Vnútroštátne špecializované súdy

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

V článku 117 španielskej ústavy z roku 1978 sa ustanovuje princíp jurisdikčnej jednoty, ktorý tvorí základ organizácie a fungovania súdov v krajine.

Podľa španielskeho právneho systému sa všeobecná jurisdikcia delí na štyri oblasti práva: oblasť občianskeho, trestného, sporového správneho a sociálneho či pracovného práva.

V španielskom právnom systéme sa okrem štyroch oblastí práva v rámci jurisdikcie všeobecných súdov uznáva aj vojenská jurisdikcia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť štátneho systému súdnictva (Poder Judicial del Estado) a je zverená výlučne vojenským súdom zriadeným zákonom.

Spory o právomoc medzi súdmi v ktorejkoľvek oblasti práva v rámci všeobecnej jurisdikcie a jurisdikcie vojenských súdov rieši osobitná komora Najvyššieho súdu (Tribunal Supremo) – Komora pre spory o právomoc (Sala de Conflictos de Jurisdicción) –, ktorá sa skladá z predsedu Najvyššieho súdu, dvoch vyšších sudcov z komory Najvyššieho súdu pre oblasť práva, v ktorej dochádza ku konfliktu, a dvoch vyšších sudcov z komory pre vojenské veci (Sala de lo Militar), ktorých vymenúva plénum Generálnej rady súdnej moci (Consejo General del Poder Judicial).

V rámci oblastí práva patriacich do všeobecnej jurisdikcie sa niektoré súdy môžu špecializovať na konkrétnu oblasť. Ide napríklad o súdy pre násilie páchané na ženách, obchodné súdy, súdy dohliadajúce na výkon trestov a súdy pre mladistvých.

V organickom zákone o súdnictve (Ley Orgánica del Poder Judicial) sa stanovuje existencia týchto špecializovaných súdov:

OBCHODNÉ SÚDY

Obchodné súdy (Juzgados de lo Mercantil), ktoré fungujú od 1. septembra 2004, sú špecializovanými súdmi. Tvoria súčasť systému jurisdikcie v rámci občianskeho práva.

MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ

Všeobecne možno povedať, že každá provincia má aspoň jeden obchodný súd so sídlom v hlavnom meste provincie, ktorý je príslušný pre celú provinciu.

Obchodné súdy sa môžu zriadiť aj v iných mestách, než je hlavné mesto provincie, ak ich zriadenie odôvodňuje počet obyvateľov, prítomnosť priemyselných alebo obchodných centier či hospodárska činnosť. Rozsah príslušnosti týchto súdov sa stanovuje podľa požiadaviek v závislosti od konkrétnych prípadov.

Príslušnosť obchodných súdov sa môže vzťahovať na dve alebo viac provincií v rámci toho istého autonómneho spoločenstva.

OBLASTI PRÁVOMOCI

Obchodné súdy rozhodujú vo veciach súvisiacich s platobnou neschopnosťou, v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré sa na nich vzťahujú.

Obchodné súdy rozhodujú aj v otázkach, ktoré patria do systému jurisdikcie v rámci občianskeho práva, vrátane žalôb, ktoré sa týkajú nekalej súťaže, priemyselného vlastníctva, duševného vlastníctva a reklamy, ako aj v prípade všetkých žalôb, ktoré sa v rámci tohto systému jurisdikcie predkladajú na základe predpisov upravujúcich obchodné spoločnosti a družstvá.

Obchodné súdy majú právomoc uznávať a vykonávať rozsudky vydané v zahraničí a iné právne a rozhodcovské rozhodnutia, ak sa týkajú vecí v rámci ich oblasti právomoci, pokiaľ by o nich v súlade s medzinárodnými zmluvami alebo inými pravidlami nemal rozhodovať iný súd.

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

O opravných prostriedkoch, ktoré podľa zákona možno podávať proti rozhodnutiam vydaným obchodnými súdmi na prvom stupni, rozhodujú provinčné súdy, s výnimkou rozhodnutí vo veciach súvisiacich s platobnou neschopnosťou, ktorými sa riešia otázky v oblasti pracovného práva a na ktoré sa v súlade s ustanoveniami organického zákona o súdnictve musí špecializovať jedno alebo viacero oddelení.

