Specializirana sodišča v državah članicah

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Specializirana sodišča so gospodarska sodišča in upravna sodišča kot sodišča prve stopnje ter Visoko sodišče Republike Hrvaške za prekrške, Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške in Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške kot sodišča druge stopnje.

Glede na področje sojenja:

Gospodarska sodišča

V Republiki Hrvaški je devet gospodarskih sodišč (Zagreb, Split, Reka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovnik),

ki

 1. odločajo v pravdnih in nepravdnih zadevah, če je to določeno s posebnim zakonom,
 2. obravnavajo registrske zadeve in vodijo sodne registre;
 3. odločajo o predlogih v zvezi z ustanovitvijo, delovanjem in prenehanjem gospodarske družbe;
 4. odločajo o predlogih za začetek stečajnega postopka ter vodijo predstečajne in stečajne postopke;
 5. odločajo o vpisih v register ladij in jaht v zadevah, ki so v skladu s pomorskim zakonikom v pristojnosti gospodarskih sodišč, o omejevanju odgovornosti lastnikov ladij ter pritožbah zoper končno delitveno osnovo za likvidacijo skupne havarije, če zakon za določeno vrsto zadeve ne določa drugače;
 6. vodijo postopek za priznanje tujih sodnih odločb in arbitražnih razsodb v gospodarskih sporih;
 7. zavarujejo dokaze za postopke, ki so v njihovi pristojnosti;
 8. odrejajo zaščitne ukrepe v postopkih in v zvezi s postopki, ki so v njihovi pristojnosti;
 9. opravljajo zadeve mednarodne pravne pomoči pri izvajanju dokazov v gospodarskih zadevah;
 10. opravljajo druge zadeve, ki jih določa zakon.

Gospodarska sodišča v Republiki Hrvaški

Upravna sodišča

V Republiki Hrvaški so štiri upravna sodišča, in sicer v Zagrebu, Splitu, Osijeku in na Reki, ki

 1. odločajo o tožbah zoper posamične akte javnopravnih organov;
 2. odločajo o tožbah zaradi ravnanja javnopravnih organov;
 3. odločajo o tožbah, ki se vložijo, ker javnopravni organ ni izdal posamičnega akta ali določenega dejanja ni opravil v z zakonom predpisanem roku;
 4. odločajo o tožbah v zvezi z upravnimi pogodbami in izvrševanjem upravnih pogodb;
 5. odločajo v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Upravna sodišča v Republiki Hrvaški

Visoko sodišče Republike Hrvaške za prekrške

 1. odloča o rednih pravnih sredstvih zoper odločitve občinskih sodišč v prekrškovnih zadevah in odločitvah organov javnega prava, ki vodijo prekrškovni postopek na prvi stopnji, če je to predpisano s posebnim zakonom,
 2. odloča v sporih o pristojnosti med občinskimi sodišči v prekrškovnih zadevah;
 3. odloča o izrednih pravnih sredstvih zoper pravnomočne odločbe o prekrških, če je to določeno s posebnim zakonom;
 4. odloča o pritožbah v primerih mednarodnega pravosodnega sodelovanja z državami članicami EU na področju prekrškov,
 5. nadzoruje pravilno opravljanje dela sodnikov, ki se ukvarjajo s prekrškovnimi zadevami,
 6. opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon.

Visoko sodišče Republike Hrvaške za prekrške,
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Telefon: +385 14807510
Telefaks: +385 14611291

e-naslov: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške

 1. odloča o pritožbah zoper odločbe gospodarskih sodišč prve stopnje;
 2. odloča v sporih o krajevni pristojnosti med gospodarskimi sodišči in odloča o prenosu pristojnosti med gospodarskimi sodišči;
 3. opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon.

Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške,
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

Telefon: +385 14896888
Telefaks: +385 14872329

http://www.vtsrh.hr/

Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške

 1. odloča o pritožbah zoper odločbe upravnih sodišč in odločitve, zoper katere je pritožba dovoljena;
 2. odloča o zakonitosti splošnih aktov;
 3. odloča v sporih o pristojnosti med upravnimi sodišči;
 4. odloča v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške,
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

Telefon: +385 14807800
Telefaks: +385 14807928

http://www.upravnisudrh.hr/

Zadnja posodobitev: 20/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.