Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Vnútroštátne špecializované súdy

Škótsko

Na tejto stránke nájdete uvedené niektoré zo špecializovaných súdov v Škótsku.

Autor obsahu
Škótsko

Správne súdy

Zákonom o vykonávaní rozsudkov tribunálov a súdov (Tribunals and Courts Enforcement Act) z roku 2007 sa vytvorila spoločná zjednotená štruktúra pre väčšinu tribunálov vyhradených vláde Spojeného kráľovstva, rozdelená na prvostupňový tribunál a vyšší tribunál. Prvostupňový tribunál a vyšší tribunál majú samostatné komory zaoberajúce sa rôznymi oblasťami, ktoré spájajú podobné právomoci. Podrobnosti o tribunáloch sú k dispozícii na webovom sídle Súdnej služby Jej Veličenstva.

Škótskym zákonom o tribunáloch z roku 2014 sa v Škótsku vytvoril spoločný prvostupňový a vyšší súd. Prvé súdy sa do novej štruktúry včlenili 1. decembra 2016.

Článkom 39 škótskeho zákona z roku 2016 sa povoľuje riadenie a prevádzka niekoľkých vyhradených súdov zverených správe Škótsku.

Prvostupňový tribunál Spojeného kráľovstva

Prvostupňový tribunál Spojeného kráľovstva je všeobecným tribunálom, ktorého hlavnou funkciou je prerokúvať odvolania voči rozhodnutiam vlády v oblastiach, v rámci ktorých bola tribunálu udelená právomoc. V určitých prípadoch má právomoc v celom Spojenom kráľovstve vrátane Škótska. Prvostupňový tribunál je v súčasnosti rozdelený do siedmich komôr:

 • komora pre uznávanie nárokov na sociálne dávky (The Social Entitlement Chamber),
 • komora pre zdravie, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť (The Health, Education and Social Care Chamber),
 • komora pre kompenzáciu vojnových dôchodkov a ozbrojených síl (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber),
 • daňová komora (The Tax Chamber),
 • všeobecná regulačná komora (The General Regulatory Chamber),
 • komora pre prisťahovalectvo a poskytovanie azylu (The Immigration and Asylum Chamber),
 • majetková komora (The Property Chamber).

Vyšší tribunál Spojeného kráľovstva

Vyšší tribunál Spojeného kráľovstva rozhoduje najmä (nie však výlučne) o odvolaniach, ktoré vyplývajú z rozhodnutí prvostupňového súdu Spojeného kráľovstva. Je najvyšším riadnym súdom a za určitých okolností má tiež právomoc zaoberať sa prípadmi súdneho preskúmania.

Vyšší tribunál Spojeného kráľovstva sa skladá z týchto komôr:

 • správna odvolacia komora (Administrative Appeals Chamber),
 • pozemková komora (Lands Chamber),
 • daňová komora a kancelárska komora (Tax and Chancery Chamber),
 • komora pre prisťahovalectvo a poskytovanie azylu (The Immigration and Asylum Chamber),

Jednou z charakteristík tribunálov je ich odbornosť v predmete odvolaní. V rámci tejto štruktúry sú sudcovia odborníkmi na právo vo svojej jurisdikcii a zamestnanci súdu, ktorí nemajú právnické vzdelanie, získali buď odbornú kvalifikáciu, alebo kvalifikáciu na základe skúseností v danom odbore. Výbory pre jednotlivé typy odvolaní sa líšia v závislosti od predmetu odvolania.

Pracovný tribunál (Employment Tribunal) a odvolací pracovný tribunál (Employment Appeal Tribunal)

Pracovný tribunál (Employment Tribunal) a odvolací pracovný tribunál (Employment Appeal Tribunal) nie sú súčasťou zjednotenej štruktúry tribunálov, ale Súdna služba Jej Veličenstva ich podporuje. Ich úlohou je vykonávať administratívne úlohy potrebné na to, aby sa mohlo rozhodnúť v prípade žalôb podaných na pracovnom tribunále (Employment Tribunal) a vo veci následných odvolaní na odvolacom pracovnom tribunále (Employment Appeal Tribunal). Škótsko má samostatný odvolací pracovný tribunál.

