Specializirana sodišča v državah članicah

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

V Republiki Ciper delujejo naslednja specializirana sodišča:

Specializirana sodišča

  • Upravno sodišče (Διοικητικό Δικαστήριο)

Upravno sodišče je izključno pristojno za odločanje na prvi stopnji o pritožbah na podlagi člena 146 Ustave zoper vse odločbe, akte ali opustitve oseb ali organov, ki izvajajo upravna pooblastila. Upravno sodišče lahko odpravi vse vročene izvršljive upravne akte, bodisi zaradi kršitev ali zlorab pooblastil ali zato, ker so v nasprotju z zakonom ali Ustavo. Kadar se pritožba nanaša na davčno zadevo ali postopek za mednarodno zaščito, lahko sodišče zadevno odločbo ali akt v celoti ali v delu ustrezno spremeni.

  • Družinsko sodišče (Οικογενειακό Δικαστήριο)

Družinsko sodišče je izključno pristojno za obravnavanje vlog za razvezo, skrbništvo nad otroki, preživnino in lastniške spore med zakoncema, ki sta člana Grške pravoslavne cerkve.

Če sta stranki v postopku pripadnici drugih verskih skupin na Cipru, tj. Armenske cerkve, maronitov ali Rimskokatoliške cerkve, je za zgoraj navedene zadeve pristojno družinsko sodišče za verske skupine.

Ciper ima tri družinska sodišča, in sicer eno za Nikozijo in Kyrenio, eno za Limassol in Paphos, eno pa za Larnako in Famagusto. Poleg tega deluje še eno družinsko sodišče za verske skupine, ki pokriva celotni Ciper, sedež pa ima v Nikoziji.

Zadeve na družinskem sodišču obravnava sodnik posameznik, razen vlog za razvezo, ki jih obravnava senat treh sodnikov.

  • Delovno sodišče (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Delovno sodišče je izključno pristojno za obravnavanje vseh sporov med delodajalci in delojemalci, ki izhajajo iz prekinitve zaposlitve, kot so plačilo nadomestila za nepošteno odpustitev (razen v primeru, ko zahtevani znesek presega višino dvoletne plače in je pristojno okrožno sodišče), plačilo namesto odpovednega roka, odpravnine in zahtevki, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, kot so obračunane in ne plačane plače, letni dopust, trinajsta plača ali nagrade. Pristojno je tudi za obravnavanje vseh civilnih zahtevkov, ki temeljijo na zakonu o zaščiti materinstva (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), primerov neenakega obravnavanja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu ter sporov med skladi dodatnega zavarovanja (Ταμεία Πρόνοιας) in njihovimi člani.

Delovno sodišče ima predsednika ali sodnika, ki je član republiške sodniške službe (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), in dva sodnika porotnika, imenovana na priporočilo organov delodajalcev in delojemalcev. Sodnika porotnika imata povsem posvetovalno vlogo.

Trenutno so na Cipru tri delovna sodišča, in sicer v Nikoziji, Limassolu in Larnaki.

  • Sodišče za nadzor nad najemninami (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

Sodišče za nadzor nad najemninami je pristojno za obravnavanje zadev glede povrnitve lastništva stavb, danih v najem, določanja pravičnih najemnin ter vseh drugih priložnostnih ali dodatnih zadev.

Vsako sodišče za nadzor nad najemninami (trenutno so tri) ima predsednika, ki je sodnik, in dva sodnika porotnika, ki ju imenujejo združenja najemnikov in najemodajalcev. Sodnika porotnika imata povsem posvetovalno vlogo. Sodišče ima dva senata.

  • Upravno sodišče za mednarodno zaščito (Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας)

Upravno sodišče za mednarodno zaščito je izključno pristojno za odločanje na prvi stopnji o prošnjah za azil beguncev v skladu z zakonom o beguncih, sprejetim na podlagi člena 146 Ustave, ali o neukrepanju na podlagi navedenega zakona.

  • Vojaško sodišče (Στρατιωτικό Δικαστήριο)

Vojaško sodišče je pristojno za obravnavanje kršitev, ki jih je vojaško osebje storilo v nasprotju z vojaškim kazenskim zakonikom (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), zakonom o narodni gardi (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), kazenskim zakonikom (Ποινικός Κώδικας) ali katerim koli drugim zakonom, ne glede na to, kakšna kazen je predvidena. Pred vojaškim sodiščem se lahko izjemoma sodi tudi fizičnim osebam, kadar to določa vojaški kazenski zakonik ali kateri koli drug zakon.

Če ima obtoženi čin polkovnika ali višji čin, je vojaško sodišče sestavljeno enako kot porotno sodišče.

Predsednik sodišča je sodnik, ki je član republiške sodniške službe. Poleg njega sta v senatu še dva pridružena sodnika, ki sta člana vojaškega osebja in ju imenuje vrhovni sodni svet.

Pravne zbirke podatkov

Uradna pravna zbirka podatkov še vedno ne obstaja. Na voljo so številne zasebne pravne zbirke podatkov, od katerih nekatere ponujajo storitve naročnikom, druge pa omogočajo brezplačen dostop.

Vsebujejo informacije o sodbah sodišč in primarni zakonodaji.

Zadnja posodobitev: 10/07/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.