Vnútroštátne špecializované súdy

Rumunsko

Na tejto stránke sa nachádzajú informácie o Rumunských špecializovaných súdoch

Autor obsahu
Rumunsko

Špecializované súdy

Brašovský tribunál pre maloletých a rodinné veci (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Tribunál pre maloletých a rodinné veci so sídlom v Brašove sa zaoberá prípadmi trestných činov, ktoré spáchali maloletí alebo ktoré boli spáchané na maloletých. Pred zriadením tohto súdy riešil tieto veci Brašovský tribunál.

Špecializované tribunály

Existujú tri špecializované tribunály (predtým obchodné tribunály):

 • Špecializovaný tribunál mesta Kluž (Tribunalul Specializat Cluj),
 • Špecializovaný tribunál mesta Mureš (Tribunalul Specializat Argeș),
 • Špecializovaný tribunál mesta Argeš (Tribunalul Specializat Argeș).

Rozhodujú o prípadoch týkajúcich sa podnikateľov. Za podnikateľa sa považuje každá osoba prevádzkujúca podnik.

Vojenské súdy

Právomoc vojenských súdov je stanovená v Trestnom poriadku. Každý vojenský súd má štatút vojenskej základne.

Hierarchické usporiadanie vojenských súdov je takéto:

 • štyri vojenské tribunály (v mestách Bukurešť, Kluž-Napoca, Iaşi a Temešvár),
 • Regionálny vojenský tribunál v Bukurešti,
 • Vojenský odvolací súd v Bukurešti.

Na vojenských súdoch pôsobia vojenskí sudcovia, úradníci, archivári a ostatní zamestnanci.

Vojenské tribunály

V Rumunsku existujú štyri vojenské tribunály v týchto mestách:

 • Bukurešť,
 • Kluž-Napoca,
 • Iași,
 • Timișoara.

Vojenské tribunály ako najvyššie súdy prvého stupňa môžu rozhodovať o prípadoch týkajúcich sa trestných činov, ktorých sa dopustili vojenskí pracovníci po hodnosť plukovníka vrátane, a o prípadoch špecificky stanovených v právnych predpisoch.

Vojenský odvolací súd v Bukurešti.

Vojenský odvolací súd v Bukurešti rozhoduje vo veciach:

 • ako súd prvého stupňa rieši veci týkajúce sa trestných činov proti bezpečnosti štátu: vlastizrada, vlastizrada prezradením tajných štátnych spravodajských informácií, vlastizrada napomáhaním nepriateľovi, činy proti ústavnému poriadku, nepriateľské činnosti proti štátu, špionáž, útok ohrozujúci národnú bezpečnosť, útok proti spoločenstvu, zneužitie verejných prostriedkov, skresľovanie skutočností, vojnová propaganda, poškodzovanie štátnych záujmov, sprístupnenie informácií, ktoré ohrozuje národnú bezpečnosť, trestné činy proti osobám, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná ochrana, neodsúdenie trestných činov proti bezpečnosti štátu spáchaných vojenským personálom, trestné činy týkajúce sa národnej bezpečnosti Rumunska podľa osobitných zákonov spáchané vojenským personálom, trestné činy spáchané sudcami vojenských súdov a vojenskými prokurátormi z vojenských prokuratúr pri týchto súdoch, trestné činy spáchané generálmi, maršálmi a admirálmi a žiadosti o vysídlenie, ako to ustanovuje zákon,
 • ako odvolací súd rieši odvolania proti rozsudkom vyneseným vojenskými tribunálmi na prvom stupni,
 • rozhoduje o sporoch o právomoc medzi vojenskými tribunálmi v rámci svojej oblasti príslušnosti a o odvolaniach podaných proti rozsudkom vyneseným týmito tribunálmi v súlade so zákonom.

Správne súdy

Správne súdy v Rumunsku neexistujú. Právomoc rozhodovať o správnych prípadoch má osobitná správna sekcia súdu.

Ostatné špeciálne súdy

Ústavný súd

Ústavný súd má deväť sudcov vymenovaných na funkčné obdobie deviatich rokov, ktoré nie je možné predĺžiť alebo obnoviť. Troch sudcov vymenúva poslanecká snemovňa, troch sudcov senát a troch sudcov prezident Rumunska. Sudcovia Ústavného súdu volia predsedu Ústavného súdu tajným hlasovaním na funkčné obdobie troch rokov. Na Ústavnom súde sa každé tri roky vymení tretina sudcov.

Podľa článku 146 rumunskej ústavy má Ústavný súd tieto právomoci:

 • rozhoduje o ústavnosti zákonov pred ich vyhlásením, a to na odporúčanie buď prezidenta Rumunska, predsedu niektorej z dvoch komôr parlamentu, vlády, Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, ombudsmana, alebo minimálne 50 poslancov alebo minimálne 25 senátorov, a ex officio v prípade iniciatív, ktorými sa navrhuje revízia ústavy,
 • rozhoduje o ústavnosti zmlúv alebo iných medzinárodných dohôd, a to na odporúčanie predsedu niektorej z komôr parlamentu, alebo minimálne 50 poslancov alebo 25 senátorov,
 • rozhoduje o ústavnosti parlamentných predpisov, a to na odporúčanie predsedu niektorej z komôr parlamentu, parlamentnej skupiny, minimálne 50 poslancov alebo 25 senátorov,
 • rozhoduje o námietkach neústavnosti zákonov a nariadení, ktoré sú vznesené na súdnych dvoroch alebo obchodných arbitrážnych súdoch; túto námietku môže podať aj priamo ombudsman,
 • rozhoduje o právnych sporoch ústavného charakteru medzi orgánmi verejnej moci, a to na žiadosť prezidenta Rumunskej republiky, predsedu niektorej z komôr parlamentu, premiéra alebo predsedu Vyššej sudcovskej rady,
 • monitoruje dodržiavanie postupu voľby prezidenta Rumunskej republiky a potvrdzuje výsledky volieb,
 • poskytuje poradné stanoviská k návrhom na odvolanie prezidenta Rumunskej republiky z úradu,
 • overuje prítomnosť okolností, ktoré oprávňujú zotrvanie hlavy štátu vo funkcii, a svoje zistenia predkladá parlamentu a vláde,
 • monitoruje dodržiavanie postupu prípravy a priebehu referenda a potvrdzuje jeho výsledky,
 • overuje, či boli splnené podmienky na to, aby občania mohli uplatniť legislatívnu iniciatívu,
 • rozhoduje o námietkach neústavnosti politickej strany,
 • plní iné povinnosti stanovené v organických zákonoch súdu (zákon č. 47/1992, opakovane zverejnený).

Právne databázy

Online sú k dispozícii tieto právne databázy:

Je prístup do právnej databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Právomoc súdov – Rumunsko

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.