Vnútroštátne špecializované súdy

Slovensko

V tejto časti sa uvádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov na Slovensku.

Autor obsahu
Slovensko

Správne súdy

Záležitosti správneho práva patria primárne do právomoci krajských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

V Slovenskej republike nie sú zriadené správne súdy, samostatné senáty správnych sudcov však existujú.

Špecializované súdy

Ústavný súd

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom a v jeho právomoci je rozhodovanie o ústavnosti právnych predpisov.

Ústavný súd sídli v Košiciach na adrese Hlavná 110, Košice 042 65 a detašované pracovisko Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza v Bratislave na Župnom námestí 12.

Kompetencie

V súlade s Ústavou Slovenskej republiky ústavný súd rozhoduje o súlade:

 • zákonov s ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,
 • nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi,
 • všeobecne záväzných nariadení s ústavou (článok 68), ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd,
 • všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy (podľa článku 71 ods. 2) s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústrených orgánov štátnej správy, ak o nich nerozhoduje iný súd.

Ústavný súd ďalej:

 • rozhoduje o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky a súlad s ústavou alebo ústavným zákonom,
 • rozhoduje o tom, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky (podľa článku 95 ods. 1), je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom,
 • rozhoduje kompetenčné spory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ak zákon neustanovuje, že tieto spory rozhoduje iný štátny orgán,
 • rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných ľudských práv alebo slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd,
 • rozhoduje o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému alebo nezákonnému zásahu do vecí územnej samosprávy, ak o jej ochrane nerozhoduje iný súd,
 • podáva výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná,
 • rozhoduje o sťažnosti proti rozhodnutiu o overení alebo neoverení mandátu poslanca národnej rady,
 • rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb (prezidenta Slovenskej republiky, do Národnej rady Slovenskej republiky, do orgánov územnej samosprávy a do Európskeho parlamentu),
 • rozhoduje o sťažnostiach proti výsledku referenda a o sťažnostiach proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
 • rozhoduje o tom, či rozhodnutie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia je v zhode s ústavnými zákonmi a s inými zákonmi,
 • rozhoduje o obžalobe národnej rady proti prezidentovi Slovenskej republiky vo veci úmyselného porušenia ústavy alebo vlastizrady,
 • rozhoduje o tom, či rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu a na toto rozhodnutie nadväzujúce ďalšie rozhodnutia boli vydané v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.

Zloženie súdu:

Ústavný súd sa skladá z 13 sudcov.

Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na 12 rokov prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky vymenovať.

Ďalšie dôležité informácie

Ústavný súd rozhoduje v trojčlenných senátoch alebo v pléne.

Rozhodnutia ústavného súdu sú konečné: t. j. proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Ústavný súd môže začať konanie na základe návrhu predloženého:

 • najmenej jednou pätinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
 • prezidentom Slovenskej republiky,
 • vládou Slovenskej republiky,
 • súdom,
 • generálnym prokurátorom,
 • každým, o ktorého práve sa má konať v prípadoch ustanovených v článku 127 (sťažnosti fyzických alebo právnických osôb) a článku 127a (sťažnosti orgánov územnej samosprávy),
 • Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v prípadoch ustanovených v článku 126 ods. 2 (či je daná kontrolná pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky),
 • predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods.1 týkajúcich sa výkonu súdnictva,
 • verejným ochrancom práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,
 • každý, kto namieta kontrolnú pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v prípade ustanovenom v čl. 126 ods. 2.

Právne databázy

Na webovej stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky sú bezplatne sprístupnené:

 • rozhodnutia súdu
 • správy o nálezoch a rozhodnutiach
 • tlačové správy
 • medzinárodné aktivity
 • informácie o súde

Špecializovaný trestný súd

Špecializovaný trestný súd bol vytvorený v roku 2009 ako nástupca špeciálneho súdu. Trestný súd koná a rozhoduje v trestnoprávnych veciach a v iných veciach, o ktorých to ustanovuje predpis v konaní pred súdmi (Trestný poriadok). Je súdom prvého stupňa a má postavenie krajského súdu. Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu je upravená v § 14 č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.

Kontaktné informácie o špecializovanom trestnom súde Slovenskej republiky:

Adresa: Suvorovova č. 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefón: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Pôsobnosť

Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vzťahuje na trestné činy:

 • trestný čin úkladnej vraždy,
 • trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 3 Trestného zákona,
 • trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 4 Trestného zákona,
 • trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 3 a 4 Trestného zákona v súbehu s trestnými činmi podľa písmen b), c), e), f), g), h), i), l) alebo m),
 • trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 až 330 Trestného zákona,
 • trestné činy podplácania podľa § 332 až 334 Trestného zákona,
 • trestný čin nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona,
 • trestný čin volebnej korupcie podľa § 336a Trestného zákona,
 • trestný čin športovej korupcie podľa § 336b Trestného zákona,
 • trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a obzvlášť závažné zločiny spáchané zločineckou skupinou,
 • trestné činy terorizmu,
 • trestné činy proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo trestné činy hospodárske podľa piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, ak takým trestným činom bola spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej dvadsaťpäťtisícnásobok malej škody podľa Trestného zákona, alebo ak taký čin bol spáchaný v rozsahu dosahujúcom výšku najmenej dvadsaťpäťtisícnásobku malej škody podľa Trestného zákona,
 • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,
 • trestné činy súvisiace s trestnými činmi uvedenými v písmenách a) až l) alebo m), ak sú splnené podmienky na spoločné konanie,
 • trestné činy extrémizmu podľa § 140a Trestného zákona.
Posledná aktualizácia: 10/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.