Vnútroštátne špecializované súdy

Švédsko

V tejto časti sa uvádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov vo Švédsku.

Autor obsahu
Švédsko

Špecializované súdy

Existuje viacero špecializovaných súdov, ktoré riešia spory v rôznych osobitných oblastiach.

  • Súd pre pracovnoprávne veci (Arbetsdomstolen) sa zaoberá spormi týkajúcimi sa pracovného práva. Tieto spory vznikajú v rámci vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Súd pre pracovnoprávne veci je súdom prvého stupňa, ktorý je jediným súdom s právomocou riešiť spory patriace do oblasti pracovného práva. Niektoré spory sa však najskôr predkladajú okresnému súdu (tingsrätt), proti ktorého rozhodnutiu možno podať odvolanie na súd pre pracovnoprávne veci ako na súd druhého a posledného stupňa.
  • Súd pre záležitosti trhu (Marknadsdomstolen) rieši najmä spory patriace do rozsahu pôsobnosti zákona o hospodárskej súťaži a zákona o obchodných praktikách.
  • Patentový odvolací súd (Patentbesvärsrätten) skúma odvolania proti rozhodnutiam Švédskeho úradu pre patenty a registráciu (Patent- och registreringsverket), pokiaľ ide o patenty, ochranné známky, dizajny atď. Odvolania proti rozhodnutiam Patentového odvolacieho súdu možno podať na Najvyššom správnom súde (Högsta förvaltninsdomstolen).

Súdy pre pozemkové veci a veci životného prostredia (mark- och miljödomstolar) riešia veci, medzi ktoré patria okrem iného: povolenia na čistenie vôd a environmentálne nebezpečné činnosti; otázky ochrany zdravia, ochrany prírody, verejnej čistoty, znečistenia a nakladania s nebezpečným odpadom; otázky odškodnenia v súvislosti so životným prostredím; otázky týkajúce sa stavebných povolení, povolení na búranie a pozemkových povolení na základe zákona o územnom plánovaní a výstavbe; otázky týkajúce sa prenajatých pozemkov, odvolaní vo veciach územného plánovania, rozdeľovania pozemkov na parcely, vecných práv na úžitkovú hodnotu a vyvlastnenia. Existuje päť súdov pre pozemkové veci a veci životného prostredia, ktoré sú špecializovanými súdmi pri okresných súdoch v mestách Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå a Östersund. Odvolania proti rozsudkom a rozhodnutiam súdov pre pozemkové veci a veci životného prostredia možno podať na odvolacom súde pre pozemkové veci a veci životného prostredia, ktorý je súčasťou odvolacieho súdu Svea (Svea hovrätt). Vo veciach, o ktorých rozhodoval súd pre pozemkové veci a veci životného prostredia a ktoré boli predmetom odvolania podaného na odvolacom súde pre pozemkové veci a veci životného prostredia, možno ešte podať opravný prostriedok na Najvyššom súde (Högsta domstolen).

Námorné súdy (sjörättsdomstolar) sa zaoberajú vecami, na ktoré sa vzťahuje švédsky námorný kódex (1994:1009). Existuje sedem námorných súdov, ktoré sú súčasťou okresných súdov v mestách Luleå, Sundsvall, Štokholm, Kalmar, Malmö, Göteborg a Värmland.

Migračné súdy (migrationsdomstolar) preskúmavajú rozhodnutia Švédskeho migračného úradu (Migrationsverket) týkajúce sa cudzincov a občianstva. Migračné súdy sú špecializovanými súdmi, ktoré sú súčasťou správnych súdov (förvaltningsrätt) v mestách Malmö, Göteborg, Štokholm a Luleå. Odvolania proti rozsudkom a rozhodnutiam migračných súdov sa môžu podať na odvolacom migračnom súde (Migrationsöverdomstolen), ktorý je súčasťou štokholmského odvolacieho správneho súdu (kammarrätten i Stockholm).

Určité druhy sporov týkajúce sa prenájmov a prenajatých nehnuteľností (družstevné byty, prenájom pozemkov) riešia regionálne tribunály pre otázky nájomného a prenájmu (regionala hyres- och arrendenämnder). Ide o kvázi súdne orgány, ktoré majú takmer rovnaké právomoci ako súdne orgány.

Iné špecializované súdy

Vo Švédsku neexistuje ústavný súd ani iný súd tohto druhu.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.