Ostatné opravné prostriedky vymedzené v organickom zákone o súdnictve možno podávať v prípadoch stanovených týmto zákonom.

SÚDY PRE OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLOČENSTVA

Za súdy pre ochranné známky Spoločenstva (Juzgados de Marca Comunitaria) sa považujú obchodné súdy v provincii Alicante, pokiaľ vykonávajú svoju právomoc rozhodovať výlučne a na prvom stupni o všetkých sporoch, ku ktorým dochádza v rámci ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva.

Pri výkone tejto právomoci sa príslušnosť týchto súdov rozširuje na celé vnútroštátne územie Španielska a len na tieto účely sa označujú ako „súdy pre ochranné známky Spoločenstva“.

Tvoria súčasť systému jurisdikcie v rámci občianskeho práva.

Okrem toho špecializované oddelenie alebo viacero oddelení provinčného súdu v Alicante takisto rozhoduje, výhradne a na druhom stupni, o všetkých odvolaniach, ktoré sa uvádzajú v článku 101 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva a v nariadení Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva. Pri výkone tejto právomoci sa príslušnosť týchto súdov rozširuje na celé vnútroštátne územie Španielska a len na tieto účely sa označujú ako „súdy pre ochranné známky Spoločenstva“.

SÚDY DOHLIADAJÚCE NA VÝKON TRESTOV

Súdy dohliadajúce na výkon trestov (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria) plnia súdne funkcie stanovené vo všeobecnom zákone o výkone trestov (Ley General Penitenciaria), pokiaľ ide o veci vykonávania trestov odňatia slobody a bezpečnostných opatrení, vykonávania súdneho dohľadu nad uplatňovaním disciplinárnej právomoci väzenských orgánov, ochrany práv a výhod väzňov v zariadeniach na výkon trestu a v iných zariadeniach ustanovených v tomto zákone. Tvoria súčasť systému jurisdikcie v rámci trestného práva.

MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ

V rámci systému jurisdikcie v oblasti trestného práva pôsobí v každej provincii jeden alebo viac súdov dohliadajúcich na výkon trestov.

Mesto Madrid má jeden alebo viac centrálnych súdov dohliadajúcich na výkon trestov s príslušnosťou pre celé Španielsko.

OBLASTI PRÁVOMOCI

Súdy dohliadajúce na výkon trestov plnia súdne funkcie stanovené vo všeobecnom zákone o výkone trestov, pokiaľ ide o veci vykonávania trestov odňatia slobody a bezpečnostných opatrení, vykonávania súdneho dohľadu nad uplatňovaním disciplinárnej právomoci väzenských orgánov, ochranu práv a výhody väzňov v zariadeniach na výkon trestu a v iných zariadeniach ustanovených v tomto zákone.

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

O opravných prostriedkoch, ktoré sú stanovené v zákonoch a podané proti rozhodnutiam vydaným provinčnými súdmi dohliadajúcimi na výkon trestov na prvom stupni, rozhodujú provinčné súdy.

Ostatné opravné prostriedky vymedzené v organickom zákone o súdnictve možno podávať v prípadoch stanovených týmto zákonom.

SÚDY PRE MLADISTVÝCH

MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ

V každej provincii sa nachádza aspoň jeden súd pre mladistvých (Juzgado de Menores) so sídlom v hlavnom meste provincie a s príslušnosťou pre celú provinciu.

V meste Madrid sa nachádza ústredný súd pre mladistvých s príslušnosťou pre celé Španielsko, ktorý rozhoduje vo veciach, ktoré mu ukladajú právne predpisy upravujúce trestnú zodpovednosť mladistvých.

OBLASTI PRÁVOMOCI

Súdy pre mladistvých majú právomoc rozhodovať vo veciach týkajúcich sa údajných trestných činov spáchaných osobami vo veku od 14 do 18 rokov.