Škótske tribunály

V Škótsku je niekoľko tribunálov. Na čele väčšiny tribunálov s právomocami je samostatný predseda alebo predsedajúci a každý disponuje rozdielnymi právomocami, pokiaľ ide o vykonávanie rozhodnutí. Rozsah právomoci tribunálov sa pohybuje od odvolaní voči pokutám za parkovanie po povinnú liečbu a obmedzenie voľnosti pohybu v prípade osôb trpiacich závažnou duševnou chorobou.

Odvolania voči rozhodnutiam škótskych tribunálov prerokúvajú občianske súdy v Škótsku a môžu sa nimi zaoberať súd grófstva (Sheriff Court) a najvyšší občiansky súd (Court of Session).

Reforma škótskych tribunálov

Škótskym zákonom o tribunáloch z roku 2014 sa zaviedla zjednodušená dvojstupňová štruktúra škótskych tribunálov. Najvyšší škótsky sudca (Lord President) má vedúce postavenie v nových štruktúrach podobne ako v prípade už opísaného modelu na úrovni Spojeného kráľovstva. Najvyšší škótsky sudca (Lord President) delegoval niekoľko funkcií na Lady Smithovú, ktorá bola vymenovaná za predsedníčku škótskych tribunálov (President of Scottish Tribunal).  Zodpovednosťou vyššieho tribunálu bude prerokúvanie väčšiny odvolaní voči prvostupňovým rozhodnutiam, čím ich prevezme z právomoci súdov. Spravovanie prvostupňového a vyššieho tribunálu bude vykonávané Škótskou súdnou službou (Scottish Courts and Tribunals Service). Tribunály sa prevedú na škótske tribunály postupne, pričom prvý prevod sa začal v decembri 2016.

Súdna prax

Konania na tribunáloch v Spojenom kráľovstve a Škótsku bývajú menej formálne než na ostatných súdoch. Členmi tribunálov môžu byť odborníci alebo znalci, ktorí nemajú právnické vzdelanie, ako napríklad lekári a laici, ale predseda má skoro vždy právnické vzdelanie.

Záležitosti v oblasti správneho práva (súdne preskúmanie) v Škótsku prerokúva najvyšší občiansky súd (Court of Session). Ďalšie informácie o škótskych tribunáloch nájdete na webovom sídle škótskych súdov a tribunálov.

Špecializované súdy

Ak určitá (občianskoprávna alebo trestnoprávna) vec v Škótsku vyvoláva ústavné otázky vyplývajúce z prenesenia právomocí v Spojenom kráľovstve (napríklad otázky v oblasti ľudských práv), môže ju rozhodnúť Najvyšší súd (Supreme Court) Spojeného kráľovstva.

Súd grófstva pre veci týkajúce sa ujmy na zdraví (Sheriff Personal Injury Court)

Tento súd bol zriadený 22. septembra 2015, aby pôsobil ako národné stredisko pre expertízu vo veciach týkajúcich sa ujmy na zdraví. Na tento súd možno podať návrh vo veciach týkajúcich sa ujmy na zdraví, ak suma, ktorá je predmetom žaloby, presahuje £5 000. Strany majú tiež možnosť podať žalobu za ujmu na zdraví akejkoľvek hodnoty na miestnom súde grófstva. Na prípady ujmy na zdraví, ku ktorej dôjde na pracovisku, sa vzťahuje osobitné ustanovenie: v prípadoch za viac ako £1 000 možno podať žalobu priamo na súde grófstva pre veci týkajúce sa ujmy na zdraví (Sheriff Personal Injury Court), zatiaľ čo prípady ujmy na zdraví, ku ktorej dôjde na pracovisku a ktorá je v hodnote menšej ako £1 000, sa môžu postúpiť súdu, ak sa miestny gróf domnieva, že sú dostatočne významné alebo zložité. Od 22. septembra 2015 sa najvyšší občiansky súd (Court of Session) nemôže zaoberať žalobami za ujmu na zdraví, ktorá nepresahuje hodnotu £100 000.

Medzi ostatné súdy patria:

Súvisiace odkazy

Súdna služba Jej Veličenstva

Súd pre heraldické záležitosti – Škótsko

Škótsky pozemkový súd

Posledná aktualizácia: 28/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.