceánu a ktoré sa ukladajú v pôde alebo podloží alebo ktoré pochádzajú z vnútrozemských vôd alebo sa v nich nachádzajú, ak je to v záujme námorníctva;
 18. zatknutí;
 19. všetkých všeobecných záležitostí týkajúcich sa obchodného námorného práva;
 20. odvolaní proti rozhodnutiam kapitána prístavu vo veciach týkajúcich sa porušení námorných predpisov.

Súd pre výkon trestov

Tento súd monitoruje a dohliada na výkon rozhodnutia a rozhoduje o úprave, nahradení a ukončení trestnej sankcie alebo trestu odňatia slobody stanoveného v súdnom rozhodnutí po vynesení rozsudku. Súd má právomoc:

 • rozhodnúť o výkone dodatočného trestu vyhostenia, vyhlásiť trest odňatia slobody za ukončený a určiť včasné vykonanie doplnkového trestu vyhostenia,
 • vyhlásiť koniec trestu odňatia slobody, trestu bez pevne stanovenej časovej lehoty v právnych predpisoch (pena relativamente indeterminada) alebo bezpečnostného opatrenia odňatia slobody,
 • vydávať príkazy na zatknutie, zadržanie a prepustenie,
 • vydať vyhlásenie o nesúlade a nariadiť zaistenie majetku týkajúceho sa odsúdenej osoby, ktorá sa úmyselne úplne alebo čiastočne vyhla výkonu trestu odňatia slobody, alebo opatrenia v súvislosti s trestom odňatia slobody,
 • rozhodovať o predbežnom zrušení skutočností alebo rozhodnutí zapísaných v registri trestov.

Ústredný súd pre trestnoprávne vyšetrovanie

Tento súd vykonáva trestnoprávne vyšetrovanie, vydáva rozhodnutia o trestoch a má súdnu právomoc vo veciach vyšetrovania v prípade, že k trestnej činnosti došlo v okresoch patriacich pod rôzne odvolacie súdy (Tribunais da Relação) a v prípadoch, keď ide o tieto trestné činy:

 1. zločiny proti mieru a ľudskosti;
 2. trestné činy páchané teroristickými organizáciami a terorizmus;
 3. trestné činy, ktoré ohrozujú bezpečnosť štátu s výnimkou trestných činov v oblasti volieb;
 4. obchodovanie s narkotikami, psychotropnými látkami a drogovými prekurzormi, s výnimkou situácií priamej distribúcie spotrebiteľovi, a zločinecké združenie súvisiace s nezákonným obchodovaním;
 5. pranie špinavých peňazí;
 6. korupcia, sprenevera, úplatkárstvo a korupcia;
 7. podvodný konkurz;
 8. nesprávny úradný postup ekonomicky nezávislých organizácií verejného sektora;
 9. podvod súvisiaci so získaním alebo zneužitím grantov, pridelených prostriedkov alebo pôžičiek;
 10. ekonomické a finančné trestné činy spáchané organizovaným spôsobom, najmä s použitím informačných technológií;
 11. ekonomické a finančné trestné činy medzinárodného alebo nadnárodného rozsahu.
Posledná aktualizácia: 29/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.