Sudcovia v rámci súdov pre mladistvých vykonávajú funkcie stanovené v zákonoch v súvislosti s mladistvými, ktorí sa dopustili konania klasifikovaného ako trestný čin, a zároveň plnia aj funkcie vo vzťahu k mladistvým, ktoré sú vymedzené v zákone.

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

O opravných prostriedkoch, ktoré sú stanovené v zákonoch a podané proti rozhodnutiam vydaným provinčnými súdmi pre mladistvých, rozhodujú provinčné súdy.

Ostatné opravné prostriedky vymedzené v organickom zákone o súdnictve možno podávať v prípadoch stanovených týmto zákonom.

SÚDY PRE NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH

MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ

V každom obvode pôsobí aspoň jeden súd pre násilie páchané na ženách (Juzgado de Violencia sobre la Mujer) so sídlom v hlavnom meste obvodu a s príslušnosťou pre celú provinciu. Ich názov zahŕňa názov obce, v ktorej sídlia.

Vláda môže na návrh Generálnej rady súdnej moci a prípadne na základe správy verejnej správy autonómneho spoločenstva v prípadoch, keď sa výkon spravodlivosti postupuje tomuto autonómnemu spoločenstvu, kráľovským dekrétom rozšíriť príslušnosť konkrétnych súdov pre násilie páchané na ženách na dva obvody alebo viacero obvodov v rámci tej istej provincie.

Generálna rada súdnej moci môže na základe správy riadiacich komôr (Salas de Gobierno) schváliť, aby v tých jurisdikciách, kde sa to vyžaduje, a v závislosti od zaťaženosti, prípady, ktoré prerokúvajú tieto súdy, mohli byť podľa potreby prejednávané na súde prvého stupňa a predbežného vyšetrovania (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción) alebo na miestnom trestnom súde (Juzgado de Instrucción).

V obvodoch, v ktorých pôsobí iba súd prvého stupňa a predbežného vyšetrovania, bude veci, ktoré patria do právomoci súdov pre násilie páchané na ženách, prejednávať tento súd.

Tvoria súčasť systému jurisdikcie v rámci trestného práva.

OBLASTI PRÁVOMOCI

Súdy pre násilie páchané na ženách rozhodujú v rámci trestného systému a v každej veci v súlade s postupmi a opravnými prostriedkami ustanovenými v trestnom poriadku (Ley de Enjuiciamiento Criminal) okrem iného o týchto veciach:

 • procesné vyšetrovania s cieľom vymáhať trestnú zodpovednosť vo veciach trestných činov uvedených v jednotlivých kapitolách trestného zákonníka (Código Penal) súvisiacich so zabitím, umelým prerušením tehotenstva, ublížením na zdraví, ublížením nenarodenému plodu, obmedzovaním slobody, morálnou integritou, sexuálnou slobodou, právom na súkromie a na ochranu osobnej povesti a reputácie alebo akýmkoľvek iným trestným činom spáchaným násilím alebo zastrašovaním. Týka sa to prípadov, keď sú tieto činy spáchané voči súčasnej alebo bývalej manželke, alebo žene, ktorá má alebo mala s páchateľom podobný citový vzťah bez ohľadu na to, či spolu žijú alebo nie, ako aj ak sú činy spáchané voči potomkom páchateľa alebo manželky či družky, alebo voči maloletým osobám alebo osobám s postihnutím uznaným podľa zákona, ktoré žijú v jednej domácnosti s páchateľom, alebo ktoré sú v opatrovníctve, pod ochranou, v poručníctve, starostlivosti alebo opatere manželky alebo družky, a to vrátane prípadov, ak došlo k činu v súvislosti s rodovo motivovaným násilím,
 • procesné vyšetrovanie s cieľom vymáhať trestnú zodpovednosť za akýkoľvek trestný čin z hľadiska rodinných práv a povinností, ak je obeťou jedna z osôb uvedených v predchádzajúcom bode,
 • vydávanie príslušných nariadení na účely ochrany obetí trestných činov bez toho, aby boli dotknuté právomoci dozorujúceho sudcu (Juez de Guardia).
 • pojednávanie a rozhodovanie o menej závažných trestných činoch, pri ktorých sú podľa zákona príslušné, ak je obeťou jedna z osôb uvedených vo vyššie uvedenom bode,
 • vydávanie a vykonávanie nástrojov vzájomného uznávania trestných rozhodnutí v rámci Európskej únie, ktoré patria do ich právomoci,
 • procesné vyšetrovania s cieľom vymáhať trestnú zodpovednosť vyplývajúcu z porušenia, z ktorého bol páchateľ usvedčený a za ktoré bol odsúdený podľa článku 468 trestného zákonníka, ak obeťou trestného činu, v súvislosti s ktorým bol porušený trest, ochranné opatrenie alebo bezpečnostné opatrenie, je súčasná manželka alebo žena, ktorá má alebo mala s páchateľom podobný citový vzťah bez ohľadu na to, či spolu žijú alebo nie, ako aj ak sú činy spáchané voči potomkom páchateľa alebo manželky či družky, alebo voči maloletým osobám alebo osobám s postihnutím uznaným podľa zákona, ktoré žijú v jednej domácnosti s páchateľom, alebo ktoré sú v opatrovníctve, od ochranou, v poručníctve alebo starostlivosti manželky alebo družky.

