Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Specializirana sodišča v državah članicah

Anglija in Wales

Na tej strani so na voljo informacije o nekaterih specializiranih sodiščih in tribunalih v Angliji in Walesu.

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Upravna sodišča

Z zakonom o sodiščih in izvrševanju (Tribunals, Courts and Enforcement Act) iz leta 2007 je bila vzpostavljena enotna struktura, ki zajema večino tribunalov, razdeljena na prvostopenjski tribunal (First-tier Tribunal) in višji tribunal (Upper Tribunal). Tako prvostopenjski tribunal kot višji tribunal imata ločene senate, ki pokrivajo različne predmete urejanja in povezujejo podobne pristojnosti. Podrobnosti o tribunalih so na voljo na spletišču sodne službe njenega veličanstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service).

Tribunal prve stopnje (First-tier tribunal)

Tribunal prve stopnje je redni tribunal splošne pristojnosti. Njegova glavna funkcija je obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe državne uprave na področjih, za katera je pristojen. V nekaterih zadevah je pristojen za območje celotnega Združenega kraljestva. Tribunal prve stopnje ima trenutno šest senatov:

 • senat za pravice do socialnih prejemkov (The Social Entitlement Chamber)
 • senat za zdravje, izobraževanje in socialno varstvo (The Health, Education and Social Care Chamber)
 • senat za vojne pokojnine in odškodnine pripadnikom oboroženih sil (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • senat za davčne zadeve (The Tax Chamber)
 • splošni senat za regulatorje (General Regulatory Chamber)
 • senat za zadeve na področju priseljevanja in azila (Immigration and Asylum Chamber)
 • senat za nepremičninske zadeve (The Property Chamber)

Višji tribunal

Višji tribunal odloča predvsem, vendar ne izključno, o pritožbah zoper odločitve prvostopenjskega tribunala. To je višje sodišče s pisnim beleženjem postopkov (Court of Record), ki je v nekaterih okoliščinah pristojno tudi za obravnavo zadev sodnega varstva.

Višji tribunal sestavljajo:

 • senat za pritožbe v upravnih zadevah (The Administrative Appeals Chamber)
 • senat za zemljišča (The Lands Chamber)
 • senat za davčne in gospodarske spore (The Tax and Chancery Chamber)
 • senat za zadeve na področju priseljevanja in azila (Immigration and Asylum Chamber)

Značilnost tribunalov je njihovo strokovno znanje na področju pritožb. Gre za strukturo, v kateri so sodniki tribunalov strokovnjaki za pravo, ki ureja področje njihove pristojnosti, medtem ko so člani, ki niso pravniki, strokovno usposobljeni oziroma usposobljeni na podlagi izkušenj na svojem področju. Senati za posamezne vrste pritožb se razlikujejo glede na predmet pritožbe.

Tribunali in pritožbeni tribunali za delovnopravne zadeve

Tribunal (Employment Tribunal) in pritožbeni tribunal za delovnopravne zadeve (Employment Appeal Tribunal) sta zunaj enotne strukture tribunalov, vendar ju podpira sodna služba Njenega veličanstva. Naloga tribunala je opravljanje upravnih nalog, ki so potrebne za odločanje o zahtevkih, vloženih na tribunal za delovnopravne zadeve, in naknadnih pritožbah, vloženih na pritožbeni tribunal za delovnopravne zadeve.

V Angliji in Walesu je upravno sodišče pristojno za presojo zakonitosti upravnih aktov ter nadzor nad nižjimi sodišči in tribunali.

Specializirana sodišča

V Angliji in Walesu so številna specializirana sodišča:

 • na sodiščih mrliških oglednikov (Coroners' Courts) mrliški oglednik (včasih s poroto) preiskuje vzroke nasilnih, nenaravnih in sumljivih smrti ali nenadnih smrti, kadar ti niso znani,
 • sodišče za skrbniške zadeve (Court of Protection) odloča v premoženjskih in z njimi povezanih zadevah, zadevah zdravstvene oskrbe in osebne dobrobiti odraslih (ter v nekaterih primerih otrok), ki niso sposobni skrbeti zase. Sodišče je pristojno tudi za odločanje o tem, ali je nekdo sposoben sprejeti določeno odločitev. Njegova sodna praksa se javno objavi, nanjo pa se je mogoče sklicevati tudi v drugih postopkih,
 • pred vojaškimi sodišči (Courts Martial) v skladu z vojaškim pravom tečejo postopki zoper pripadnike oboroženih sil,
 • cerkvena sodišča (Ecclesiastical Courts) odločajo o zadevah, ki so povezane z anglikansko cerkvijo in cerkvenim pravom,
 • gospodarska/trgovinska sodišča obravnavajo gospodarske zadeve,
 • sodišča za tehnologijo in gradbeništvo obravnavajo vprašanja v zvezi z gradbenimi deli ali pogodbami na področju IT.

Sorodne povezave

Sodna služba njenega veličanstva

Zadnja posodobitev: 28/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.