Súdy pre násilie páchané na ženách môžu v rámci systému občianskeho práva v každej veci v súlade s postupmi a opravnými prostriedkami ustanovenými v trestnom poriadku rozhodovať okrem iného aj o týchto veciach:

 • veci, ktoré sa týkajú rodičovstva, materstva a otcovstva,
 • veci, ktoré sa týkajú zrušenia manželstva, odluky a rozvodu,
 • veci, ktoré sa týkajú vzťahov medzi otcom a dieťaťom,
 • veci, ktoré sa týkajú prijímania alebo úpravy opatrení v súvislosti s rodinnými záležitosťami,
 • veci, ktoré sa týkajú výhradne starostlivosti o deti alebo platenia výživného požadovaného jedným rodičom od druhého v mene detí,
 • veci, ktoré sa týkajú potrebného súhlasu na adopciu,
 • veci, ktoré sa týkajú napadnutia správnych rozhodnutí v súvislosti s ochranou maloletých osôb.

Súdy zaoberajúce sa násilím páchaným na ženách majú podľa systému občianskeho práva výhradnú a výlučnú právomoc, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

 • ak ide o občianskoprávne konanie, ktorého predmetom je niektorá z vecí uvedených v predchádzajúcom odseku,
 • ak je jeden z účastníkov občianskoprávneho konania obeťou aktov rodovo motivovaného násilia,
 • ak je jeden z účastníkov občianskoprávneho konania obvinený z páchania, podnecovanie a napomáhania, a to najmä aktov rodovo motivovaného násilia,
 • ak sa na súde pre násilie páchané na ženách začalo trestné konanie vo veci trestného činu alebo prečinu po spáchaní aktu násilia na žene alebo ak bolo prijaté rozhodnutie o ochrane obete rodovo motivovaného násilia.

Ak sudca usúdi, že skutky oznámené súdu jednoznačne nenapĺňajú charakter aktov rodovo motivovaného násilia, môže žalobu odmietnuť a postúpiť ju vecne príslušnému súdu.

V žiadnej z uvedených vecí nie je povolená mediácia.

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

O opravných prostriedkoch, ktoré sú stanovené v zákonoch a podané proti rozhodnutiam vydaným provinčnými súdmi pre násilie páchané na ženách, rozhodujú provinčné súdy.

Ostatné opravné prostriedky vymedzené v organickom zákone o súdnictve možno podávať v prípadoch stanovených týmto zákonom.

ŠPECIALIZOVANÉ SÚDY ZRIADENÉ NA ZÁKLADE UZNESENIA GENERÁLNEJ RADY SÚDNEJ MOCI

V Španielsku sa zriaďovanie špecializovaných súdov, ktoré nepredstavujú porušenie zásady jurisdikčnej jednoty, keďže tvoria súčasť piatich systémov jurisdikcie, neriadi iba organickým zákonom o súdnictve, ako je to v prípade obchodných súdov, súdov pre mladistvých či súdov pre násilie páchané na ženách, ale podľa článku 98 uvedeného zákona ich môže zriaďovať aj Generálna rada súdnej moci ako v prípade rodinných súdov (Juzgados de Familia), súdov pre nútenú dražbu nehnuteľností (Juzgados de Ejecución Hipotecaria) a exekučných súdov (Juzgados de Ejecutorias).

Ostatné špecializované súdy

V článku 117, kapitole VI španielskej ústavy z roku 1978, týkajúcej sa súdnictva, sa ustanovuje princíp jurisdikčnej jednoty, ktorý tvorí základ organizácie a fungovania súdov v krajine.

Tento princíp sa konkretizuje prostredníctvom existencie jednotného súdnictva zloženého z jediného zboru sudcov a vyšších sudcov, ktorí tvoria jurisdikciu všeobecného práva.

V španielskej ústave sa stanovuje, že spravodlivosť pochádza z ľudu a v mene kráľa ju v rámci súdneho systému vykonávajú sudcovia a vyšší sudcovia, ktorí sú nezávislí, neodvolateľní, zodpovedajú za svoje činy a podliehajú iba vláde práva.

Sudcov a vyšších sudcov možno zbaviť funkcie, pozastaviť im funkciu, presunúť ich alebo môžu odísť do dôchodku len z dôvodov a so zreteľom na záruky, ktoré sa stanovujú v právnych predpisoch.

Výkon súdnej právomoci pri akomkoľvek konaní, tak pri rozhodovaní, ako aj po výkone rozsudkov, je zverený výlučne súdom stanoveným zákonom v súlade s pravidlami, ktoré sa týkajú jurisdikcie, a príslušnými postupmi.

Súdy vykonávajú iba právomoci, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom pododdiele, a právomoci, ktoré im boli výslovne udelené zákonom na zaručenie akéhokoľvek práva.

Mimo systému súdnictva sa v samotnej ústave v rámci rôznych kapitol ustanovuje existencia dvoch ústavných súdov. Ide o orgány, ktoré sú úplne nezávislé a nestranné a podliehajú výhradne zásade právneho štátu.

Je to Ústavný súd (Tribunal Constitucional) a Dvor audítorov (Tribunal de Cuentas).

ÚSTAVNÝ SÚD

Španielsky ústavný súd nepatrí pod systém súdnictva.

Má najvyššie postavenie z hľadiska výkladu ústavy, je nezávislý od ostatných ústavných orgánov a podlieha výlučne ústave a príslušnému organickému zákonu.

Jeho právomoc je jedinečná a vzťahuje sa na celé Španielsko.

ZLOŽENIE

Skladá sa z dvanástich vyšších sudcov menovaných kráľom. Štyroch z týchto vyšších sudcov navrhuje Snemovňa (Congreso de los Diputados) trojpätinovou väčšinou svojich členov; štyroch navrhuje Senát (Senado), pričom sa vyžaduje rovnaká väčšina; dvoch navrhuje vláda a dvoch navrhuje Generálna rada súdnej moci. Spomedzi týchto menovaných vyšších sudcov sa potom volí predseda a podpredseda.

OBLASTI PRÁVOMOCI

Ústavný súd je príslušný rozhodovať v prípadoch stanovených zákonom, a to spôsobmi, ktoré sa stanovujú v zákone, vrátane:

 • vecí, ktoré sa týkajú protiústavnosti zákonov, zákonných ustanovení alebo aktov so silou zákona,
 • opravných prostriedkov týkajúcich sa porušenia občianskych práv a slobôd stanovených v článku 53 ods. 2 ústavy,
 • ústavných sporov o právomoc medzi štátom a autonómnymi spoločenstvami alebo medzi jednotlivými autonómnymi spoločenstvami,
 • sporov medzi ústavnými orgánmi štátu,
 • vyhlásení ústavnosti medzinárodných zmlúv.

Viac informácií nájdete na: Ústavný súd.

DVOR AUDÍTOROV

Dvor audítorov je najvyšším orgánom povereným kontrolou účtovníctva a hospodárenia štátu a verejného sektora.

Dvor audítorov bez toho, aby bola dotknutá jeho vlastná jurisdikcia, tvorí súčasť legislatívnej moci a zodpovedá sa priamo španielskemu parlamentu (Cortes Generales).

ZLOŽENIE

Dvor audítorov sa skladá z dvanástich členov, tzv. audítorov (Consejeros de Cuentas), pričom šiestich menuje Snemovňa a šiestich Senát. Audítori sú takisto nezávislí a neodvolateľní a vzťahujú sa na nich rovnaké podmienky nezlučiteľnosti funkcií ako v prípade sudcov.

FUNKCIE

Dvor audítorov má dve funkcie:

 • revíznu funkciu vo forme externých, nepretržitých a poradných auditov, spočívajúcich v hodnotení súladu hospodárskej a finančnej činnosti verejného sektora so zásadami zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti.
 • jurisdikčnú funkciu, ktorá spočíva v rozhodovaní o veciach súvisiacich s revíznou zodpovednosťou, ktorú nesú osoby poverené správou verejného majetku, príjmov alebo prostriedkov, a jej cieľom je získať náhrady za škody na verejných prostriedkoch, ktoré utrpeli ujmu v dôsledku sprenevery, neposkytnutia úplného alebo správneho odôvodnenia alebo v dôsledku iného konania.

Viac informácií nájdete na: Dvor audítorov.

OBYČAJOVÉ SÚDY

Súdy obyčajového práva sú v článku 125 ústavy uznané ako forma účasti ľudu na výkone spravodlivosti.

V článku 19 organického zákona o súdnictve sa ako obyčajové súdy (tribunales consuetudinarios) uznávajú Súd pre vody Valencijskej nížiny (Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia) a Rada spravodlivých z Murcie (Consejo de Hombres Buenos de Murcia). V oboch prípadoch ide o inštitúcie pôsobiace v oblasti obyčajového práva, ktoré sa zaoberajú záležitosťami v súvislosti s vodným hospodárstvom.

Od roku 2009 sú tieto dva španielske obyčajové súdy uvedené v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva a sú živým dôkazom schopnosti ľudských spoločenstiev demokraticky zakladať komplexné inštitúcie zostavené z vlastných členov.

SÚD PRE VODY VALENCIJSKEJ NÍŽINY

Ide o najstaršiu justičnú inštitúciu v Európe.

Svoju právomoc vykonáva na území Valencie.

Pozostáva z ôsmich členov, ktorí sú demokraticky volení poľnohospodármi z oblasti Huerta Valenciana (úrodná oblasť Valencie). Medzi právomoci súdu patrí spravodlivé rozdeľovanie vôd medzi rôznych vlastníkov pôdy, riešenie sporov medzi poľnohospodármi a ukladanie sankcií za porušenie predpisov o zavlažovaní.

RADA SPRAVODLIVÝCH Z MURCIE

História Rady spravodlivých z Murcie siaha až do stredoveku. Ako inštitúcia je založená a zákonne upravená od roku 1849 ako najvyšší orgán spravodlivosti oblasti Huerta de Murcia (úrodnej oblasti Murcie). Rada sa skladá z predsedu, tajomníka a piatich členov.

Rada spravodlivých z Murcie máva verejné konania každý štvrtok v priestoroch miestneho úradu a vynáša rozsudky priamo v priebehu zasadnutia alebo najneskôr počas nasledujúceho konania. Rozhodnutia sa vydávajú priamo a na základe väčšinového hlasovania, pričom v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Sankcie vyplývajúce z rozhodnutí Rady spravodlivých z Murcie majú výlučne peňažný charakter. Rozsudky vynesené týmto súdom sú konečné, nemenné a vykonateľné.

Viac informácií nájdete na: Rada spravodlivých.

Súvisiace odkazy

ŠPANIELSKA GENERÁLNA RADA SÚDNEJ MOCI

ŠPANIELSKY ÚSTAVNÝ SÚD

ŠPANIELSKY DVOR AUDÍTOROV

ŠPANIELSKE OBYČAJOVÉ SÚDY

Posledná aktualizácia: 17/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.